blank

Ispis

Sportska fizioterapija

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Ciljevi kolegija su objasniti studentu specifičnosti fizioterapije u rehabilitaciji sportaša, rekreativaca i sportaša s invaliditetom; prikazati studentu proces stvaranja učinkovitog algoritma za fizioterapijski tretman ozlijeđenih sportaša u svim fazama procesa rehabilitacije te preventivnog algoritma fizioterapijskih vježbi za sportske ozljede u različitim sportskim disciplinama; pokazati studentu pristupe i učinke kirurških i farmakoloških liječenja sportskih ozljeda; naučiti studenta osnovama principa sportskog treninga s pravilnim izborom vrste i količine vježbi, ovisno o potrebi sportaša i ciljeva fizikalne terapije; podučiti studenta kritički vrednovati znanstvenu i stručnu literaturu te kritički ocijeniti, procijeniti i dokumentirati fizioterapiju i proces rehabilitacije sportaša.
 • Posebne sportske ozljede, mehanizmi i faktora rizika.
  Sindromi „prekomjernog korištenja i zloporabe“ među sportašima.
  Kirurško i farmakološko liječenje sportskih ozljeda.
  Psihološki i socijalni aspekti liječenja ozlijeđenih sportaša.
  Smjernice i pravila sportskog treninga u procesu rehabilitacije.
  Utjecaj instrumenata za obuku na promjene psihomotoričkih sposobnosti.
  Komponente funkcionalnog poboljšanja za vrijeme sportske rehabilitacije.
  Fizioterapija temeljena na dokazima i procjena sportskih ozljeda.
  Uključivanje funkcionalnih testova u planiranju funkcionalnog programa obuke i poboljšanja istih.
  Funkcionalna poboljšanja / progresija u sportskoj rehabilitaciji među različitim sportskim disciplinama.
  Neurofiziologija funkcionalnih vježbi.
  Vježbe snage i jačanje mišića u rehabilitaciji.
  Mjere smanjenja faktora rizika za sportske ozljede i ponovne sportske ozljeda u različitim sportskim disciplinama.
  Fizioterapija sportaša s invaliditetom.
 • Obavezna literatura:
  1. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE (1998). Physical Rehabilitation of the Injured Athlete. 2nd Edition; W.B. Saunders Company.
  2. Tippett SR, Voight.ML (1999). Functional Progressions for Sport Rehabilitation. Human Kinetics
  3. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  1. Kibler WB, Herring SA, Press JM, Lee PA (1998). Functional Rehabilitation of Sports and Musculoskeletal Injuries. Aspen Publishers, Inc.
  2. Eustace S, Johnston C, O'Byrne JM, O'Neil P (2007). Sports Injuries: Examination, Imaging and Management. Churchill Livingstone Elsevier
  3. Donatelli R, Wooden Ml (2009). Orthopedic Physical Therapy. Churchill Livingstone Elsevier.
  4. Seidenspinner D (2005). Training in der physiotherapie. Heidelberg: Springer medizin verlag.
  5. Goodman CC, Snyder TEK (2007). Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral.4th ed. Saunders/Elsavier.
 • Nakon odslušanog kolegija student razumije biomehaničke i fiziološke čimbenike nastanka sportskih ozljeda; zna najčešće sportske ozljede u različitim sportskim disciplinama i specifičnosti fizioterapije liječenja tih ozljeda; definira procese i učinke kirurškog i farmakološkog liječenja koštano-mišićnih ozljeda i bolesti među sportašima; uspoređuje međunarodne standarde i smjernice temeljene na dokazima fizioterapije u sportu; razumije važnost timskog rada u rehabilitaciji sportaša; pronalazi i kritički ocijenjuje relevantnu znanstvenu i stručnu literaturu o liječenju i prevenciji sportskih ozljeda.

webmail studomat