blank

Strani jezik

  • Osnovni cilj nastave iz stranih jezika je upoznavanje i svladavanje osnovice medicinskog nazivlja koje se rabi u raznim zdravstvenim strukama.
  •  
  • Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
    Momčinović, V., Tanay, V., Žurić-Havelka, S.: Medical English, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1992.
  • - razumjeti englesko medicinsko nazivlje
    - samostalno pretraživati i isčitavati stručnu literaturu na engleskom jeziku
    - upotrebljavati osnovna pravila gramatike engleskog jezika

webmail studomat