blank

Poslovno komuniciranje

 • Cilj kolegija Poslovno komunikaciranje na diplomskom studiju jeste upoznavanje studenata sa važnosti poslovnog komuniciranja u suvremenom menadžmentu i poslovanju uopće. Poslovno komuniciranje je dio vještine ("alata"), koje usmjerava poslovne i kreativne potencijale pojedinca i skupine u brže i efikasnije mogućnosti rješavanja gospodarskih i inih problema na mikro i makro razini okruženja.
 • Komuniciranje kao dio kulture
  Komunikacijski stilovi u menadžmentu
  Komunikacija–vještina / znanost
  Komunikacija i okruženje
  Poslovna komunikacija–temelj poslovnih procesa
  Suvremena sredstva poslovne komunikacije
  Oblici poslovne komunikacije
  Proces poslovne komunikacije
  Pravila za uspješno komuniciranje
  Razvoj komunikacijske tehnologije i sustavi poslovne komunikacije
  Poslovna komunikacija u E-poslovanju: zakonske predpostavke, problemi sigurnosti
  Multimedija u funkciji poslovne komunikacije
  Tehnike kreativnosti i timskog rada
  Suvremene tehnologije i komunikacija
  Novi trendovi u neizravnoj komunikacijskoj interakciji
  Trendovi poslovne komunikacije u budućnosti
  Pregovaranje kao ključni poslovni proces
  Odnosi s javnošću kao direktno vizualiziranje organizacije
  Javni nastup i međuljudsko ophođenje
 • Obvezna literatura:
  1.    Lamza-Maronić, M., Glavaš, J., Poslovno komuniciranje, Studio HS Internet, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008
 • Nakon završenog kolegija student će moći:
  • prepoznati osnovne komponente i funkcije poslovnog komuniciranja
  • znati osnovme metode i strategije razvoja uspješne poslovne komunikacije
  • procijeniti utjecaj poslovnog komuniciranja na procese donošenja odluka u menadžmentu
  • kreirati strategiju razvoja i poticanja uspostave organizacijske klime bazirane na komunikaciji
  • utvrditi ključne komunikacijske varijable za donošenje poslovnih odluka

webmail studomat