blank

Mentalno zdravlje

 • Usvojiti specifičnosti pristupa bolesniku sa psihičkim poremećajima (pristup psihotičnom bolesniku; pristup maničnom bolesniku; pristup depresivnom bolesniku; pristup delirantnom bolesniku; pristup bolesniku sa demencijom; pristup anksioznom bolesniku; pristup agresivnom bolesniku; pristup suicidalnom bolesniku)
 • Mentalna retardacija, poremećaji psihološkog razvoja, bihevioralni i emocionalni poremećaji dječje dobi i u adolescenciji. Urgentna stanja u psihijatriji. Suvremena organizacija psihijatrijske službe. Osnove različitih pristupa u psihijatriji, psihofarmakoterapija. Društveno pravni status duševnih bolesnika i njihova prava
 • Obvezna literatura:
  1.    Jakovljević, M. Psihijatrija za studente Visoke zdravstvene škole. Samobor; A. G. Matoš, 2003.
  2.    Filaković P, i sur. Psihijatrija. Medicinski fakultet Osijek, 2014.  

  Dopunska literatura:
  1.    Moro, LJ., Frančišković, T. “Psihijatrija” Udžbenik za više zdravstvene studije; i suradnici; Udžbenici Sveučilišta u Rijeci, 2004
 • Nakon odslušane i položene nastave studenti će:
  • biti upoznati s psihosocijalnim modelom razumijevanja nastanka i liječenja psihičkih poremećaja;
  • razumijevanje i tumačenje epidemioloških podataka povezanih s mentalnim zdravljem;
  • navesti i opisati čimbenike koji mogu  utjecati na mentalno zdravlje i na mentalni poremećaj;
  • pokazati vještine intervjua, komunikacijskih vještina u odnosu   terapeut - pacijent, sposobnost prepoznavanja  transfernih i kontratransfernih osjećaja i  postupka s  njima;
  • objasniti kreiranje pozitivne atmosfere i motivacije pacijenta za liječenje; znati opisati ulogu medicinske sestre u suradnji s nevladinim udrugama.

webmail studomat