Ispis

Proces zdravstvene njege

Napisao/la Bojan. Napisano u I. godina

 • Usvajanje znanja, vještina te razvijanje samostalnosti i odgovornosti za proces zdravstvene njege, procjenu stanja bolesnika/skrbnika; utvrđivanje potreba, izrade planova te primjenu intervencija i sestrnske skrbi.
 • Definicija procesa zdravstvene njege s obzirom na faze
  Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom
  Izvori i tehnike prikupljanja podataka
  Vrste i sadržaj podataka te pomagala pri prikupljanju podataka
  Analiza prikupljenih podataka – dijagnoza u procesu zdravstvene njege
  Planiranje zdravstvene njege – utvrđivanje prioriteta u procesu zdravstvene njege
  Definiranje ciljeva u procesu zdravstvene njege
  Plan zdravstvene njege
  Provođenje zdravstvene njege – validacija, analiza i realizacija
  Evaluacija u procesu zdravstvene njege – cilja i plana
  Otpusno pismo u procesu zdravstvene njege
  Smanjena mogućnost brige o sebi
  Visok rizik za komplikacije smanjene pokretljivosti
  Smanjeno podnošenje napora
  Inkontinencija urina
  Bol
  Neupućenost
 • Obvezna literatura:
  1.    Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1992.
  2.    Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. HUSE. Zagreb 1992.
  3.    Henderson V. Osnovna načela zdravstvene njege. HUSE i HUMS, Zagreb 1994.
  4.    Barać, I. Proces zdravstvene njege (radni listovi), Medicinski fakultet Osijek, Studij sestrinstva, Osijek 2014.

  Dopunska literatura:
  1.    Appling SE. et al. Handbook of nursing procedures. Springhouse: Springhouse   Corporation, 2001.
  2.    Carpenito Moyet L.: Nursing diagnosis application to clinical practice, 11. izd.,  Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins 2006.
 • Nakon odslušanog predmeta student će:
  • Analizirati definicije procesa zdravstvene njege s obzirom na faze
  • Procijeniti stanje bolesnika
  • Utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom
  • Planirati zdravstvenu njegu u skladu sa dijagnozom u procesu zdravstvene njege
  • Primijeniti zdravstvenu njegu prema standardima sestrinskih intervencija
  • Dokumentirati  proces zdravstvene njege
  • Evaluirati zdravstvenu njegu