blank

Javno zdravstvo

 • Cilj predmeta je predočiti studentima javnozdravstvene pojmove i probleme te ih osposobiti da primjenjuju i analiziraju javnozdravstvene probleme i samostalno procjenjuju uzročno-posljedične čimbenike. Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalno planiranje sestrinskih postupaka i mjera u području javnog zdravstva.
 • Definiranje zdravlja i sustava zdravstvene zaštite, činitelji koji utječu na zdravlje, unapređenje i promocija zdravlja, zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi, zdravstveno stanje stanovništva, populacijska dinamika i demografska obilježja, zdravlje pojedinca i zajednice, čimbenici rizika za zdravlje, zdravstveno gospodarstvo, metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti, nezaposlenost i zdravlje, socijalne potrebe i socijalna zaštita, suzaštita i samozaštita, ocjena zdravstvenog stanja stanovništva, intervencija prilikom kroničnih bolesti, planiranje i evaluacija zdravstvene zaštite, standardi i normativi, ocjena kvalitete rada i stručni nadzor, medicinska dokumentacija, značaj screening programa, nacionalni programi otkrivanja malignih bolesti.
 • Obvezna literatura:
  1.    Jakšić Ž, Kovačić L, i sur. Socijalna medicina, Medicinska naklada, Zagreb 2000.
  2.    Puntarić D. i sur. Javno zdravstvo. Medicnska naklada, Zagreb, 2017. odabrana poglavlja)

  Dopunska literatura:
  1.    Puntarić D, Ropac D, Jurčev Savičević A. Javno zdravstvo. Medicnska naklada, Zagreb, 2014. (in press)(odabrana poglavlja)
 • Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student će:
  • objasniti osnovne pojmove iz područja javnog zdravstva (zdravlje, sustav zdravstvene zaštite, zdravstveno gospodarstvo);  
  • identificirati i opisati čimbenike rizika koji utječu na zdravlje u svim skupinama društvene zajednice te analizirati i povezati odnos između njih;
  • opisati metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti, nezaposlenosti i zdravlja;
  • protumačiti odnose između socijalnih potreba i socijalne zaštite, suzaštite i samozaštite;
  • predložiti i samostalno planirati sestrinske postupke i mjere u preventivno-medicinskom i socijalno-medicinskom aspektu na svim razinama zdravstvene zaštite;
  • procijeniti učinke sestrinskih postupaka i mjera u preventivno-medicinskom i socijalno-medicinskom aspektu.

webmail studomat