blank

Ispis

Rad s grupom u sestrinstvu

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Upoznati studente s psihološkim značajkama timskog rada u zdravstvu te sa značajkama svake pojedine uloge u takvom timu.
 • Grupa: osnovni pojmovi, definicije, podjele.
  Grupna dinamika i grupni procesi: ciljevi, norme, kohezivnost, uloge.
  Vođenje grupe: tipovi voditelja, vještine voditelja, donošenje odluka, evaluacija grupnog rada.
  Vrste grupa u sestrinstvu: terapijske; institucionalne – orijentacijske, resocijalizacijske, motivacijske, prisjećanja; terapijskih aktivnosti; samopomoći, obrazovne; diskusijske; komunikacijske.
  Specifičnosti rada s grupama osoba s različitim zdravstvenim problemima.
 • Obvezna literatura:
  1.    Ajduković M. Grupni pristup u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. 1997.
  • Analizirati komunikaciju u grupi
  • razumjeti čimbenike koji djeluju na grupnu dinamiku
  • razlikovati vrste grupa i prepoznati stadij razvoja grupe
  • primijeniti grupni rad u kliničkom okruženju
  • usporediti rad s različitim grupama bolesnika u sestrinskoj skrbi.

Ispis

Klinička praksa I

Napisao/la Bojan. Napisano u I. godina

 • Primijeniti znanja, vještina te razviti samostalnost i odgovornost za zdravstvenu njegu: procjenu stanja bolesnika, utvrđivanje potreba bolesnika, izrade planova zdravstvene njege te primjenu intervencija i sestrinske skrbi.
 • Kolegij uključuje primjenu stečenog znanja i vještina iz područja obuhvaćenih kolegijima: Osnove zdravstvene njege i Proces zdravstvene njege.
  Organizacija rada i planiranje sestrinske skrbi
  Prijem, otpust, premještaj bolesnika
  Priprema prostora, opreme, pribora i materijala za provođenje sestrinskih postupaka
  Procjena stanja bolesnika
  Utvrđivanje potreba i problema u bolesnika
   Provođenje intervencija usmjerenih na rješavanje problema
 • Obvezna literatura:
  1.    Henderson V. Osnovna načela zdravstvene njege. HUSE i HUMS, Zagreb 1994.

  Dopunska literatura:
  1.    Evans-Smith, P: Taylor’s Clinical Nursing Skills; A Nursing Process Approach. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia 2005.
  2.    Šokota, Anita, Kalauz, Sonja: Lijekovi – oblici i primjena, Zdravstveno veleučilište, Naklada Slap, Zagreb 2008.
  3.    Elkin, M. K., Perry A. G., Potter P. A.: Nursing interventions & clinical skills, 4-th ed. Mosby Elsevier 2007.
  4.    Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1992.
  5.    Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. HUSE. Zagreb 1992.
  • Ovladati  planiranjem i provođenjem dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika
  • Primijeniti proces sestrinske skrbi odnosno izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i implementirati adekvatne postupke, te evaluirati i po potrebi modificirati plan zdravstvene njege
  • Voditi sestrinsku dokumentaciju
  • Primijeniti pravila zaštite na radu i raditi na siguran način
  • Održavati načela jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost bolesnika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos

Ispis

Zdravstveno zakonodavstvo

Napisao/la Bojan. Napisano u I. godina

 • Prikazati studentima pojmove i osnovne sadržaje zdravstvenog prava.
  Upoznati studente s radom i ustrojem strukovnih komora.
  Upoznati studente s temeljnim kriterijima pravne odgovornosti zdravstvenih djelatnika, pravima i obvezama zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti.
  Upoznati studente s temeljnim pravima pacijenata.
  Upoznati studente s drugim područjima zdravstvenog i socijalnog zakonodavstva.
 • Pojam i sadržaj zdravstvenog prava, odnos prema drugim znanstvenim granama i načela obaljanja zdravstvene djelatnosi
  Pojam zdravstvene zaštite i društvene skrbi za zdravlje, mjere zdravstvene zaštite, razine zdravstvene djelatnosti, sadržaj i organizacijski oblici zdravstvene djelatnosti, zdravstvene ustanove
  Prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti (pružanje i uskraćivanje pomoći)
  Međusobni odnosi zdravstvenih radnika i pacijenata
  Priziv savjesti
  Profesionalna tajna
  Obveza prijavljivanja
  Vođenje i čuvanje medicinske dokumentacije
  Izbor drugog liječnika
  Pretraga liječničke ordinacije
  Zdravstveni djelatnici kao svjedoci i vještaci
  Osiguranje kvalitete pružene zdravstvene usluge (Stručno usavršavanje; Stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika; Strukovne komore)
  Komore zdravstvenih radnika (Obvezatnost udruživanja u komoru; Iznimke od obveznog udruživanja u Komoru; Javne ovlasti Komore; Poslovi Komore; Tijela Komore; Nadzor nad radom Komore; Suradnja Komore s Ministarstvom nadležnim za zdravstvo i drugim tijelima: Obavještavanje Komore; Opći akti Komore- statut; Financiranje rada Komore; Fond uzajamne pomoći; Plaćanje članarine i druge financijske obveze člana Komore)
  Disciplinska odgovornost zdravstvenih radnika (Disciplinske povrede; Teže i lakša disciplinska povreda; Disciplinska tijela; Disciplinske mjere; Novčana kazna; Pokretanje disciplinskog postupka; Odgovarajuća primjena zakona; Zastara; Prekršajna odgovornost), kazneno-pravna i građansko-pravna odgovornost
  Temeljna prava pacijenta
 • Obvezna literatura:
  1.    Babić, T-Roksandić, S: Osnove zdravstvenog prava, Zagreb 2006.
  2.    Bošković, Z., Medicina i pravo, Zagreb, 2007.
  3.    Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN, br. 150/08, 155/09.
  4.    Zakon o zaštiti prava pacijenata, NN, br. 169/04.
  5.    Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, NN, br. 120/08.
  6.    Zakon o lječništvu, NN, br. 121/03.
  7.    Zakon o sestrinstvu, NN, br 121/03, 117/08.
  8.    Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN, br. 80/13

  Dopunska literatura:
  1.    Podzakonski propisi i popisi autonomnog prava
  2.    Kodeks medicinske etike i deontologije, NN, br. 55/05
 • Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:
  • prepoznati i povezati pojmove i osnovne sadržaje zdravstvenog prava;
  • razumjeti osnove zdravstvenog prava;
  • identificirati i razjasniti temeljne kriterije pravne odgovornosti zdravstvenih radnika, prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti
  • razjasniti vrednovanje zdravstvene djelatnosti;
  • objasniti rad i ustroj strukovnih komora;
  • razumjeti i objasniti poloćaj zdravstvenog radnika u odnosu na disciplinsku/stegovnu, građansko-pravnu i kazneno-pravnu odgovornost;
  • prepoznati i primijeniti temeljna prava pacijenta u radu.

Ispis

Proces zdravstvene njege

Napisao/la Bojan. Napisano u I. godina

 • Usvajanje znanja, vještina te razvijanje samostalnosti i odgovornosti za proces zdravstvene njege, procjenu stanja bolesnika/skrbnika; utvrđivanje potreba, izrade planova te primjenu intervencija i sestrnske skrbi.
 • Definicija procesa zdravstvene njege s obzirom na faze
  Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
  Izvori i tehnike prikupljanja podataka
  Vrste i sadržaj podataka te pomagala pri prikupljanju podataka
  Analiza prikupljenih podataka – dijagnoza u procesu zdravstvene njege
  Planiranje zdravstvene njege – utvrđivanje prioriteta u procesu zdravstvene njege
  Definiranje ciljeva u procesu zdravstvene njege
  Plan zdravstvene njege
  Provođenje zdravstvene njege – validacija, analiza i realizacija
  Evaluacija u procesu zdravstvene njege – cilja i plana
  Otpusno pismo u procesu zdravstvene njege
  Smanjena mogućnost brige o sebi
  Visok rizik za komplikacije smanjene pokretljivosti
  Smanjeno podnošenje napora
  Inkontinencija urina
  Bol
  Neupućenost
 • Obvezna literatura:
  1.    Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1992.
  2.    Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. HUSE. Zagreb 1992.
  3.    Henderson V. Osnovna načela zdravstvene njege. HUSE i HUMS, Zagreb 1994.
  4.    Barać, I. Proces zdravstvene njege (radni listovi), Medicinski fakultet Osijek, Studij sestrinstva, Osijek 2014.

  Dopunska literatura:
  1.    Appling SE. et al. Handbook of nursing procedures. Springhouse: Springhouse   Corporation, 2001.
  2.    Carpenito Moyet L.: Nursing diagnosis application to clinical practice, 11. izd.,  Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins 2006.
 • Nakon odslušanog predmeta student će:
  • Analizirati definicije procesa zdravstvene njege s obzirom na faze
  • Procijeniti stanje bolesnika
  • Utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom
  • Planirati zdravstvenu njegu u skladu sa dijagnozom u procesu zdravstvene njege
  • Primijeniti zdravstvenu njegu prema standardima sestrinskih intervencija
  • Dokumentirati  proces zdravstvene njege
  • Evaluirati zdravstvenu njegu

Ispis

Tjelesna i zdravstvena kultura

Napisao/la Lepi. Napisano u I. godina

 • U izradi.
 • U izradi.

 • U izradi.
 • Dubravko Ižaković, prof.

webmail studomat