blank

Organizacija primarne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u zajednici

 • Upoznati studente s različitim načinima organiziranja primarne zdravstvene zaštite obzirom na kulturološke i eknomske momente.
  Upoznati studente sa strategijama razvoja primarne zdravstvene zaštite i potaknuti ih da kritički i na znanstvenim osnovama promišljaju o prednostima i nedostacima određenog modela.
 • Promicanje zdravlja
  Znanje o unapređenju zdravlja u zajednici i sa zajednicom. Participativna procjena zdravstvenih potreba i korištenje kvalitativno-analitičkog pristupa u procjeni zdravstvenih potreba ciljanih populacija. Strategije promicanja zdravlja i njihova učinkovitost prema znanstveno utemeljenim pokazateljima.
  Primarna zdravstvena zaštita
  Koncept primarne zdravstvene zaštite. Osnovni principi PZZ. Dostupnost. Specifičnosti zdravstvene zaštite posebnih skupina: trudnice, djeca, školska djeca i mladež, stare osobe, osobe s posebnim potrebama,  radnici…. Analize i planiranja u zdravstvu. Organizacija i menadžment u PZZ. Izvori financiranja, njihovo korištenje i raspodjela.
 • Obvezna literatura:
  1.    Šogorić S. Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika. Medicinska naklada. Zagreb, 2016.
  2.    Kovačić L. i sur. Organizacija zdravstvene zaštite. Medicinska naklada. Zagreb, 2004.
  3.    Kalauz S. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj nezi. Medicinska naklada. Zagreb, 2015.
  4.    Šimunić M, Bartolić A. Primarna zdravstvena zaštita. Školska knjiga; Zagreb, 1990.
  5.    Zakon o zdravstvenoj zaštiti RH (važeća zakonska regulativa za PZZ) www.nn.hr
  6.    Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i pod-zakonski akti RH (važeća zakonska regulativa o PZZ) www.hzzo-net.hr
  7.    Health Promotion Conferences - Charters and Declarations Availble on: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/en/
  8.    Rootman I, Goodstadt M, Hyndman B, McQueen VD, Potvin L, Springett J, Ziglio E (Urednici). Evaluation in health promotion. Principles and perspectives. WHO Regional Publications European Series, 2001.
  9.    Saltman R, Rico A, Boerma W (Urednici.) Primary Care in the Driver's Seat?   Open University Press & The European Observatory on Health Systems.

  Dopunska literatura:
  1.    Best practices in Health Promotion. Centre for Health Promotion.University of Toronto:  http://www.utoronto.ca/chp/
  2.    Europe: achievements and challenges. Health Promotion International, Vol.15, No. 2, 143-154.
  • Opisati koncept i važnost organizacije zdravstva i zdravstvene zaštite na svim razinama
  • Nabrojati uloge zajednice u provođenju zdravstvene zaštite
  • Nabrojati i obrazložiti čimbenike sa strane zdravstva koji podržavaju ili ometaju razvoj i dinamiku zajednice
  • Argumentirati važnost i ključne točke potrebe za povezivanjem razina zdravstvene zaštite
  • Opisati specifičnosti organizacije rada različitih djelatnosti u zdravstvu ( hitna pomoć, ustanove za pružanje zdravstvene njege, patronažna djelatnost, domovi zdravlja, lječilišta, klinike, bolnice i drugi)
  • Nabrojati prednosti i važnosti samozaštite i suzaštite na motiviranje u poučavanju građana
  • Dati primjer funkcioniranja i rada samozaštitnih grupa i ulogu medicinske sestre u radu istih (alkoholičari, dijabetičari, hipertoničari i sl.)
  • Navesti važnost i razloge povezivanja zdravstvene i socijalne zaštite
  • Nabrojati glavne skupine i navesti indikatore za ocjenu stanja zdravlja stanovništva
  • Nabrojati i opisati načine mjerenja učinka zdravstvenih intervencija
  • Opisati definiciju i postupak ocjene kvalitete rada te upravljanja kvalitetom u zdravstvu
  • Navesti međunarodne organizacije u zdravstvu i opisati njihove funkcije
  • Nabrojati standardizirane procedure u zdravstvenoj njezi na svima razinama zdravstvene zaštite.

webmail studomat