blank

Ispis

Fizioterapija mišićno-koštanog sustava

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Ciljevi kolegija su objasniti studentu specifičnost liječenja fizioterapijske rehabilitacije mišićno-koštanih ozljeda i bolesti; pokazati studentu mogućnosti fizioterapije temeljene na dokazima u stvaranju učinkovitog algoritma za fizioterapiju koštano-mišićnih ozljeda i bolesti te algoritma preventivne fizioterapije mišićnih ozljeda i bolesti prisutnih na radnom mjestu i tijekom dnevnih aktivnosti; proširiti ključna područja znanstvene teorije u istraživanju vezivnog tkiva, kostiju, mišića, perifernih živaca i boli; objasniti studentu ključne dijagnostičke postupke i posljedice operativnih i farmakoloških liječenja; pokazati način primjene novih rezultata istraživanja; naučiti studenta dokumentirati rezultate fizikalne terapije u rehabilitaciji pacijenata s ozljedama i bolestima mišićno-koštanog sustava.
 • Anamneza i fizikalni pregled pacijenta.
  Instrumentalna mjerenja mišićne snage i izdržljivosti.
  Manualni i funkcionalni testovi, diferencijalna dijagnostika i kliničko odlučivanje.
  Ozljede vezivnog tkiva i važnost procesa ozdravljenja prilikom liječenja ozlijeđenog vezivnog tkiva.
  Fiziologija mišića i liječenje ozljeda mišića.
  Fizioterapija nakon ortopedskih operacija.
  Sindrom boli i holistički pristup u liječenju boli.
  Senzorno-motorna kontrola i vježbe.
  Metode i tehnike fizioterapije (manualna terapija, kineziterapija, mehanička i toplinska terapija, elektroterapija, itd).
  Ergonomija i prevencija mišićno-koštanih ozljeda i bolesti.
  Psihološki i socijalni aspekti liječenja mišićno-koštanih ozljeda i bolesti.
  Kirurško i farmakološko liječenje mišićno-koštanih ozljeda i bolesti.
  Kritični znakovi i simptomi.
  Uvod u invazivnu i radiološku dijagnostiku i tumačenja (magnetska rezonanca, ultrazvuk, RTG, CT, analiza krvi).
  Uvod u dijagnostičku elektromiografiju i evaluaciju neuralnog provođenja.
 • Obavezna literatura:
  1. Kibler WB, Herring SA, Press JM, Lee PA (1998). Functional Rehabilitation of Sports and Musculoskeletal Injuries. Aspen Publishers, Inc.
  2. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  1. Eustace S, Johnston C, O'Byrne JM, O'Neil P (2007). Sports Injuries: Examination, Imaging and Management. Churchill Livingstone Elsevier.
  2. Donatelli R, Wooden Ml (2009). Orthopedic Physical Therapy. Churchill Livingstone Elsevier.
  3. Seidenspinner D (2005). Training in der physiotherapie. Heidelberg: Springer medizin verlag.
  4. Lephart SM, Fu FH (2000). Proprioception and neuromuscular control in joint stability. Human Kinetics.
  5. Van Wingerden BAM (1995). Connective Tissue in Rehabilitation. Scipro Verlag-Vaduz.
  6. Goodman CC, Snyder TEK (2007). Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral. 4th ed. Saunders/Elsavier.
 •  Nakon odslušanog kolegija student će znati objasniti etiologiju, patofiziologiju i biomehaniku najčešćih mišićno-koštanih ozljeda i bolesti; analizirati međunarodne smjernice utemeljene na dokazima u području fizioterapije koštano-mišićnih ozljeda i bolesti; definirati dijagnostičke postupke pri liječenju koštano-mišićnih ozljeda i bolesti; razlikovati učinke operativnog i farmakološkog liječenja koštano-mišićnih ozljeda i bolesti; kritički koristiti relevantnu znanstvenu i stručnu literaturu iz područja prevencije i liječenja koštano-mišićnih ozljeda i bolesti.

webmail studomat