blank

Ispis

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Upoznati studente s načelima pružanja zdravstvene njege umirućem bolesniku, s kuluturološkom i psihosocijalnom pozadinom ove vrste zdravstvene njege.
 • Zdravstvena njega onkoloških bolesnika s naglaskom na najčešće sestrinske dijagnoze i komplikacije koje se javljaju kao nuspojave liječenja i posljedica malignih bolesti. Sestrinsko medicinski problemi, kvaliteta života onkoloških bolesnika. Rano otkrivanje malignih bolesti i promoviranje zdravih stilova života koji smanjuju rizik nastanka malignih bolesti. Intervencije medicinske sestre pri hitnim stanjima u onkologiji. Postupci samozaštite pri primjeni raznih terapijskih metoda u liječenju malignih bolesti.
 • Obvezna literatura:
  1.    Šamija, M. Nemet, D. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. Medicinska naklada Zagreb, 2010.
  2.    Ozimec, Š. Zdravstvena njega umirućih bolesnika (nastavni tekstovi ), Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2002.
  3.    Čukljek, S. Zdravstvena njega onkoloških bolesnika- nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište, 2014.

  Dopunska literatura:
  1.    Šamija, M., Vrdoljak, E., Krajina, Z. Klinička onkologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2006.
 • Nakon odslušanog kolegija student će  biti osposobljen:
  • procijeniti stanje pacijenta i utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom za onkološkog bolesnika
  • formulirati sestrinsku dijagnozu i sestrinsko medicinski problem kod onkološkog bolesnika
  • izraditi plan zdravstvene njege za onkološkog bolesnika
  • organizirati i provesti planiranu zdravstvenu njegu
  • evaluirati provedenu zdravstvenu njegu
  • prepoznati hitna stanja u onkologiji
  • opisati dijagnostičke i terapijske postupke kod onkoloških bolesnika
  • opisati mjere zaštite prilikom primjene kemoterapije i radioterapije

Ispis

Zdravstvena njega odraslih I

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Usvajanje znanja i vještina  zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti. Usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje i primjenu specifičnosti zdravstvene njege kod bolesti pojedinih sustava i organa bolesnika oboljelih od bolesti unutrašnjih organa, zaraznih i neuroloških bolesti
 • Uvod u kolegij
  Prevencija za razvoj internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti.
  Tekućine i elektroliti
  Bol
  Značenje tjelesne temperature kod bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti.
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti srca i krvnih žila
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti dišnog sustava
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti mišića, zglobova i imunološkog sustava
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti probavnog sustava
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti krvi i krvotvornih organa
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti mokraćnog sustava
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od neuroloških bolesti
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od infektoloških bolesti
 • Obvezatna literatura:
  1. Franković S. i sur. Zdravstvena njega odraslih, Zagreb. Medicinska naklada i HUMS, 2010.
  2. Sestrinske dijagnoze. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara, Zagreb 2011.
  3. Juranić B, Blažević I, Mikšić Š.: Zdravstvena njega internističkih bolesnika (nastavni tekstovi), Preddiplomski studij sestrinstva, Osijek 2018.
  4. Pekić V.: Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi), Preddiplomski studij sestrinstva, Osijek 2018.
  5. Marendić I.: Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Preddiplomski studij sestrinstva, Osijek 2018.

  Dopunska literatura:
  1. Vrhovac B. i sur. Interna medicina. Naklada Lijevak, Zagreb 2008. (odabrana poglavlja)
  2. Rogić M. Kratki vodić za medicinske sestre. HKMS, Zagreb 2009.
  3. Harrison. Principi interne medicine/ [editors Kurt J. Isseelbacher...et al;] urednici Željko Ivančević...[ et al.] -1.hrv.izd.- Split: Placebo, 1977. ( odabrana poglavlja)
  4. Šepec S. i sur. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi. HKMS, Zagreb 2010.
  5. Prlić N. Zdravstvena njega. Školska knjiga, Zagreb 2009.
  6. Broz Lj. BudisavljevićM.Franković S. Zdravstvena njega 3. Školska knjiga, Zagreb 2001.
  7. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1995.
  8. Fučkar G. Uvod u sestrinske dijagnoze. Hrvatska udruga za sestrinsku edukaciju, Zagreb 1996.
  9. E-učenje
 • Nakon odslušanog kolegija student će:
  • prikupljati, procjenjivati, analizirati i interpretirati podatke vezane uz zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba internističkih, infektoloških i neuroloških bolesnika
  • procjeniti potrebu za zdravstvenom njegom kod bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • objasniti specifičnosti potreba za zdravstvenom njegom kod bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • planirati aktivnosti vještina sestrinske prakse prema razini značajnosti
  • provoditi planirane aktivosti u provođenju zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • analizirati planirane aktivosti u provođenju zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • evaluirati planirane aktivosti u provođenju zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • rješavati novonastale situacije u provođenju zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • primjenjivati suvremena stručna znanja u skrbi za bolesnike
  • primjenjivati primjerene komunikacijske vještine u provođenju vještina sestrinske prakse
  • primjenjivati moralno etička načela u radu sa bolesnikom, njegovom obitelji te ostalim članovima tima
  • dokumentirati provedene aktivnosti u provođenju vještina sestrinske prakse
  • evaluirati i samoevaluirati učinjeno

Ispis

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Cilj predmeta je usvajanje općeg i specifičnog znanja, vještina i kompetencija u suvremenoj sestrinskoj skrbi za majku i novorođenče u svim segmentima zdravstvene neonatološke i ginekološko-opstetričke njege poštujući fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na zdravlje trudnice, rodilje, babinjače i novorođenčeta.
 • Povijesni razvoj materinstva
  Antenatalna skrb i suvremena njega materinstva
  Fizološke promjene u trudnoći
  Prehrana u trudnoći
  Embrionalni i fetalni razvoj
  Visokorizična, višeplodna i adolescentna trudnoća
  Zdravstvena skrb trudnica sa srčanim poremećajem, anemijama i povraćanjem
  Zdravstveni problemi u antepartalnom razdoblju
  Priprema trudnice za porod
  Osnovni pojmovi normalnog poroda, načini poroda i komplikacije u porodu
  Hitna stanja u porodništvu
  Postpartalno razdoblje i postpartalne komplikacije
  Procjena novorođenčeta i opskrba novorođenčeta neposredno nakon rođenja
  Karakteristike zdravog novorođenčeta i biološke pojave u novorođenčeta
  Porodne traume
  Sestrinska skrb za obitelj nakon rođenja djeteta.
 • Obvezatna literatura:
  1. Duško Mardešić i suradnici, Pedijatrija, školska knjiga Zagreb, 2009.
  2. Turuk, V.: Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, nastavni tekstovi, 2004
  3. Habazin, I.: Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, nastavni tekstovi,2006.
  4. Kralj Vasilj Mirjana. Nastavni tekstovi Fakulteta za dentalnu medicnu i zdravstvo

  Dopunska literatura:
  1. Carpenito-Moyet, L.J. Handbook of nursing diagnosis. Lippincot, 2006
  2. Gomella, T.L. Neonatology. Lange, 2009.
  3. Meštrović, J. Hitna stanja u pedijatriji. Medicinska naklada , Zagreb, 2011.
   

  1.     Carpenito-Moyet, L.J. Handbook of nursing diagnosis. Lippincot, 2006

  2.     Gomella, T.L. Neonatology. Lange, 2009.

  Meštrović, J. Hitna stanja u pedijatriji. Medicinska naklada , Zagreb, 2011.
 • Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:
  • definirati potrebe za zdravstvenom njegom trudnice, rodilje i babinjače na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka;
  • definirati potrebe za zdravstvenom njegom novorođenčeta na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka;
  • educirati trudnicu, rodilju i babinjaču o prehrani, fiziološkim događajima, fizičkoj aktivnosti u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja te prevencije bolesti u vrijeme trudnoće i nakon poroda;
  • objasniti probleme u antenatalnom, intrapartalnomte i postpartalnom razdoblju u trudnice, rodilje i babinjače na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka;
  • definirati i objasniti načine poroda, pripremu trudnice za porod i moguće komplikacije u porodu;
  • opisati hitna stanja u žene tijekom trudnoće i babinja/puerperija;
  • objasniti uredno postpartalno razdoblje i postpartalne komplikacije;
  • opisati fiziološke promjene u novorođenčeta u ranome novorođenačkom razdoblju te prilikom izlaska iz rodilišta;
  • definirati stanja koja zahtijevaju hitne intervencije u novorođenačkom razdoblju;
  • posjedovati znanje i vještine potrebne za rad u multidisciplinarnom timu u procesu rješavanja roblema i očuvanju zdravlja majke i novorođenčeta.
  • opisati i prepoznati adaptacijske tranzitorne promjene i razvoj komplikacija u novorođenčadi
  • objasniti tehniku dojenja i alternativne načine prehrane novorođenčeta
  • načine poticanja i očuvanja refleksa sisanja
  • objasniti skrining u novorođenčadi i način evidencije skrininga
  • objasniti imunizaciju i načine evidencije imunizacije
  • objasniti specifične pojave u babinjača
  • procijeniti potrebe novorođenčeta
  • procjeniti potrebe babinjače
  • primijeniti intervencije sukladno etičkim načelima
  • koristiti stečena znanja u utvrđivanju potreba, analizi, planiranju, provođenu zdravstvene njege i evaluaciji
  • provođenja osobne higijene novorođenčadi
  • promatranja i pravovremenog uočavanja promjena stanja novorođenčeta te razvoj komplikacija
  • provođenja sestrinske skrbi novorođenčadi
  • provođenje osobne higijene babinjača
  • sprječavanja infekcija, zaštite i rada na siguran način
  • odgovarajuće komunikacije
  • primijeniti proces sestrinske skrbi; procijeniti potrebe, postaviti ciljeve, prioritete, planirati i provesti intervencije zdravstvene njege, evaluirati učinjeno i po potrebi dopuniti i preraditi plan zdravstvene njege
  • koristiti sestrinsku dokumentaciju i pratiti ishode zdravstvene njege primjenjujući holistički pristup
  • pozitivan stav o dojenju
  • pozitivan stav o Roomin in-u
  • osjećaj odgovornosti i poštivanja privatnosti bolesnika
  • osjećaj važnosti čuvanja profesionalne tajne

Ispis

Zdravstvena njega djeteta

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Cilj predmeta je osigurati studentima usvajanje znanja, vještina, organizaciju stavova i stjecanje kompetencija prvostupnika sestrinstva u suvremenoj, cjelovitoj sestrinskoj skrbi zdravog i bolesnog djeteta i njegove obitelji, poštujući tjelesne, psihosocijalne, duhovne i kulturalne osobitosti i čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest.
 • Filozofija zdravstvene njege djeteta
  Briga za dijete u suvremenom društvu
  Konvencija o pravima djeteta, prava djeteta u bolnici
  Stilovi roditeljstva, stajališta roditelja prema vlastitom djetetu, stajališta roditelja prema djetetu s posebnim potrebama/kronično bolesnom djetetu
  Razdoblja u dječjoj dobi, osobitosti dječjeg organizma
  Psihomotorni razvoj djeteta, procjena rasta i razvoja
  Razvoj emocija u djeteta, razvoj privrženosti, razvoj samopoštovanja
  Proces zdravstvene njege djeteta, teorije u zdravstvenoj njezi djeteta
  Hospitalizacija djeteta, sigurnost djeteta u bolnici, prevencija ozljeda
  Zlostavljano dijete, algoritam postupanja za zdravstvene djelatnike pri sumnji na zlostavljanje
  Prehrana dojenčeta i djeteta, cjelovito promatranje djeteta, načela pri davanju terapije djetetu
  Aktivna i pasivna imunizacija
  Komunikacija s djetetom i roditeljem/skrbnikom
  Zdravstvena njega djeteta s akutnim i kroničnim bolestima (podjela prema tjelesnim sustavima)
  Pojedini oblici smetnje ponašanja u dječjoj dobi
  Dijete s intelektualnim teškoćama
  Procjena i načini tretiranja boli u djece
  Hitna stanja u pedijatriji
  Zdravstvena njega vitalno životno ugroženog djeteta
  Zdravstvena njega djeteta u terminalnoj fazi bolesti
 • Obvezatna literatura:
  1. Lovrić R. Zdravstvena njega djeteta. Nastavni tekstovi
  2. Potts NL., Mandleco BL. Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families. Delmar/Thomson Learning, 2002.
  3. Turuk V.: Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, 2009.

  Dopunska literatura:
  1. Carpenito L.J.: Handbook of nursing diagnosis. 14. izd. J.B. Lippincot Company Philadelphia, 2012.
  2. Bokonjić D. i Milutinović, D. Osnovi pedijatrijske njege, Temus, Banja Luka, 2011.
  3. Meštrović J i sur., Hitna stanja u pedijatriji. Medicinska naklada, Zagreb, Hrvatska, 2011.
  4. Mardešić,D. Pedijatrija, udžbenik za medicinske škole, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  5. Mardešić,D. i sur. Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb, 2009. – odabrana područja
  6. Švel,I. i Grgurić, J. zdravstvena zaštita djece, Školska knjiga, Zagreb, 1996. – odabrana područja
  7. Švel,I. i Grgurić, J. Zdravstvena zaštita kronično bolesnoga djeteta, Barbat, Zagreb, 1998 - odabrana područja
  8. Juretić, M., Livio, B. i sur. Pedijatrija za više medicinske sestre, Klinička bolnica Split, Split, 1995.
  9. New York 1991.
  10. Audy – Kolarić, Lj i sur. Anestezija i intenzivno liječenje novorođenčadi, Školska knjiga, Zagreb, 1994 – odabrana područja
  11. Audy – Kolarić, Lj i sur. Hitna stanja u pedijatriji, Školska knjiga, Zagreb,2001 – odabrana područja
  12. Zergollern, Lj., i suradnici: Pedijatrija 1,2. Naprijed, Zagreb, 1994
  13. Broadwel – Jackson.D, Saunders .B. R, Child Health nursing , a comprehensive approach to the code of children and their families. J. B. Lippincot comp, Philadelphia 1993,
  14. Čuturić, N., Prve tri godine života, školska knjiga, Zagreb, 1991
  15. Maleš, D., Starčević, I., Druženje djece i odraslih, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1991
  16. Bastašić, Z. Lutka ima i srce i pamet, Školska knjiga, Zagreb, 1990
 • Student će nakon održanog kolegija, učenja i položenog ispita biti sposoban:
  • Procjeniti i razlikovati zdravstvene, edukacijske i suportivne potrebe djeteta i roditelja/skrbnika u svrhu održavanja tjelesnog i duševnog zdravlja, kao i prevencije bolesti te predvidjeti tjelesne, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest;
  • Nabrojati i objasniti faze i moguće teškoće u psihomotornom razvoju djeteta, klasificirati stilove roditeljstva i prosuditi njihov utjecaj na rast i razvoj djeteta;
  • Objasniti i podržati prava djeteta u suvremenom društvu te prava djeteta u bolnici;
  • Objasniti osobitosti zdravstvene skrbi te primijeniti individualiziranu sestrinsku skrb za dijete oboljelo od akutnih i kroničnih bolesti svih zdravstvenih sustava;
  • Kategorizirati i komentirati učinke hospitalizacije na djete u različitim fazama rasta i razvoja;
  • Opisati i objasniti hitna stanja u pedijatriji, argumentirati specifičnosti zdravstvene njege životno ugrožene djece;
  • Opisati načine i argumentirati važnost procjene i tretiranja boli u djece svih uzrasta;
  • Poduprijeti sva načela zdravstvene njege djeteta u terminalnoj fazi bolesti;
  • Prikupljati podatke u svrhu utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom djeteta i roditelja/skrbnika primjenom specifičnih pomagala (obrasci, skale, upitnici)
  • Kritički analizirati i interpretirati prikupljene podatke, zaključiti o ne/postojanju problema, rangirati prioritete, formulirati ciljeve i planirati intervencije; napisati, vrijednovati i samovrjednovati plan zdravstvene njege djeteta i roditelja/skrbnika;
  • Provoditi vještine sestrinske prakse iz područja zdravstvene njege djeteta preuzimajući punu odgovornost za izvršenje i uspješno postizanje rezultata u prihvaćenom vremenu;
  • Kritički prosuđivati, vrjednovati i samovrjednovati uspješnost provedene zdravstvene njege djeteta i roditelja /skrbnika;
  • Educirati roditelja/skrbnika o pravilnoj prehrani, zdravstvenoj njezi, odgojnim postupcima te zdravstvenoj skrbi za zdravo i bolesno dijete;
  • Demonstrirati različite načine primjene lijeka u djeteta, pripremu za dijagnostičko-terapeutske zahvate te postupke medicinske sestre pri izvođenju medicinsko - tehničkih zahvata
  • Primijeniti načela profesionalne komunikacije u razvoju odnosa: medicinska sestra – dijete - roditelj/skrbnik-zdravstveni tim u različitim i nepredvidivim situacijama;
  • Poduprijeti poštivanje načela privatnosti djeteta i roditelja/skrbnika.

Ispis

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Upoznati studenta s osnovama organizacije, upravljanja i administracije u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi omogućiti studentima razumijevanje procesa u području organizacije, upravljanja i administracije, a usvojene vještine podizanje i unapređivanje izvrsnosti sestrinske prakse.
 • Teorije upravljanja i organizacije rada.
  Organizacijska kultura zdravstvene radne organizacije, organizacijska struktura, organizacijska načela i koncepti, ustroj zdravstvene radne organizacije prema konceptima rukovođenja.
  Specifičnosti strateškog upravljanja, operativnog upravljanju i organizacije u sestrinskoj praksi.
  Zadaci medicinske sestre na svim upravljačkim razinama.
  Osnovni elementi i stilovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinskoj praksi.
  Modeli organizacije rada u sestrinstvu te supervizijski procesi u sestrinskoj praksi.
  Upravljanje sustavima tehničke i strukturalne potpore u sestrinskoj praksi: bolničkim informatičkim sustavima, opskrbom lijekovima, distribucijom hrane, distribucijom rublja i transportom bolesnika.
  Kategorizacija bolesnika, organizacija rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara: u odnosu na potrebe bolesnika izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom.
  Načela timskog rada, gradnja tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi.
  Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi, upravljanje promjenama te načini i principi donošenja odluka.
  Osnovni principi upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege, sustavi upravljanja kvalitetom, standardi kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatori kvalitete.
  Osnove administrativnog rada u području zdravstvene njege: sestrinska dokumentacija, bolesnički elektronički karton, e-vizita, planiranje materijalnih i ostalih troškova, koordinacija rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.
 • Obvezna literatura:
  1.    Sonja Kalauz: Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi, Medicinska naklada, Zagreb 2014.

  Dopunska literatura:
  1.    Fikreta Bahtijarević-Šiber: Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb 2007.
  • opisati i objasniti teorije upravljanja, procese upravljanja, pojmove organizacijske kulture; organizacijsku strukturu, organizacijska načela i koncepte, ustroj radne organizacije prema konceptima rukovođenja te specifičnosti strateškog i operativnog upravljanja;       
  • demonstrirati vještine organizacije i upravljanja u sestrinskoj praksi: načine upravljanja na različitim upravljačkim razinama;
  • objasniti i primijeniti stilove i modele upravljanja ljudskim potencijalima;
  • objasniti i primijeniti različite modele organizacije rada u procesu zdravstvene njege;
  • objasniti i demonstrirati način delegiranja zadataka te supervizijski proces u sestrinskoj praksi;
  • objasniti način funkcioniranja sustava tehničke i strukturalne potpore te njihovu primjenu u sestrinskoj praksi;
  • objasniti i demonstrirati kategorizaciju bolesnika u sestrinskoj praksi: organizaciju rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom;
  • objasniti načela timskoga rada: gradnju tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi;
  • demonstrirati način upravljanja vremenom: primijeniti principe upravljanja vremenom u sestrinsku praksu;
  • planirati i provesti/demonstrirati proces upravljanja promjenama u sestrinskoj praksi;
  • objasniti načine, principe i uvjete donošenja odluka te njihovu primjenu u sestrinskoj praksi;
  • objasniti procese upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege: sustave upravljanja kvalitetom, standarde kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatore kvalitete;
  • objasniti principe administrativnog rada: sestrinsku dokumentaciju, bolesnički elektronički karton, e-vizitu, načine planiranja materijalnih i ostalih troškova, način i principe koordinacije rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.

webmail studomat