blank

Rehabilitacija u zajednici

 • Upoznati studente sa znanstvenim osnovama rehabilitacije u zajednici, omogućiti studentima da organizirajući praktičnu nastavu , uvide nužnost individualne primjene rehabilitacijske metodologije.
 • Principi rehabilitacije. Rehabilitacija u različitim zajednicama, mogućnosti u Hrvatskoj. Timski rad: vrste, prednosti i nedostaci. Organizacijska timska igra: najčešće zamke u suradnji među grupama. Uloga pojedinih stručnjaka - članova tima  rehabilitacije u zajednici. Menadžment u zajednici. Kontinuitet rehabilitacije, mjesto rehabilitacije u zajednici u timu. Rehabilitacija u zajednici i poboljšanje kvaliteta života bolesnika ima za cilj da otkloni i/ili ublaži posljedice poremećaja ili bolesti, odnosno da ponovo uspostavi izgubljene sposobnosti i razvije nove. Sama rehabilitacija može biti obiteljska, socijalna i radno profesionalna. Osnovni cilj je osposobljavanje bolesnik za što je moguće zdraviji život u obiteljskoj, socijalnoj i radnoj sredini. Njena primjena mora početi od samog početka liječenja. Time se značajno ublažava ili otklanja alijenacija pacijenata i pojava sekundarnih posljedica invaliditeta i hendikepiranosti. Izbor ciljeva, programa, rehabilitacijskih tehnika ovisi od vrste i stadija bolesti, odnosno od vrste simptoma, poremećaja ponašanja i stupnja oštećenja koje je bolest izazvala. Ove ciljeve određuje stupanj izgubljene ili očuvane sposobnosti kao i rehabilitacijskog potencijali  bolesnika. Također se mora voditi briga o pozitivnim i negativnim faktorima vezanih uz ličnost bolesnika, njegovu obiteljsku i radnu sredinu. Proces rehabilitacije i resocijalizacije trebao bi obuhvati ne samo primarne nesposobnosti koje su uzrokovanje procesom bolesti već i moguću pojavu sekundarnih hendikepa uzrokovanih neadekvatnim stavom obitelji, uže i šire socijalne sredine. Ovdje se mogu dodati i pogrešni stavovi liječnika i drugih zdravstvenih djelatnika i suradnika u toku liječenja pacijenta.
  Kućno liječenje ima indikacije kao i drugi oblici tretmana i pored izražene simptomatologije važni su i drugi uslovi kao što su faza bolesti, određene okolnosti i stanje samog pacijenta. Kućno liječenje može biti jedini način liječenja, zatim uvod u  bolničko liječenje i/ili nastavak bolničkog liječenja.
  Fundamentalni princip zaštite rehabilitacije u zajednici treba biti sprečavanje diskriminacije osoba s tjelesnim i psihičkim poremećajima u odnosu na zdrave osobe kao i očuvanje njihove autonomnosti.
 • Obvezna literatura:
  1.    Matrica smjernica rehabilitacije u zajednici (Svjetska zdravstvena organizacija) World Health Organization (WHO), report on Community Based Rehabilitation
  2.    Pavić J. Zdravstvena njega osoba s invaliditetom. Zagreb: Zdravstveno veleučilište;2014.
  3.    Leutar Z, Ogresta J, i Milić Babić M. Obitelji osoba s invaliditetom i mreže podrške. Zagreb: Pravni fakultet; 2008.
  4.    Nastavni materijali; ppt prezentacije

  Dopunska literatura:
  1.    Deklaracija o ljudskim pravima, NN 12, 2009
  2.    (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2009_11_12_143.html )
  3.    Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom dostupno NN 6/2007
  4.    (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_06_6_80.html )
  5.    European Disability Strategy 2010-2020 na
  6.    https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
  7.    Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, NN 42/2017
  8.    Bratković, D. Modeli skrbi u svjetlu ljudskih prava osoba s intelektualnim teškoćama. U: Škrabalo, M., Papa, J., Miošić-Lisjak; N.: Mobilizacija i razvoj zajednica: akcijsko istraživanje u Hrvatskoj (str. 198-218). MAP savjetovanja d.o.o., Zagreb 2006.
  9.    Leutar, Z., Milić Babić, M. Pravo na rad i osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, Sociologija i prostor, 46, 2008;180 (2), 161–186.
  10.    Bratković, D., Mihanović, V., Dulčić, A. (2013): Društveni položaj žena s invaliditetom, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 2013;49(1): 164-180.
  11.    Mihanović, V.Invaliditet u kontekstu socijalnog modela, Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 2011;47(1): 72-86.
 • Nakon završenog kolegija student će:
  • stjeći stavove o nužnosti posebne pažnje koja bi bila  posvećena razumijevanju rehabilitacijskih programa u zajednici
  • objasniti rehabilitaciju u zajednici, osobine i osnovna načela teorije rehabilitacije u zajednici
  • opisati povijesni razvoj uz navođenje najznačajnijih smjernica kroz povijest razvoja rehabilitacije u zajednici
  • opisati timski rad i ulogu pojedinih stručnjaka u radu s klijentom/bolesnikom
  • objasniti civilno društvo, udruge

webmail studomat