blank

Komunikacijske vještine

 • Cilj predmeta je predočiti studentima osnovna načela, vrste i oblike ljudske komunikacije te specifičnosti komunikacije u zdravstvu i osposobiti ih za učinkovitu komunikaciju s pacijentima i članovima njihovih obitelji.
 • Uvod u komunikaciju: definicija komunikacije, pojam, vrste, ciljevi i načela komunikacije; verbalna komunikacija; neverbalna komunikacija; prepreke u komunikaciji; slušanje, značaj slušanja, tehnike aktivnog slušanja; prigovori i tehnike rješavanja prigovora; povratna informacija: struktura i priopćavanje; asertivna komunikacija; empatija i značaj empatije u komunikaciji s pacijentom i njegovom obitelji; komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti; komunikacija s djecom i adolescentima; komunikacija sa starijim osobama; prezentacijske vještine; komunikacija u timu; stilovi vođenja.
 • Obvezna literatura:
  1.    Kathleen K. Reardon: Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću, „Alineja”, Zagreb 1998.

  Dopunska literatura:
  1.    Donald C. Pennington: Osnove socijalne psihologije, Naklada Slap, Jastrebarsko 1996.
 • Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student će:
  • izreći definiciju komunikacije, objasniti pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije;
  • nabrojiti obilježja informacijske i terapijske komunikacije;
  • prepoznati i demonstrirati osnovne neverbalne i paraverbalne poruke;
  • objasniti i usporediti osnovne komunikacijske stilove;
  • prepoznati i demonstrirati osnovne prepreke u komunikaciji s pacijentom i članom obitelji;
  • prepoznati i razriješiti jednostavne prigovore u odnosu s pacijentom i članovima obitelji;
  • usporediti i protumačiti specifičnosti komunikacije s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti, djecom, adolescentima i starijim osobama;
  • pripremiti i izvesti prezentaciju na zadanu temu iz područja sestrinstva;
  • identificirati i odabrati primjeren stil vođenja u timu.

webmail studomat