blank

Klinička propedeutika

  • Uvod u kliničku medicinu i osnovni pojmovi o bolesti,
  • Komunikacijske vještine
  • Anamneza i heteroanamneza
  • Opći status bolesnika, fizikalni pregled: inspekcija, auskultacija, palpacija, perkusija i olfakcija
  • Fizikalni pregled kože, dlaka i noktiju
  • Fizikalni pregled glave i vrata
  • Fizikalni pregled prsnog koša, dojki perifernog vaskularnog sustava
  • Fizikalni pregled trbuha i spolnih organa
  • Fizikalni pregled lokomotornog sustava
  • Fizikalni pregled nervnog sustava
  • 3. životna dob
 • Uvod u kliničku medicinu i osnovni pojmovi o bolesti
  -pojam i značenje
  propedeutike,
  -pojam bolesnika i bolesti
  Anamneza i heteroanamneza, Komunikacijske vještine
  -uzimanje podataka o bolesti,
  -pravilna komunikacija s
  pacijentom – put ka dobroj
  anamnezi
  Vježbe:
  -vježbanje komunikacije s
  pacijentom u parovima,
  -uzimanje podataka o bolesti,
  -praktični postupci u
  propedeutici,
  -kliničko prosuđivanje – temelj
  sestrinske dijagnoze
  -Interaktivna vježba u kojoj
  nastavnik prezentira postupak
  na pacijentu - modelu, a nakon
  toga studenti samostalno
  pravilno izvedu postupak vježbe
  Opći status bolesnika, fizikalni pregled bolesnika
  -svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena na pacijentu
  Pregled kože, dlake i nokti
  -svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena
  Vježbe:
  -tehnike pregleda pacijenta,
  -pregled kože, dlaka i nokti
  -Interaktivna vježba u kojoj nastavnik prezentira postupak na pacijentu - modelu, a nakon toga studenti samostalno pravilno izvedu postupak vježbe
  Pregled glave i vrata
  -svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena
  Pregled prsnog koša, dojki i perifernog vaskularnog sustava
  -svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena
  Vježbe:
  -svladavanje tehnike pregleda glave, vrata, prsnog koša, dojki i perifernog vaskularnog sustava,
  -Interaktivna vježba u kojoj nastavnik prezentira postupak na pacijentu - modelu, a nakon toga studenti samostalno pravilno izvedu postupak vježbe
  Fizikalni pregled nervnog i lokomotornog sustava
  -svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena
  Vježbe:
  -svladavanje tehnika uz osobitosti pregleda nervnog i lokomotornog sustava
  -Interaktivna vježba u kojoj nastavnik prezentira postupak na pacijentu - modelu, a nakon toga studenti samostalno pravilno izvedu postupak vježbe
  Pregled trbuha i spolnih organa
  -svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena
  Vježbe:
  -svladavanje tehnika uz osobitosti pregleda trbuha i spolnih organa,
  -Interaktivna vježba u kojoj nastavnik prezentira postupak na pacijentu - modelu, a nakon toga studenti samostalno pravilno izvedu postupak vježbe
  Stariji ljudi
  -svladavanje tehnika pregleda i njihova primjena
  Vježbe:
  -svladavanje tehnika uz osobitosti pregleda starijih ljudi i najčešće zdravstvene problematike
  -utvrđivanje kliničkih pregleda svih organa i organskih sustava
  -Interaktivna vježba u kojoj nastavnik prezentira postupak na pacijentu - modelu, a nakon toga studenti samostalno pravilno izvedu postupak vježbe
 • Obavezna literatura:
  1. Metelko Ž.:Internistička propedeutika, Medicinska naklada, Zagreb,1999.god.
  2. Fedor Čustović: Anamneza i fizikalni pregled, Uvod u osnove kliničke vještine 4. izdanje, 2007. god., Školska knjiga
  3. Antonin B.: Propedeutika interne medicine, Jumena Zagreb, 1989. god.
  4. Mirat J: EKG u kliničkoj praksi, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2014. god.
  5. Pulanić D., Včev A: Anemija, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2014. god.
  6. Filaković P. i suradnici: Psihijatrija, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2014. god.
  7. Včev A: Bolesti debelog crijeva, Grafika, Osijek, 2002. god.
  Dopunska literatura:
  1. Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi: Bate's guide to psysical examination and history taking, 11 th edition, 2013. god., Walters Kluwer health Lippincott Williams &Wilkins
  2. Douglas G, Nicol F., Robertson C.: Macleod's Clinical Examination, 13 th, Elsevier, 2013.
  3. Talley J.N., O'Connor S.: Clinical Examination, 6 th Edition, Elsevier, 2010.
  4. Izet Hozo i suradnici: Internistička propedeutika s vještinama komuniciranja u kliničkoj medicini, 2013. god., HGD Split
  5. Glynn M, Drake M.W: Hutchison's Clinical Methods, 23 th edition, Elsevier, 2012. god.
  6. Balen S.: Menadžment u zdravstvu, 2. Izdanje 2015. god., Medicinski fakultet Osijek
 • 1.

  22. listopada 2015

  Zimski semestar- izvanredni rok

  2.

  19. studeni 2015.

  Zimski semestar- izvanredni rok

  3.

  17.prosinac 2015.

  Zimski semestar- izvanredni rok

  4.

  21.siječnja 2016.

  Zimski semestar- izvanredni rok

  5.

  11.veljače 2016.

  redoviti rok

  6.

  25. veljače 2016.

  redoviti rok

  7.

  24. ožujka 2016.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  8.

  21. travnja 2016.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  9.

  19. svibnja 2016.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  10.

  09. lipnja 2016. 

  redoviti rok

  11.

  23. lipnja 2016.

  redoviti rok

  12.

  07.srpnja 2016.

  redoviti rok

  13.

  08.rujna 2016. 

  redoviti rok

 • Prof. dr. sc. Aleksandar Včev
  Doc. dr. sc. Silvio Bašić
  Marinko Žulj, dr. med
  dr.sc. V. Baraban
  dr.sc. Z. Makarović
  dr.sc. S. Makarović
 • Očekivani ishodi učenja kolegija Klinička propedeutika sastoje se od svladavanja slijedećih znanja i vještina, a koji čine osnovu predkliničke edukacije:

  Osnove komunikacije između liječnika, sestre i pacijenta
  Osnove uzimanja anamneze
  Temelji fizikalnog pregleda  Od studenata se očekuje svladavanje programa kolegija Klinička propedeutika uz potpuno razvijanje slijedećih kompetencija:

  -poznavanje postupaka i definicije strukture medicinskog ispitivanja pacijenta – anamneze, kao
  temelja sestrinske dijagnoze
  -pokazivanje aktivne sposobnosti i vještine slušanja tijekom uzimanja anamneze
  -pokazivanje neverbalnih komunikacijskih vještina tijekom uzimanja anamneze
  -korištenje empatije tijekom uzimanja anamneze, kako bi izgradio uspješan odnos među sudionicima
  -učinkovito, senzibilizirano i jasno komuniciranje
  -izgrađena kompetencija u interpersonalnoj komunikaciji sa pojedincima različitog zdravstvenog
  stanja i socio demografskog podrijetla
  -sposobnost uspješne komunikacije s pacijentima, njihovim rođacima, skrbnicima, kako bi dali
  točne i potrebne podatke o pacijentu i njegovim zdravstvenim problemima
  -osiguranje sudjelovanja pacijenta u medicinskim odlukama uz dobivanje informativnog pristanka
  -biti svjestan grupne dinamike i neophodnosti timskog rada u zdravstvu, s naglasnom uske i
  neophodne suradnje sestre i liječnika kao tima
  -pokazivanje komunikacijskih vještina u komunikaciji s kolegama i drugim zdravstvenim
  profesionalcima
  -pokazivanje suosjećajnog i strpljivog, prema pacijentu usmjerenog pristupa, temeljenog na
  humanističkim i etičkim vrijednostima uz poštovanje prilikom komunikacije s pacijentom i drugim
  osobama iz njegova socijalnog okruženja
  -poznavanje komunikacije s grupama u javnosti za potrebe programa zdravstvenog odgoja
  -pravilno planiranje i uzimanje kompletne povijesti bolesti (anamneze)
  -pravilno izvođenje kompletnog fizikalnog pregleda pacijenta

webmail studomat