blank

Ispis

Neurofizioterapija

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Cilj kolegija je poučiti studenta neurološkim promjenama te njihovim kliničkim i funkcionalnim posljedicama; upoznati studenta s bolestima neurološkog i neuro-muskularnog sustava, fizioterapeutskim postupcima za smanjivanje pojedinih funkcionalnih promjena; objasniti studentu utjecaj neuralnog oštećenja na promjene tonusa mišića, kontrolu držanja i prostorno-vremenske parametre; te odgovarajuće postupaka procjene; pokazati studentu znanstvene publikacije objavljene na području fizioterapije, neurološke znanosti, rehabilitacije i srodnih područja, te izvore standarda i kliničkih smjernica u neurofizioterapiji; naučiti studenta kritički analizirati stručnu i znanstvenu literaturu.
 • Glavne bolesti, ozljede i disfunkcije perifernog i središnjeg živčanog sustava i njihova patogeneza s patofiziologijom i kliničkim manifestacijama.
  Bolesti i poremećaje koji uzrokuju trajni invaliditet i oni koji se mogu poboljšati fizioterapeutskim liječenjem.
  Glavna područja neuro-degenerativnih stanja i psihičkih poremećaja, kao i promjene koje dolaze sa starenjem.
  Uloga dijagnostičkih postupaka u neurologiji, pogotovo slikovnoj dijagnostici. Prednosti i indikacije za postupke, uključujući i funkcionalne slikovne tehnike (fMR,PET), elektrofiziološku dijagnostiku - EEG, EMG, evocirani potencijali. Radiološka dijagnostika - klasična i kontrastna, te ultrazvučna dijagnostika.
  Protokoli za procjenu razine tjelesne funkcije i strukture.
  Objektivni postupci vrednovanja mišićnog tonusa, kontrole držanja i prostorno-vremenskih parametara koji su posljedica neuralnog oštećenja.
  Teorijske osnove neurofizioterapeutskih pojmova.
  Kritička procjena stručne i znanstvene literature te kvalitete objavljenih studija.
 • Obavezna literatura:
  1. Enoka RM. Neuromechanics of human movement. Human Kinetics Publishers, 2008.
  2. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  1. Shumway-Cook A, Woollacott MH. Motor control: Translating research into clinical practice. Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
  2. Cameron MH, Monroe L. Physical rehabilitation: Evidence based examination, evaluation and intervention. Saunders. 2007.
  3. 4Tarek AZ, Gaber K. Case studies in neurological rehabilitation. Cambridge university press. 2008.
  4. Carr J, Shepherd R. Movement science: foundations for physical therapy in rehabilitation. 2nd ed. Gaithersburg: Aspen Publisher, 2000: 33-110.
 • Nakon odslušanog kolegija student će znati objasniti promijenjenu fiziologiju neuro-mišićnog sustava zbog patološkog procesa; opisati mehanizme neurofizioterapeutskog pristupa i postupaka; kritički ocijeniti stručnu i znanstvenu literaturu; napisati prikaz slučaja; kritički pregledati literaturu.

webmail studomat