blank

Promocija zdravlja

 • Omogućiti studentu usvajanje znanja i vještina za prepoznavanje zdravstveno odgojnih potreba pojedinca i skupina i provođenje programa.
  Program će pomoći budućim sestrama da odaberu način potrebne pomoći i da pomognu pojedincima i skupinama u korištenju vlastitih resursa za svoje zdravlje.
  Razvoj pozitivnih stavova prema zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Osposobiti studenta za provođenje aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja.
  Upoznati studenta sa značajem primjerene prehrane u starijoj životnoj dobi; uputiti studenta da samostalno evaluira količinu i kvalitetu unesenih namirnica i kreira optimalan način hranjenja.

 • Učenje i ponašanje: teorije učenja/vrste učenja, strategije i tehnike učenja, motivacija, smetnje pamćenja, zaboravljanje, koncentracija, vježbe i strategije za poboljšanje pažnje, podučavanje, modifikacija ponašanja, didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja, rad s pojedincem i obitelji, rad s malom grupom, rad sa zajednicom, dinamika grupe, razni oblici grupnog rada.
  Ljudski odnosi i procesi pomaganja: samosvijest, slika o sebi, samopoštovanje, samopouzdanje, samomotivacija, samozaštita, podrška. Savjetovanje: ciljevi i ishodi savjetovanja, preduvjeti uspješnog savjetovanja, opća načela savjetodavnog razgovora. Zdravstveno ponašanje: potrebe, stavovi, vrijednosti, uvjerenja, kultura i običaji.
  Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijske nastave.
 • Obvezna literatura:
  1.    Barath, A.: Kultura, odgoj i zdravlje, Zagreb, 1995
  2.    Allison, A. C. (2001.): The possible role of vitamin K deficiency in the patogenesis of Alzheimer`s disease and in augmenting brain damage associated with cardiovascular disease, In: Medical Hypotheses, Vol. 57: 151 – 155
  3.    Grosvenor, M. B., Smolin, L. A. (2010) Nutrition Science & Applications, John Wiley & Sons Inc., NY.
  4.    Haller L. Rebecca and Capra L. Christine ( 2012.): Horticultural Therapy Methods: Connecting People and Plants in Health Care, Human Services, and Therapeutic Programs, Second Edition Pre Order © Ebooks Online - Download and Read Books Online 2012 | 2017 DMCA
  5.    Levine, L., Bauer, J., Edney, S., Richards, J., Yorio, N., Li, K., Paré, P. W., Wheeler, R. (2005.): Scallion (Allium fistulosum) chemistry affected by variety and enviromental conditions (light and CO2), In: SAE Aerospace, 2005 – 01 – 2770  
  6.    Parađiković, Nada (2013): Vitamini, minerali i antioksidativne tvari u povrću – poglavlje u knjizi // Neurorehabilitacija i restauracijska neurologija / Butković-Soldo, Silva (ur.). Osijek : Medicinski fakultet Osijek, 2013. Str. 120-159

  Dopunska literatura:
  1.    Zarevski, P.: Psihologija pamćenja i učenja, Zagreb, 1994.
  2.    Varoščić, M.: Izvori znanja u stjecanju zdravstvene kulture, Rijeka, 1991.
  3.    Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva R Hrvatske, Vodič za označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane - 8. izdanje, 2013.
  4.    Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva R Hrvatske,
  5.    Vodič o navođenju hranjivih vrijednosti hrane - 2. izdanje, 2013.
  6.    Piramida pravilne prehrane, www.mypyramid.gov
 • Nakon završenog kolegija student će:
  •  imati vještine vrednovanja primarne prevencije kao i važnosti očuvanja zdravlja u zajednici;
  •  moći će na osnovu dosadašnjih spoznaja i spoznaja ovog kolegija oblikovati i provoditi zdravstvenopromotivne akcije prema ciljanoj populaciji.
  •  Planirati i provoditi javno-zdravstvene projektne aktivnosti u zajednici.
  •  Razlikovati pojmove promicanje zdravlja, očuvanje zdravlja i sprečavanje bolesti, liječenje, zdravstveni odgoj, socijalna medicina.
  •  Opisati koncept promicanja zdravlja pojedinca i njegove okoline kroz ulogu medicinske sestre.
  •  Nakon uspješno savladanog modula studenti će moći nabrojati, klasificirati i dati primjer za čimbenike koji utječu na osobitosti prehrane; nabrojati i objasniti osnovne principe prehrane za odrasle zdrave osobe;
  •  nabrojati, objasniti i razlikovati tradicionalne načine prehrane;
  •  definirati prehrambene standarde i prehrambene preporuke/vodiče i navesti njihovu primjenu i razlike
  Savladavanjem predmeta, student će biti
  •  osposobljen prepoznati pravilnu od nepravilne prehrane,
  •  unaprijediti plan prehrane,
  •  imenovati bolesti nastale lošom prehranom;
  •  na osnovu praktičnih primjera naučiti će rješavati probleme i donositi odluke u skladu prema pojedinim aktualnim temama iz ovog područja.

webmail studomat