blank

Ispis

Fizioterapija kroničnih nezaraznih bolesti

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Cilj kolegija je upoznati studenta sa specifičnostima fizioterapijskog liječenja tijekom rehabilitacije nezaraznih kroničnih bolesti (kardiovaskularne, respiratorne, metaboličke i reumatske bolesti); objasniti studentu korist fizioterapije temeljene na dokazima za stvaranje učinkovitog i sigurnog algoritma liječenja bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima te za primarnu i sekundarnu prevenciju nezaraznih kroničnih bolesti; pokazati studentu specifičnosti, efekte i ograničenja fizičkog (pre) opterećenja u različitim skupinama bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima (djeca i mladi s kongenitalnim ili stečenim invaliditetom i poremećajima unutarnjih organa, kardiovaskularni bolesnici, kronični plućni bolesnici, dijabetičari i pacijanti s drugim hormonalnim i metaboličkim poremećajima); osigurati točnosti procjene lokomotornog sustava i fizioterapijske diferencijalne dijagnostike u bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima; nadograditi ključna područja znanstvene teorije funkcije, interakcije i patologije unutarnjih organa, probavnog i metaboličkog sustava, kardiovaskularnih i plućnih sustava, endokrinih i egzokrinih žlijezda i hormonalne kontrole metabolizma i specifičnih autonomnih funkcija organa i organskih sustava; pokazati studentu ključne dijagnostičke postupke i učinke farmakološke i kirurške obrade nezaraznih kroničnih bolesti; naučiti studenta kritički vrednovati znanstvenu i stručnu literaturu te primjeniti nove rezultate istraživanja u liječenju fizioterapije.
 • Epidemiologija i rizični čimbenici nezaraznih kroničnih bolesti.
  Etiologija kardiovaskularnih bolesti i određenih skupina bolesnika.
  Međunarodni standardi, preporuke i specifičnost fizioterapije bolesnika s kardiovaskularnim bolestima u različitim fazama rehabilitacije.
  Dijabetes tipa 1 i 2 i metabolički sindrom.
  Međunarodni standardi, preporuke i specifičnost fizioterapije bolesnika s dijabetesom i drugim metaboličkim poremećajima.
  Etiologija kronične plućne bolesti i određenih skupina bolesnika.
  Međunarodni standardi, preporuke i specifičnost fizioterapije bolesnika s kroničnim plućnim bolestima u različitim fazama rehabilitacije.
  Etiologija i klasifikacija reumatskih bolest.,
  Međunarodni standardi, preporuke i specifičnost fizioterapije bolesnika s reumatskim bolestima u različitim fazama rehabilitacije.
  Procjena fizičke spremnosti, program terapeutskih vježbi, te praćenje napretka različitih skupina bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima.
  Timski rad, promjena stila života i holistički pristup bolesniku s nezaraznim kroničnim bolestima.
  Uvod u medicinske dijagnostičke postupke i tumačenje u bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima.
  Uvod u farmakološko i kirurško liječenje nezaraznih kroničnih bolesti.
  Psihosocijalni aspekti liječenja bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima.
 • Obavezna literatura:
  1. Thow M, ed. (2006). Exercise leadership in cardiac rehabilitation: An evidence-based approach. Whurr Publisher Ltd./John Willy & Sons Ltd.
  2. Garrod R, ed. (2004). Pulmunary rehabilitation: An interdisciplinary approach. Whurr Publisher Ltd./John Willy & Sons Ltd.
  3. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  1. Frontera WR, Dawson DM, Slavik OM (2006). Exercise in Rehabilitation Medicine, 2nd ed. Human Kinetics.
  2. Regensteiner JG, Reusch JEB, Stewart KJ, Veves A (2009). Diabetes and exercise. Humana Press/Springer Science+Business Media.
  3. Klippel JH, Stone JH, Crofford U, White PH, ed. (2008). Primer on the Rheumatic Diseases, 13th ed. Springer Science+Business Media.
  4. Goodman CC, Snyder TEK (2007). Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral. 4th ed. Saunders/Elsavier.
 • Nakon odslušanog kolegija student će znati etiologiju, patofiziologiju i epidemiologiju nezaraznih kroničnih bolesti; defnirati međunarodne standarde utemeljene na dokazima fizikalne terapije kod bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima; opisati dijagnostičke postupke u području nezaraznih kroničnih bolesti; prikazati farmakološke i kirurške zahvate u liječenju bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima; kritički primijeniti zaključke relevantne stručne i znanstvene literature o liječenju i prevenciji nezaraznih kroničnih bolesti.

webmail studomat