blank

Komunikacijske vještine

 •  Cilj predmeta je predočiti studentima osnovna načela, vrste i oblike ljudske komunikacije te specifičnosti komunikacije u zdravstvu i osposobiti ih za učinkovitu komunikaciju s pacijentima i članovima njihovih obitelji.
 • Komunikacija (uvod)
  a) Osnovne značajke ljudske komunikacije
  b) Vrste komunikacije
  c) Modeli komunikacije
  d) Interpersonalna komunikacija
  • definicije i značajke interpersonalne komunikacije
  • verbalna i neverbalna komunikacija (obilježja, prenošenje i funkcija, kanali neverbalne komunikacije)
  Komunikacijske vještine i sposobnosti
  a) Elementi komunikacijske vještine:
  1. stupnjevitost
  2. usmjerenost na individualne relacijske ciljeve
  3. primjerenost društvenim pravilima i uspješnost
  4. situacijska determiniranost komunikacije
  5. uključenost različitih oblika ponašanja

  Posebnosti komunikacije u zdravstvu
  1. Kako komunicirati s bolesnicima? (početak, tijek i završetak razgovora)
  2. Pridržavanje savjeta i uputa za liječenje
  3. Kako poboljšati komunikaciju s bolesnicima
  4. Uloga komunikacije s bolesnikom
  Problemi i prepreke u komunikaciji
  a) Prepreke na razini pojedinca:
  • Emocije i osobine ličnosti
  • Selektivno slušanje
  • Vrijednosne procjene
  • Prebrzo zaključivanje
  • Spolne i kulturalne razlike
  b) Prepreke na razini organizacije/institucije:
  1. Specifični jezik pojedinih profesionalnih grupa
  2. Izvor informacije
  3. Filtriranje
  4. Statusne razlike
  5. Vremenski tjesnac
  6. Informacijska preopterećenost
  Uvjeti za stjecanje komunikacijskih vještina
  Uvjeti za stjecanje komunikacijskih vještina
  1. Kognitivne vještine: (empatija, zauzimanje društvenih perspektiva, osjetljivost na karakter odnosa, poznavanje situacije, samokritičnost)
  2. Bihevioralne vještine: (uključenost u interakciju, upravljanje interakcijom, fleksibilnost ponašanja, vještine slušanja, stil komuniciranja)
  Sukob i načini rješavanja sukoba
  • Zašto dolazi do sukoba?
  • Obilježja, vrste i faze sukoba
  • Rješavanje sukoba
  • Načini rješavanja sukoba
  • Nenasilno rješavanje sukoba
  • Medijacija
  Komunikacija u radnoj skupini
  • Uloge u radnoj skupini
  • Neuspješna radna skupina
  • Uspješna radna skupina
  Kako biti dobar suradnik?
  Rukovođenje
  1. Teorije rukovođenja
  a) Teorije crta ličnosti
  b) Teorije stila ponašanja
  c) Situacijske teorije
  2. Stilovi rukovođenja
  • autoritarni
  • demokratski
  • laissez-faire
 • Obavezna literatura:
  Kathleen K. Reardon (1998.): Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću, Zagreb, „Alineja
  Dopunska literatura:
  Donald C.Pennington (1996.): Osnove socijalne psihologije, Jastrebarsko, „Naklada Slap“
  Havelka Mladen (1998.): Zdravstvena psihologija, Jastrebarsko, „Naklada slap“; - 2. Poglavlje: (od 27. do 42. stranice)
  Lučanin, D. i Despot Lučanin, J. (2010.): Komunikacijske vještine u zdravstvu, Zagreb-Jastrebarsko, Zdravstveno veleučilište- Naklada Slap.
 •  

  Datum

  Tip roka

  1.

   

  Zimski semestar - izvanredni rok

  2.

   

  Zimski semestar - izvanredni rok

  3.

   

  redoviti rok

  4.

   

  redoviti rok

  5.

   

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  6.

   

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  8.

  04.03.2016.

  redoviti rok

  9.

  18.03.2016.

  redoviti rok

  10.

   

  redoviti rok

 • prof. dr. sc. Pavo Filaković
  Marina Perković Kovačević, dipl. psiholog
 • Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student će:
  - - izreći definiciju komunikacije, objasniti pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije;
  - - nabrojiti obilježja informacijske i terapijske komunikacije;
  - - prepoznati i demonstrirati osnovne neverbalne i paraverbalne poruke;
  - - objasniti i usporediti osnovne komunikacijske stilove;
  - - prepoznati i demonstrirati osnovne prepreke u komunikaciji s pacijentom i članom obitelji;
  - - prepoznati i razriješiti jednostavne prigovore u odnosu s pacijentom i članovima obitelji;
  - - usporediti i protumačiti specifičnosti komunikacije s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti, djecom, adolescentima i starijim osobama;
  - - pripremiti i izvesti prezentaciju na zadanu temu iz područja sestrinstva;
  - - identificirati i odabrati primjeren stil vođenja u timu.

webmail studomat