blank

Ispis

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstvo

Napisao/la Super User. Napisano u Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo temeljen je na znanstvenom i stručnom osposobljavanju studenata uz mentorski nadzor na specijaliziranim vježbama, omogućuje izobrazbu na nacionalnoj i na međunarodnoj razini kompetentnog, prepoznatljivog i konkurentnog visokoobrazovanog kadra kao odgovorne osobe u organizaciji zdravstvene njege, promocije zdravlja, očuvanja zdravlja i napretka društva u cjelini.
Direktiva Europske komisije 2005/36/EZ donesena 07. rujna 2005. godine ključan je pravni propis o regulaciji uzajamnog priznavanja kvalifikacija i diploma među državama članicama i ujedno polazna postavka rabljena u izradi ovog studijskog programa. Za određene regulirane profesije (zdravstvene profesije, veterina, arhitektura) potrebno je pratiti zajednički minimalni program izobrazbe kako bi se stečena kvalifikacija automatski priznala u nekoj državi članici Europske unije.

Osnovna obilježja preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo:

 • usklađenost studijskog programa i predviđenog ustroja studija s odrednicama Bolonjske deklaracije, preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo izvodi se u trajanju 3 godine odnosno 6 semestara. Minimalan broj bodova koje student stječe u jednoj akademskoj godini je 60 ECTS bodova. Slijedom navedenog  za završetak studija i svih propisanih obaveza preddiplomskog studija potrebno je 180 ECTS bodova.
 • cilj preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo je obrazovanje stručnjaka za samostalni rad u kliničkim bolnicama, zdravstvenim zavodima i institutima.
 • prema strukturi predloženog studijskog programa evidentno je da se nastava izvodi u grupiranim kolegijima prema područjima kroz predavanja, seminare te kliničke i metodičke vježbe, individualni rad studenta uz sudjelovanje mentora te od drugih izvannastavnih i nastavnih aktivnosti.

Uvjeti upisa na studij

Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, poštujući naputke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Središnjeg prijavnog ureda, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:

1. Završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu u Republici Hrvatskoj – odabir kandidata prema jedinstvenoj listi Središnjeg prijavnog ureda, a prema parametrima vrjednovanja rezultata državne mature koje donosi Fakultet. Aktualni sustav bodovanja za upis na ovaj studijski programa je:

vrednovanje-ocjena

2. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati.

Trajanje studija    

Predloženi studij traje šest (6) semestara tj. tri (3) akademske godine (180 ECTS)

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija

SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA

Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene tri godine odnosno 6 semestra (180 ECTS) preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo studenti će biti kompetentni samostalno planirati, provoditi, nadzirati provođenje i evaluirati zdravstvenu njegu na osnovu vrednovanja činjenica ali i vrednovanja teorijskih znanja unutar područja zdravstvene njege. Time je on osposobljen za samostalan rad u sustavu zdravstva gdje ima prepoznatljivo mjesto u vođenju zdrastvene njege na kliničkim odjelima, organiziranju zdravstvene njege u zajednici, promoviranju zdravlja i primarnoj, sekundarnoj te tercijarnoj prevenciji bolesti.
Nakon završetka studija moguć je i nastavak obrazovanja na diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo ili nekom drugom sličnom sveučilišnom studijskom programu.
Ishodi studijskog programa bi se mogli podijeliti u nekoliko skupina znanja i vještina:

Činjenična i teorijska znanja:

 • vrednovanje činjenica unutar područja zdravstvene njege
 • vrednovanje teorijskih znanja unutar područja zdravstvene njege

Vještine – spoznajne:

 • primjena znanja i vještina iz područja zdravstvene skrbi; ključnih, središnjih, potpornih i izbornih predmeta u razumijevanju fizioloških i patofizioloških funkcija te ponašanja zdravih i bolesnih pojedinaca kao i odnosa između zdravstvenog stanja pojedinca i njegovog fizičkog i društvenog okruženja
 • primjena načela sestrinske etike
 • primjena procesa sestrinske skrbi, tj. izvršiti procjenu potreba za zdravstvenom njegom, postaviti ciljeve i odrediti prioritete, planirati i implementirati adekvatne postupke (izvođenje), te evaluirati i po potrebi modificirati plan njege;
 • vođenje sestrinske dokumentacije i evaluiranje postignutih ciljeva u zdravstvenoj njezi;
 • praćenje rasta i razvoja čovjeka kroz sve životne cikluse i primjenu aktivnosti koje doprinose unapređenju rasta i razvoja;
 • procjena potreba za edukacijom i primjenu načela i tehnika podučavanja pojedinca, obitelji i zajednice;
 • prepoznavanje životno ugroženog pojedinca  
 • sudjelovanje u planiranju i provođenju dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji su ordinirani i provode se pod nadzorom liječnika;
 • sudjelovanje u unapređenju i osiguravanju kakvoće standarda sestrinske prakse; kontinuirano tijekom rada prosuđivati i vrednovati standarde sestrinske prakse  
 • sudjelovanje u obrazovanju medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih djelatnika / i/ili suradnika

Vještine – psihomotoričke:

 • primjena postupaka u očuvanju zdravlja i zdravog okoliša, te skrb za osobnu sigurnost, sigurnost pojedinca i zajednice
 • primjena pravila zaštite na radu i rad na siguran način
 • primjena vještina u provođenju hitnih medicinskih postupaka sukladno ovlastima
 • provođenje zdravstvene njege i medicinsko tehničkih zahvata

Vještine – socijalne:

 • korištenje suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije u pisanom, govornom i elektroničkom obliku
 • komuniciranje s članovima tima za zdravstvenu njegu i ostalim osobljem, te s bolesnikom, njegovom obitelji i zajednicom

Samostalnost

 • suradnja u zdravstvenom timu na svim razinama zdravstvene zaštite  i suradnju u multidisciplinarnom timu;
 • upravljanje timom zdravstvene njege, organiziranje i rukovođenje sestrinskom službom na svim razinama zdravstvene zaštite;

Odgovornost

 • osiguranje, povjerljivost i sigurnost pisanih i usmenih informacija dobivenih obavljanjem profesionalnih dužnosti
 • primjena važećih zakona i propisa u obavljanju profesionalne dužnosti
 • primjena načela jedinstvene sestrinske skrbi poštujući individualnost štićenika, primjenjujući holistički pristup i partnerski odnos;
 • organizaciju sestrinske skrbi za različite korisnike u različitim zdravstvenim i socijalnim ustanovama kao i u njegovom domu i nadzirati njezino provođenje;
 • samoprocjena potreba i mogućnosti osobnog daljnjeg učenja, korištenje stručne literature  kao i  literature srodnih znanosti,  praćenje istraživanja u sestrinstvu i sudjelovanje u njima; razviti odgovornost za cjeloživotno učenje, profesionalni razvoj i unapređenje kompetencija u skladu s potrebama tržišta rada

Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata FDMZ-a).

Studijski-programi-grafikon


Usporedba predloženog studijskog programa s inozemnim akreditiranim programima

Studijski program u potpunosti ispunjava zahtjeve Direktive 2005/36/EC kojom se definiraju uvjeti obrazovanja medicinskih sestara u Europskoj Uniji tako da sva visoka učilišta u EU imaju usporedive studijske programe jer se temelje na spomenutoj Direktivi.

Studijski program ima strukturu usklađenu s europskom legislativom u obliku nastavnog opterećenja od preko 4600 sati s nadpolovičnim udjelom kliničke nastave i trećinskim udjelom teorijske nastave.

Prikaz ukupnog nastavnog opterećenja:

 

Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo P S V Ukupno
Ukupno obavezni predmeti: 1155 450 2855
Obvezno izbornih predmeta:  160 55 25 
Ukupno:  1315 505  2880 4700 
Ukupno - norma sati  2630 757,5 2880  6267,5 

 

 

ukupno-nastavno-opterecenje

Popis kolegija po godinama studija:

I. GODINA

Kolegij P S V ECTS
Prehrana ljudi 30 15 15 3
Osnove zdravstvene njege 40 25 90 10
Osnove medicinske kemije i biokemije

10

5 5 1
Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja 20 0 10 2
Javno zdravstvo 30 15 0 3
Farmakologija 30 15 0 3
Anatomija 30 15 15 3
Proces zdravstvene njege 50 35 120 11
Fiziologija 30 15 15

3

Informatika u zdravstvu i zdravstvenoj njezi 15 10 20

3

Filozofija i etika u sestrinstvu 20 15 0

3

Zdravstveno zakonodavstvo 30 0 0

2

Komunikacijske vještine 15 0 15

2

Klinička praksa I 0 0 550

5

Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 60

1

Ukupno 350 165 915

55

Rad s grupom u sestrinstvu 10 10 10

3

Engleski jezik 30 0 0 2

 sestrinstvo-1

 

II. GODINA

 

Kolegij P S V ECTS
Psihologija u zdravstvu 30 15 0 2
Patofiziologija 15 15 0 2
Interna medicina 30 30 0 3
Neurologija 20 0 0 1
Infektologija s mikrobiologijom i parazitologijom 50 15 0 3
Zdravstvena njega odraslih 45 20 80 8
Higijena i epidemiologija 30 30 0 3
Ginekologija i porodništvo 30 0 0 2
Zdravstena njega majke i novorođenčeta 30 15 45 6
Pedijatrija 30 0 0 2
Zdravstvena njega djeteta 40 10 60 7
Dermatologija 15 0 0 1
Sociologija zdravlja i bolesti 30 15 0 2
Patologija 30 10 0 2
Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi 15 15 10 4
Klinička praksa II 0 0 550 5
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 60 1
Ukupno 470 205 805 54
Engleski jezik II 30 0 0 2
Klinička propedeutika 15 15 0 2
Zdravstvena njega onkoloških bolesnika 12 0 15 2

 

sestrinstvo-2

 

III. GODINA

Kolegij P S V ECTS
Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje 30 15 15 3
Kirurgija, traumatologija i ortopedija 30 0 0 2
Zdravstvena njega kirurških bolesnika 40 10 60 7
Psihijatrija 30 0 0 2
Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika 25 5 60 6
Oftalmologija 10 0 0 1
Otorinolaringologija 10 0 0 1
Osnove istraživačkog rada 30 15 0 4
Metode zdravstvenog odgoja i promocije 30 15 15 3
Zdravstvena njega starijih osoba 30 15 30 4
Zdravstvena njega u zajednici 25 5 60 4
Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama 15 10 15 2
Zdravstvena njega u kući 15 15 60 3
Palijativna zdravstvena njega 10 5 10 2
Klinička praksa III 0 0 550 5
Završni rad 0 0 230 5
Ukupno 330 110 1105 54
Zdravstvena njega djeteta u jedinici intenzivnog liječenja 10 10 10 3
Engleski jezik III 30 0 0 2
Promicanje zdravlja i primarna zdravstvena zaštita 15 15 0 2

 

 

sestrinstvo-3

 

webmail studomat