blank

Javno zdravstvo

 • Upoznavanje studenata s pojmom i konceptom javnog zdravstva. Upoznavanje sa sustavom zdravstvene zaštite i ulogom javnog zdravstva u društvu, s naglaskom na ustroj javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj. Stjecanje znanja o utjecaju okolišnih čimbenika na zdravlje te globalnom kontekstu javnog zdravstva. Upoznavanje studenata s definicijom  i zadacima javnog zdravstva, definicijama zdravlja i bolesti te mjerilima zdravlja. Upoznavanje s nacionalnim javnozdravstvenim programima te nacionalnim strategijama i planovima. Upoznavanje studenata s ocjenom zdravstvenog stanja populacije. Stjecanje znanja o preduvjetima za provedbu javnozdravstvenih aktivnosti te javnozdravstvenim intervencijama. Upoznavanje s upravljanjem u kriznim stanjima, informacijskim sustavom te istraživanjima u zdravstvu. Stjecanje znanja o globalnim  javnozdravstvenim prioritetima te upoznavanje s ulogom i funkcioniranjem vodećih svjetskih javnozdravstvenih organizacija. Upoznavanje s primjenom etičkih načela u javnom zdravstvu, komunikacijom u javnom zdravstvu te ulogom javnog zdravstva u izvanrednim stanjima. Stjecanje znanja o zdravstvenoj zaštiti u cjelini kao i specifičnostima zdravstvene zaštite posebno vulnerabilnih populacijskih podskupina (žene, dojenčad i mala djeca, školska djeca i mladi te osobe starije životne dobi). Stjecanje znanja o hrvatskim javnozdravstvenim prioritetima, međuodnosu životnih navika i zdravlja te nekim novim izazovima u javnom zdravstvu.
 • Pojam i koncept javnog zdravstva
  Definicija javnog zdravstva; Razvoj javnog zdravstva kroz povijest; Cilj javnog zdravstva; Moderno ili novo javno zdravstvo
  Ustroj javnog zdravstva u Hrvatskoj
  Povijest javnog zdravstva u Hrvatskoj; Javno zdravstvo u Domovinskom ratu; Ustroj javnog zdravstva u Hrvatskoj; HZJZ; Djelokrug rada javnog zdravstva u Hrvatskoj

  Zdravlje i mjerila zdravlja
  Pojmovno određenje zdravlja; Odrednice zdravlja; Pojmovno određenje bolesti; Zdravlje i ljudska prava; Mjerila zdravlja
  Nacionalni javnozdravstveni programi I.
  Nacionalni program za borbu protiv tuberkuloze; Nacionalni program za prevenciju HIV-a/AIDS-a; Program prevencije samoubojstava u djece i mladih; Nacionalni program obvezne imunizacije
  Nacionalne strategije i planovi
  Nacionalna strategija razvoja zdravstva; Strateški plan razvoja javnoga zdravstva; Nacionalna strategija za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja; Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja; Akcijski plan za prevenciju i smanjenje tjelesne mase

  Ocjena zdravstvenog stanja
  Razlozi za ocjenu zdravstvenog stanja; Pokazatelji zdravstvenog stanja i izvori podataka; Postupak ocjene i rangiranja prioriteta; Svjetska zdravstvena anketa; Hrvatska zdravstvena anketa; 
  Registri
  Nacionalni javnozdravstveni programi II.
  Nacionalni programi ranog otkrivanja bolesti – Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice
  Javnozdravstvene intervencije
  Promicanje zdravlja; Prevencija bolesti – primarna, sekundarna, tercijarna

  Zdravstvena zaštita
  Načela, ciljevi i razine zdravstvene zaštite; Mjere zdravstvene zaštite; Zdravstvene ustanove u Hrvatskoj; Djelatnici u zdravstvu u Hrvatskoj; Javno zdravstvo u sustavu zdravstvene zaštite
  Utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje
  Globalno značenje utjecaja okoliša na zdravlje; Utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje u pojedinim regijama svijeta; Populacijske podskupine najviše pogođene utjecajem okoliša na zdravlje; Međuodnos okolišnih čimbenika i zdravlja u Europi
  Globalni kontekst javnoga zdravstva
  Zdravlje kao globalno javno dobro; Globalno zdravstvo – definicija, važnost i značenje; Globalizacija; Međuodnos globalizacije i zdravlja; Globalizacija i ostali primarno nezdravstveni aspekti života

  Preduvjeti za provođenje javno zdravstvenih aktivnosti
  Planiranje; Ekonomski aspekti funkcioniranja javnog zdravstva; Razvoj i edukacija ljudskih resursa u području javnog zdravstva; Uspostavljanje i razvoj partnerstva u rješavanju javnozdravstvenih problema – međusektorska suradnja
  Izvanredna stanja i javno zdravstvo
  Iskustva sa zaraznim bolestima ratovima; Katastrofe; Terorizam; Biološko oružje; Uloga javnoga zdravstva u procjeni biološke prijetnje
  Upravljanje u kriznim stanjima; informacijski sustav i istraživanja u zdravstvu
  Definicija kriznog stanja; Mjere zaštite u kriznim stanjima; Važnost integriranog informacijskog sustava za prikupljanje i obradu javnozdravstvenih podataka; Značenje zdravstvene statistike i istraživanja iz područja zdravstva
  Nacionalni javnozdravstveni programi III.
  Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike; Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću; Program javno dostupne defibrilacije; Nacrt Nacionalnog programa za rijetke bolesti

  Globalni javno zdravstveni prioriteti
  Milenijski razvojni ciljevi; Globalna epidemija nezaraznih bolesti; Zdravlje u Europi
  Uloga i funkcioniranje vodećih svjetskih javno zdravstvenih organizacija 
  Svjetska zdravstvena organizacija (SZO); Regionalni ured SZO za Europu; Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti; Centri za kontrolu i prevenciju bolesti
  Komunikacija u javnome zdravstvu
  Važnost komunikacije u javnome zdravstvu; Komunikacija u sustavu zdravstva; Komunikacija s medijima za vrijeme krize u zdravstvu
  Etika u javnom zdravstvu
  Načela na kojima se temelji medicinska etika; Etika u javnom zdravstvu kroz kolektivne ciljeve i individualnu autonomiju; Pristup ljudskim pravima u javnom zdravstvu

  Reproduktivno zdravlje žene i majčinstvo
  Zdravstvena zaštita reprodukcijskog zdravlja žena u Hrvatskoj; Spolno prenosive infekcije i reprodukcijsko zdravlje; Antenatalna i perinatalna zdravstvena zaštita u Hrvatskoj; Promocija zdravlja u zaštiti reproduktivnog zdravlja žene i majčinstva
  Zdravstvena zaštita dojenčadi i male djece
  Dojenačko doba; Dob malog djeteta; Predškolsko doba; Zdravstvena zaštita dojenčadi i male djece u Hrvatskoj; Promocija zdravlja u zdravstvenoj zaštiti dojenčadi i male djece
  Zdravstvena zaštita školske djece i mladih
  Školsko doba; Adolescencija; Zdravstvena zaštita školske djece i mladih u Hrvatskoj; Promocija zdravlja u zdravstvenoj zaštiti školske djece i mladih
  Zdravstvena zaštita starijih osoba
  Starost i starenje; Gerontologija; Gerijatrija; Centri za gerontologiju ZZJZ i Gerontološki centri; Demografsko starenje hrvatskog stanovništva; Čimbenici bolesnog starenja i negativno zdravstveno ponašanje; Smjernice za zdravo aktivno starenje; Mjere primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije osobe; Fokusirani gerontološko javnozdravstveni problemi u zaštiti zdravlja starijih osoba; Uloga fizioterapeuta u zdravstvenoj zaštiti starijih osoba; Promocija zdravlja u zdravstvenoj zaštiti starijih osoba

  Hrvatski javnozdravstveni prioriteti
  Kardiovaskularne bolesti; Zloćudne bolesti; Mentalno zdravlje; Šećerna bolest; Ozljede; Oralno zdravlje; Promocija zdravlja kod prethodno navedenih hrvatskih javnozdravstvenih prioriteta
  Životne navike i zdravlje I.
  Prehrana; Prekomjerna tjelesna masa; Tjelesna aktivnost; Promocija zdravlja kod prethodno navedenih čimbenika životnog stila koji bitno utječu na zdravlje pojedinca
  Životne navike i zdravlje II.
  Pušenje; Alkohol i droge; Spolno zdravlje; Promocija zdravlja kod prethodno navedenih čimbenika životnog stila koji bitno utječu na zdravlje pojedinca
  Neki novi izazovi
  Nasilje; Zlostavljanje i zanemarivanje djece; Pedofilija; Mobbing; Siromaštvo; Ovisnost o igrama na sreću; Promocija zdravlja kod prethodno navedenih novih izazova u javnom zdravstvu
 • Obavezna literatura:
  1. Puntarić D, Ropac D, Jurčev Savičević A. i sur. Javno zdravstvo. Medicinska naklada, Zagreb, 2015.

  Dopunska literatura:
  1. Jakšić Ž, Kovačić L. i sur. Socijalna medicina. Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
  2. Jonjić A. i sur. Socijalna medicina. Vitagraf, Rijeka, 2002.
  3. Objavljena recentna znanstvena istraživanja iz predmetnog područja.
 • 1.

  20.04.2016.

  Ljetni semestar – izvanredni rok

  2.

  25.05.2016.

  Ljetni semestar – izvanredni rok

  3.

  06.06.2016.

  redoviti rok

  4.

  20.06.2016.

  redoviti rok

  5.

  12.09.2016.

  redoviti rok

  6.

  26.09.2016.

  redoviti rok

  7.

  10.10.2016.

  Zimski semestar – izvanredni rok

  8.

  07.11.2016.

  Zimski semestar – izvanredni rok

  9.

  13.02.2017.

  redoviti rok

  10.

  27.02.2017.

  redoviti rok

 • izv. prof. dr. sc. Maja Miškulin
  Mr.sc. Dubravka Holik
  Izv. prof. dr. sc. Karlo Kožul
  Doc. dr. sc Ante Cvitković
  Doc. dr. sc. Marica Miletić-Medved
  Doc. dr. sc. Senka Samardžić
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Interpretirati način funkcioniranja sustava zdravstvene zaštite te ulogu javnog zdravstva u društvu
  • Prikazati ustroj javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj i osobitosti javnozdravstvenih intervencija
  • Primijeniti pokazatelje zdravstvenog stanja populacije odnosno provesti postupak ocjene zdravstvenog stanja populacije i rangiranja prioriteta
  • Predvidjeti preduvjete za provedbu javnozdravstvenih aktivnosti
  • Identificirati specifičnosti zdravstvene zaštite posebno vulnerabilnih populacijskih podskupina, hrvatske javnozdravstvene prioritete i njihove temeljne značajke te neke nove izazove u javnom zdravstvu i njihove osobitosti
  • Razjasniti utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje te globalni kontekst javnog zdravstva i globalne javnozdravstvene prioritete
  • Prikazati ulogu i funkcioniranje vodećih svjetskih javnozdravstvenih organizacija, nacionalne javnozdravstvene programe te nacionalne strategije i planove
  • Objasniti ulogu javnog zdravstva u izvanrednim stanjima, osobitosti komunikacije u javnom zdravstvu te primjenu etičkih načela u javnom zdravstvu

webmail studomat