blank

Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija

 • Upoznati studente sa znanstvenim osnovama gerontologije, promjenama u organizmu u starijoj dobi,  specifičnostima zdravstvenih potreba bolesnika u starijoj životnoj dobi.
  Upoznati studente s načelima pružanja i evaluacije zdravstvene njege kod takvih bolesnika, ulogom medicinske sestre u zdravstvenoj zaštiti te organizacijom sestrinske skrbi.
  Osposobiti studenta za primjenu znanstvenih spoznaja u rješavanju specifičnog problema u organizaciji zdravstvene njege.
 • U kolegiju je uključena teorijska i praktična primjena znanja usmjerena na gerontologiju i zdravstvenu  njegu gerijatrijskih bolesnika  kao znanstvenu disciplinu s posebnim naglaskom na holistički, sistematski i individualiziran pristup tijekom boravka u bolnici i nakon otpusta kući. Obzirom na kronicitet bolesti, period rehabilitacije i palijaciju simptoma, bolest se reflektira na bolesnikov život, njegovu obitelj, zajednicu, te su stoga, u sadržaj  kolegija uključena znanja iz zdravstvene njege u zajednici i palijativne skrbi, s posebnim naglaskom na edukaciju pacijenta i njegove obitelji.
  Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja o starenju i starosti kao normalnoj fiziološkoj pojavi, znanja o patološkom starenju, te  znanja o sprječavanju bolesnog starenja primjenom primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije. Usvajanje znanja o organizacijskim modelima gerijatrijske i gerontološke skrbi za starije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za starije, razlike između mjera u centrima za gerontologiju i mjerama gerontološkog centra.
 • Obvezna literatura:
  1.    Tomek-Roksandić S, Duraković Z, Puntarić D. Osobe starije životne dobi. Str.246-283. U: Puntarić D. Ropac D, i sur. Javno zdravstvo, Medicinska naklada, Zagreb 2015.
  2.    Roksandić Tomek S. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i pristupnikom opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe. Zavod za javno zdravstvo dr.Andrija Štapmar, Zagreb 2012.
  3.    Tomek –Roksandić S, Mimica N, Kušan-Jukić M, i sur. Alzheimerova bolest i druge demencije-Rano otkrivanje i zaštita zdravlja, Medicinska naklada, Zagreb 2016.
  4.    Tomek Roksandić S. Potrebe za zaštitom zdravlja . U: Duraković Z. i sur. Gerijatrija medicina starije dobi. Zagreb: C.T.-Poslovne informacije d.o.o. 2011.
  5.    Tomek-Roksandić S, Perko G, Mihok D, Radašević H, Ljubičić M i sur. Živjeti zdravo aktivno produktivno starenje - 4. knjižica uputa za očuvanje funkcionalne sposobnosti u dubokoj starosti. Zagreb: CZG ZJZGZ; 2005.

  Dopunska literatura:
  1.    Lovreković M., Leutar Z. Kvaliteta života osoba u domovima za starije i nemoćne osobe u Zagrebu. Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline. 2010;19(1):55-79.
  2.    Strunga A. Aktivno starenje u Europi – nove perspektive. Androgoški glasnik. 2012; 16(1): 33-41.
  3.    Rešetar Čulo I. Zaštita prava starijih osoba u Europi: trenutno stanje, nedostaci i izazovi. Pravni vjesnik. 2014: 30(2): 117-135.
 • Nakon uspješno svladanih sadržaja kolegija student će biti u stanju:
  • prepoznati patofiziološke promjene kod gerijatrijskih bolesnika;
  • utvrditi potrebe, planirati i sudjelovati u provođenju zdravstvene njege i procesu dijagnosticiranja i liječenja i rehabilitacije kao član tima;
  • samostalno evaluirati učinke provedenih sestrinskih intervencija;
  • trajno se educirati
  • samostalno prakticirati vještine obuhvaćene kolegijem.

webmail studomat