blank

Organizacija palijativne zdravstvene skrbi

 • Uputiti studente u medicinske, kulturološke i psihološke aspekte palijativne skrbi, proučiti različite modele organizacije palijativne skrbi.
  Razviti kod studenata stavove o humanom pristupu bolesniku u zadnjem stadiju života.
  Važnosti palijativne skrbi kao jedine grane u medicini koja se bavi kvalitetom života umirućih pacijenata.
 • Glavne značajke palijativne skrbi. Modeli organiziranja palijativne skrbi u Hrvatskoj i EU. Uloga i zadaci mobilnog multidisciplinarnog palijativnog tima. Prepoznavanje simptoma bolesnika u završnoj fazi bolesti i načini njihovog zbrinjavanja. Potpora tima obiteljskog liječnika palijativnom bolesniku i njegovoj obitelji. Sustavna edukacija i potreb aistraživanja u palijativnoj skrbi. Specifična i specijalistička palijativna skrb.
 • Obvezna literatura:
  1.    Jušić A. i sur.: Hospicij i palijativna skrb, Školska knjiga, Zagreb 1995.
  2.    Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T. Palijativna medicina – Temeljna načela i organizacija; Klinički pristup terminalnom bolesniku; Medicinska etika. Markulin d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Zaklada onkologija 2013.
  3.    Mikšić Š.: Organizacija palijativne zdravstvene skrbi (nastavni tekstovi), diplomski studij sestrinstva, Osijek  2018/19.
  4.    Bijela knjiga o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi. Preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb 2010.
  5.    Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. do 2016. godine.

  Dopunska literatura:
  1.    Jušić, A. i sur. Bioetika u teoriji i praksi, Nakladni zavod Globus, 2001.
  2.    Šamija M, Nemet D i sur.  Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika, Medicinska naklada, Zagreb 2010.
  3.    Đorđević V, Braš M, Brajković L.: Palijativna skrb: Mostovi nade i čovječnosti, Roketa, Zagreb 2012.
  4.    Đorđević V, Braš M, Brajković L.: Osnove palijativne medicine. Medicinska naklada, Zagreb 2013.
  5.    Block, B. Etika umiranja. Bilten za palijativnu medicinu / skrb, Zagreb 2001.
  6.    Arambašić L.: Gubitak, tugovanje, podrška. Naklada Slap, Jastrebarsko 2005.
  7.    Matzo M, DW Sherman.: Palliative Care Nursing: Quality Care to the End of Life: Springer Publishing Company, 2015.
  8.    Lughton J, Kindlen M.: Palijativna njega - uloga sestrinstva, Churchill Livingstone, Edinburgh 1999.
  9.    Budak A. i sur. Obiteljska medicina. Zagreb; Gandalf; 2000.
  10.    Rakel RB. Osnove obiteljske medicine. Zagreb: Naklada Ljevak;2005
  11.    Duraković Z i sur. Gerijatrija-Medicina starije dobi. Zagreb; CT poslovne informacije; 2007.
 • Nakon završenog izbornog predmeta student će steći slijedeće kompetencije:
  • objasniti filozofiju i principe palijativne skrbi, te mogućnosti integracije u različita
  • područja s utjecajem na kvalitetu zdravstvene njege na kraju života
  • identificirati potrebu suradnje unutar članova tima – prepoznati ulogu med. sestre kao člana tima
  • definirati važnost komunikacije između bolesnika, obitelji i zdravstvenih djelatnika, te
  • unutar samog interdisciplinarnog tima
  • definirati ulogu medicinske  sestre kroz različite organizacijske modele palijativne skrbi
  • objasniti važnost procjene i rješavanja boli kod bolesnika u palijativnoj skrbi
  • objasniti višestruku ulogu medicinske sestre u provođenju kvalitetne zdravstvene
  • njege u zadnjem stadiju života
  • objasniti pojmove gubitka, tugovanje, podrška.

webmail studomat