blank

Higijena i epidemiologija

 • Cilj predmeta je usvojiti higijensko-epidemiološke pojmove, pojave i probleme. Cilj predmeta je  osposobiti studente da prepoznaju i procjenjuju uzročno-posljedične čimbenike te primjenjuju i analiziraju postupke iz sestrinske domene higijene i epidemiologije.
 • Opća epidemiologija
  Epidemiološki pojmovi i epidemiološka mjerenja
  Razumijevanje čimbenika koji uzrokuju bolest, puteva prijenosa i načina inficiranja
  Segment primarne i sekundarne prevencije zaraznih bolesti
  Mjere prevencije u nezaraznih bolesti
  Specijalna epidemiologija
  Epidemiološke osobine kroničnih nezaraznih kardiovaskularnih bolesti, malignih procesa različitih sijela, duševnih poremećaja, šećerne bolesti i drugih nezaraznih bolesti
  Imunizacija
  Higijena
  Osobna higijena, higijena u kolektivu
  Utjecaj okolišnih čimbenika (hrana, voda, tlo, zrak, svjetlost) na ljudsko fizičko i mentalno zdravlje
  Utjecaj društvenih čimbenika (obitelj, zajednica) na ljudsko fizičko i mentalno zdravlje.
 • Obvezatna literatura:
  1. Puntarić D. i Ropac D. Opća epidemiologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2004.
  2. Ropac D., Puntarić , i sur. Epidemiologija zaraznih bolesti, Medicinska naklada, Zagreb, 2010. (izabrana poglavlja)
  3. Vorko-Jović A, Strnad M, Rudan I, i sur. Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti, Medicinska naklada, Zagreb 2010. (izabrana poglavlja)
  4. Puntarić D, Miškulin M, Bošnir J, i sur. Zdravstvena ekologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2012. (izabrana poglavlja)

  Dopunska literatura:
  1. Vorko-Jović A. i sur. Priručnik za seminare i vježbe iz epidemiologije, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
 • Student će nakon odslušanog kolegija i izvršenih svih obveza:
  • identificirati i opisati higijensko-epidemiološke pojmove, pojave i probleme u zajednici;
  • objasniti uzroke pojedinih bolesti, kao i metode njihova prepoznavanja (otkrivanja);
  • grupirati i razlikovati skupine bolesti prema njihovim epidemiološkim osobitostima;
  • prepoznati i demonstrirati značaj pojedinoga higijensko-epidemiološkog problema s obzirom na pokazatelje koji se odnose na određeno područje;
  • protumačiti i analizirati postojeće podatke od značaja za zajednicu te interpretirati utjecaj pojedinih preventivnih mjera na kretanje tih bolesti u određenom razdoblju;
  • provoditi specifične mjere prevencije (cijepljenje);
  • planirati, provoditi i vrednovati preventivne mjere iz područja sestrinske prakse na temelju postojećih parametara ozbiljnosti u zajednici.

webmail studomat