blank

Fizika s osnovama radiologije

 • Upoznavanje s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihova primjene u fizioterapiji. Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti. Upoznati studenta s osnovama radioloških metoda primjenjivim u fizioterapiji i osnova zaštite od zračenja u medicini. Cilj je poticati na analitički, kvantitativni pristup u proučavanju funkcija ljudskog tijela
 • Pregled i način izvođenja kolegija. Podjela seminara. Osnovne matematičke funkcije u biologiji i medicini: Linearna. Recipročna ovisnost. Eksponencijalna. Logaritamska. Periodična: harmonijska i neharmonijska. Vektori i operacije s vektorima. Fizikalne veličine i mjerne jedinice. Temeljni pojmovi mehanike (gibanja, sile, rad, energija, snaga).
  Temeljni pojmovi mehanike (gibanja, sile, rad, energija, snaga). Newtonovi zakoni. Mehanika gibanja ljudskog tijela. Specijalni slučajevi (podizanje tereta, kretanje na ledu, skok u dalj, skok u vis...). Inercijske sile. Elastične deformacije, elastična svojstva kosti, krvnih žila i mišića Rješavanje numeričkih zadataka.
  Fizika plinova. Hidrostatika I hidrodinamika. Jednostavniji primjeri primjene osnovnih zakona hidrostatike i hidrodinamike na ljudsko tijelo. Reološka svojstva krvi. Rješavanje numeričkih zadataka.
  Elektromagnetsko zračenje. Vrste elektromagnetskog zračenja. Međudjelovanje elektromagnetskog zračenja i materije. Zakon apsorpcije. Izvori ionizirajućeg zračenja i primjena u medicini. Osnovne radiološke metode primjenjive u fizioterapiji. Detekcija zračenja, uređaji i mjeren jedinice. Načela zaštite od ionizirajućih zračenja. Opravdanost. Optimalizacija. Ograničenje. Zakonska podloga zaštite od ionizirajućih zračenja RH.
  Osnovne radiološke metode primjenjive u fizioterapiji. Detekcija zračenja, uređaji i mjeren jedinice. Načela zaštite od ionizirajućih zračenja. Opravdanost. Optimalizacija. Ograničenje. Zakonska podloga zaštite od ionizirajućih zračenja RH.. Termodinamika bioloških sistema. Prijenos energije. Prijenos mase. Termodinamika. Zakoni termodinamike. Termodinamika bioloških sistema. Prijenos mase. Difuzija. Osmoza. Nernstova jednadžba. Rješavanje numeričkih zadataka.
  Utvrđivanje naučenog gradiva. Ponavljanje. Rješavanje numeričkih zadataka. Unaprijed zadana pitanja za raspravu na seminaru. Mala pismena provjera naučenog.
  Uvod u elektricitet i magnetizam. Elektricitet u mirovanju. Elektricitet u gibanju. Električno i magnetsko polje. Polarizacija. Indukcija. Akcijski potencijal. Fizikalne osnove EKG, EEG I EEG.
  Elektromagnetizam i izmjenične struje. Tkiva u električnom i magnetskom polju. Tkivo u stalnom i promjenljivom električnom polju; mehanizmi polarizacije tkiva. Tkivo u stalnom i promjenljivom magnetskom polju; magnetska svojstva tvari. Mehanizmi zagrijavanja tkiva u promjenljivom električnom, promjenljivom magnetskom i elektromagnetskom polju. Praktični primjeri i pokusi
  Osnove elektronike. Uređaji za galvanizaciju. Uređaji za elektrostimulaciju. Uređaji za dijatermiju.
  Titranje kao izvor vala. Zvučni val. Širenje zvučnog vala kroz prostor. Audiometria; izofonske krivulje. Nivo intenziteta. dB. Nivo glasnoće. Odnos fizikalnih i fizioloških parametara. Ultrazvuk
  Utvrđivanje naučenog gradiva. Ponavljanje. Rješavanje numeričkih zadataka. Unaprijed zadana pitanja za raspravu na seminaru. Mala pismena provjera naučenog.
  Mjerenja i analiza rezultata mjerenja. Statistika. Uvod u izvođenje praktičnih laboratorijskih vježbi. Statistička i računalna obrada podataka i način pisanja izvještaja. Pregled laboratorijskih vježbi.
  Mjerenja i analiza rezultata mjerenja. Statistika. Uvod u izvođenje praktičnih laboratorijskih vježbi. Statistička i računalna obrada podataka i način pisanja izvještaja. Pregled laboratorijskih vježbi.
  Cikličke vježbe


 • Obavezna literatura:

  1. Zvonimir Jakobović: Fizika i elektrotehnika, Zagreb, 1998.(dostupno u knjižnici Veleučilišta u Vukovaru, u postupku nabave u knjižnici Mefosa)
  2. Jasminka Brnjas-Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011 (dostupna u knjižnici mefosa)
  3. Nastavni materijali dani na stranicama Katedre: www.physics.mefos.hr
  Dopunska literatura:
  1. Srednjoškolski udžbenici iz fizike
  2. D. C. Giancoli: Physics: Principles with Applications, Sixth Edition, Prentice Hall, Inc., 2004.
  3. Haliday, D.; Resnick, R.; Walker, J.: Fundamentals of Physics, J. Wiley & Sons, New York, 2001.
  4. Hademenos, G. J. : Physics for Pre-med, Biology and Allied Health Students, McGraw Hill, New York, 1997.
 • 1.

  16.10.2015

  Zimski semestar - izvanredni rok

  2.

  Zimski semestar - izvanredni rok

  3.

  redoviti rok

  4.

  redoviti rok

  5.

  26.02.2016

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  6.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  7.

  15.06.2016

  redoviti rok

  8.

  6.07.2016

  redoviti rok

  9.

  7.09.2016

  redoviti rok

  10.

  21.09.2016

  redoviti rok

 • izv.prof.dr.sc. Dario Faj
  Dr.sc. Hrvoje Brkić, prof
  Dr.sc. Mladen Kasabašić
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • Ovladati fizikalnim osnovama potrebnim za razumijevanje primjene fizikalnih zakona u biološkim sustavima i uređajima za medicinsku dijagnostiku
  • Razumjeti fizikalne veličine i jedinice koje se koriste u biofizici i medicinskoj fizici
  • opisati fizikalne zakone važne za funkciju ljudskog tijela,
  • Opisati načine prijenosa energije i tvari unutar organizma te u njegovoj interakciji s okolinom
  • Razumjeti djelovanje vanjskih izvora energije na organizam
  • prepoznati i definirati ulogu sila i poluga, opisati i diskutirati o fizikalnim svojstvima krutih tijela, tekućina i plinova, opisati i diskutirati o fizikalnim svojstvima kostiju, mišića, krvnih žila
  • Ovladati fizikalnim osnovama dijagnostičkih i terapijskih metoda u medicini
  • Rukovati jednostavnijim mjernim instrumentima i moći interpretirati rezultate
  • prepoznati i opisati elektrokemijske pojave i fiziološko djelovanje električne struje,
  • prepoznati, opisati i usporediti elektroterapijske metode te opremu i uređaje koji se za to upotrebljavaju.
  • imenovati i opisati osnovne radiološke metode primjenjive u fizioterapiji
  • razumjeti postupke zaštite od zračenja te njihovu organizaciju u RH
  • Primijeniti stečeno znanje iz područja fizike u praksi te samostalno nastaviti proširivati svoja znanja iz navedenog područja.

webmail studomat