Ispis

Zdravstveno zakonodavstvo

 • Prikazati studentima pojmove i osnovne sadržaje zdravstvenog prava.
  Upoznati studente s radom i ustrojem strukovnih komora.
  Upoznati studente s temeljnim kriterijima pravne odgovornosti zdravstvenih djelatnika, pravima i obvezama zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti.
  Upoznati studente s temeljnim pravima pacijenata.
  Upoznati studente s drugim područjima zdravstvenog i socijalnog zakonodavstva.
 • Pojam i sadržaj zdravstvenog prava, odnos prema drugim znanstvenim granama i načela obaljanja zdravstvene djelatnosi
  Pojam zdravstvene zaštite i društvene skrbi za zdravlje, mjere zdravstvene zaštite, razine zdravstvene djelatnosti, sadržaj i organizacijski oblici zdravstvene djelatnosti, zdravstvene ustanove
  Prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti (pružanje i uskraćivanje pomoći)
  Međusobni odnosi zdravstvenih radnika i pacijenata
  Priziv savjesti
  Profesionalna tajna
  Obveza prijavljivanja
  Vođenje i čuvanje medicinske dokumentacije
  Izbor drugog liječnika
  Pretraga liječničke ordinacije
  Zdravstveni djelatnici kao svjedoci i vještaci
  Osiguranje kvalitete pružene zdravstvene usluge (Stručno usavršavanje; Stručni nadzor nad radom zdravstvenih radnika; Strukovne komore)
  Komore zdravstvenih radnika (Obvezatnost udruživanja u komoru; Iznimke od obveznog udruživanja u Komoru; Javne ovlasti Komore; Poslovi Komore; Tijela Komore; Nadzor nad radom Komore; Suradnja Komore s Ministarstvom nadležnim za zdravstvo i drugim tijelima: Obavještavanje Komore; Opći akti Komore- statut; Financiranje rada Komore; Fond uzajamne pomoći; Plaćanje članarine i druge financijske obveze člana Komore)
  Disciplinska odgovornost zdravstvenih radnika (Disciplinske povrede; Teže i lakša disciplinska povreda; Disciplinska tijela; Disciplinske mjere; Novčana kazna; Pokretanje disciplinskog postupka; Odgovarajuća primjena zakona; Zastara; Prekršajna odgovornost), kazneno-pravna i građansko-pravna odgovornost
  Temeljna prava pacijenta
 • Obvezna literatura:
  1.    Babić, T-Roksandić, S: Osnove zdravstvenog prava, Zagreb 2006.
  2.    Bošković, Z., Medicina i pravo, Zagreb, 2007.
  3.    Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN, br. 150/08, 155/09.
  4.    Zakon o zaštiti prava pacijenata, NN, br. 169/04.
  5.    Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti, NN, br. 120/08.
  6.    Zakon o lječništvu, NN, br. 121/03.
  7.    Zakon o sestrinstvu, NN, br 121/03, 117/08.
  8.    Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, NN, br. 80/13

  Dopunska literatura:
  1.    Podzakonski propisi i popisi autonomnog prava
  2.    Kodeks medicinske etike i deontologije, NN, br. 55/05
 • Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:
  • prepoznati i povezati pojmove i osnovne sadržaje zdravstvenog prava;
  • razumjeti osnove zdravstvenog prava;
  • identificirati i razjasniti temeljne kriterije pravne odgovornosti zdravstvenih radnika, prava i obveze zdravstvenih radnika u obavljanju njihove djelatnosti
  • razjasniti vrednovanje zdravstvene djelatnosti;
  • objasniti rad i ustroj strukovnih komora;
  • razumjeti i objasniti poloćaj zdravstvenog radnika u odnosu na disciplinsku/stegovnu, građansko-pravnu i kazneno-pravnu odgovornost;
  • prepoznati i primijeniti temeljna prava pacijenta u radu.