blank

Intrahospitalne infekcije

 • Upoznati studente s najčešćim mikroorganizmima koji su potencijalni uzročnici intrahospitalnih infekcija, prvenstveno s njihovim habitatima, načinima prijenosa, te postupcima za sprečavanje njihovog širenja u bolničkoj sredini.
 • Student će se upoznati s osnovnim osobinama najčešćih uzročnika infekcija u ljudi. Kroz prikaz infekcija pojedinih sustava upoznat će se s mogućim uzročnicima, načinima na koji se uzima i transportira materijal za mikrobiološku obradu, te mjerama koje se moraju poduzeti da se infektivni agensi ne bi prenosili. Poseban naglasak će biti na sprječavanju prijenosa bolničkih infekcija s bolesnika na bolesnika, s bolesnika na zdravstvenog djelatnika te sa zdravstvenog djelatnika na bolesnika.
 • Obvezna literatura:
  1.    Klinička mikrobiologija i parazitologija. Udžbenik. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996.
  2.    Kalenić S, Mlinarić-Missoni E. i sur.: Medicinska bakteriologija i mikologija, odabrana poglavlja Prehrambeno tehnološki inženjering, Zagreb, 1995.

  Dopunska literatura:
  1.    Brudnjak Z.: Medicinska virologija, odabrana poglavlja, 3-će izdanje, JUMENA, Zagreb, 1989.
  2.    Richter B.: Medicinska parazitologija, odabrana poglavlja, 5-to izdanje, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1991.
 • Nakon završenog kolegija student će:
  • razviti na činjenicama zasnovane stavove o pravilnom načinu ponašanja u zaštiti od intrahospitalnih infekcija;
  • razviti će vještine kontrole uvjeta u radnom okruženje u smislu prevencije širenja infekcija.

webmail studomat