Ispis

Zdravstvena njega djeteta

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Cilj predmeta je osigurati studentima usvajanje znanja, vještina, organizaciju stavova i stjecanje kompetencija prvostupnika sestrinstva u suvremenoj, cjelovitoj sestrinskoj skrbi zdravog i bolesnog djeteta i njegove obitelji, poštujući tjelesne, psihosocijalne, duhovne i kulturalne osobitosti i čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest.
 • Filozofija zdravstvene njege djeteta
  Briga za dijete u suvremenom društvu
  Konvencija o pravima djeteta, prava djeteta u bolnici
  Stilovi roditeljstva, stajališta roditelja prema vlastitom djetetu, stajališta roditelja prema djetetu s posebnim potrebama/kronično bolesnom djetetu
  Razdoblja u dječjoj dobi, osobitosti dječjeg organizma
  Psihomotorni razvoj djeteta, procjena rasta i razvoja
  Razvoj emocija u djeteta, razvoj privrženosti, razvoj samopoštovanja
  Proces zdravstvene njege djeteta, teorije u zdravstvenoj njezi djeteta
  Hospitalizacija djeteta, sigurnost djeteta u bolnici, prevencija ozljeda
  Zlostavljano dijete, algoritam postupanja za zdravstvene djelatnike pri sumnji na zlostavljanje
  Prehrana dojenčeta i djeteta, cjelovito promatranje djeteta, načela pri davanju terapije djetetu
  Aktivna i pasivna imunizacija
  Komunikacija s djetetom i roditeljem/skrbnikom
  Zdravstvena njega djeteta s akutnim i kroničnim bolestima (podjela prema tjelesnim sustavima)
  Pojedini oblici smetnje ponašanja u dječjoj dobi
  Dijete s intelektualnim teškoćama
  Procjena i načini tretiranja boli u djece
  Hitna stanja u pedijatriji
  Zdravstvena njega vitalno životno ugroženog djeteta
  Zdravstvena njega djeteta u terminalnoj fazi bolesti
 • Obvezatna literatura:
  1. Lovrić R. Zdravstvena njega djeteta. Nastavni tekstovi
  2. Potts NL., Mandleco BL. Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families. Delmar/Thomson Learning, 2002.
  3. Turuk V.: Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, 2009.

  Dopunska literatura:
  1. Carpenito L.J.: Handbook of nursing diagnosis. 14. izd. J.B. Lippincot Company Philadelphia, 2012.
  2. Bokonjić D. i Milutinović, D. Osnovi pedijatrijske njege, Temus, Banja Luka, 2011.
  3. Meštrović J i sur., Hitna stanja u pedijatriji. Medicinska naklada, Zagreb, Hrvatska, 2011.
  4. Mardešić,D. Pedijatrija, udžbenik za medicinske škole, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  5. Mardešić,D. i sur. Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb, 2009. – odabrana područja
  6. Švel,I. i Grgurić, J. zdravstvena zaštita djece, Školska knjiga, Zagreb, 1996. – odabrana područja
  7. Švel,I. i Grgurić, J. Zdravstvena zaštita kronično bolesnoga djeteta, Barbat, Zagreb, 1998 - odabrana područja
  8. Juretić, M., Livio, B. i sur. Pedijatrija za više medicinske sestre, Klinička bolnica Split, Split, 1995.
  9. New York 1991.
  10. Audy – Kolarić, Lj i sur. Anestezija i intenzivno liječenje novorođenčadi, Školska knjiga, Zagreb, 1994 – odabrana područja
  11. Audy – Kolarić, Lj i sur. Hitna stanja u pedijatriji, Školska knjiga, Zagreb,2001 – odabrana područja
  12. Zergollern, Lj., i suradnici: Pedijatrija 1,2. Naprijed, Zagreb, 1994
  13. Broadwel – Jackson.D, Saunders .B. R, Child Health nursing , a comprehensive approach to the code of children and their families. J. B. Lippincot comp, Philadelphia 1993,
  14. Čuturić, N., Prve tri godine života, školska knjiga, Zagreb, 1991
  15. Maleš, D., Starčević, I., Druženje djece i odraslih, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1991
  16. Bastašić, Z. Lutka ima i srce i pamet, Školska knjiga, Zagreb, 1990
 • Student će nakon održanog kolegija, učenja i položenog ispita biti sposoban:
  • Procjeniti i razlikovati zdravstvene, edukacijske i suportivne potrebe djeteta i roditelja/skrbnika u svrhu održavanja tjelesnog i duševnog zdravlja, kao i prevencije bolesti te predvidjeti tjelesne, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na djetetovo zdravlje/bolest;
  • Nabrojati i objasniti faze i moguće teškoće u psihomotornom razvoju djeteta, klasificirati stilove roditeljstva i prosuditi njihov utjecaj na rast i razvoj djeteta;
  • Objasniti i podržati prava djeteta u suvremenom društvu te prava djeteta u bolnici;
  • Objasniti osobitosti zdravstvene skrbi te primijeniti individualiziranu sestrinsku skrb za dijete oboljelo od akutnih i kroničnih bolesti svih zdravstvenih sustava;
  • Kategorizirati i komentirati učinke hospitalizacije na djete u različitim fazama rasta i razvoja;
  • Opisati i objasniti hitna stanja u pedijatriji, argumentirati specifičnosti zdravstvene njege životno ugrožene djece;
  • Opisati načine i argumentirati važnost procjene i tretiranja boli u djece svih uzrasta;
  • Poduprijeti sva načela zdravstvene njege djeteta u terminalnoj fazi bolesti;
  • Prikupljati podatke u svrhu utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom djeteta i roditelja/skrbnika primjenom specifičnih pomagala (obrasci, skale, upitnici)
  • Kritički analizirati i interpretirati prikupljene podatke, zaključiti o ne/postojanju problema, rangirati prioritete, formulirati ciljeve i planirati intervencije; napisati, vrijednovati i samovrjednovati plan zdravstvene njege djeteta i roditelja/skrbnika;
  • Provoditi vještine sestrinske prakse iz područja zdravstvene njege djeteta preuzimajući punu odgovornost za izvršenje i uspješno postizanje rezultata u prihvaćenom vremenu;
  • Kritički prosuđivati, vrjednovati i samovrjednovati uspješnost provedene zdravstvene njege djeteta i roditelja /skrbnika;
  • Educirati roditelja/skrbnika o pravilnoj prehrani, zdravstvenoj njezi, odgojnim postupcima te zdravstvenoj skrbi za zdravo i bolesno dijete;
  • Demonstrirati različite načine primjene lijeka u djeteta, pripremu za dijagnostičko-terapeutske zahvate te postupke medicinske sestre pri izvođenju medicinsko - tehničkih zahvata
  • Primijeniti načela profesionalne komunikacije u razvoju odnosa: medicinska sestra – dijete - roditelj/skrbnik-zdravstveni tim u različitim i nepredvidivim situacijama;
  • Poduprijeti poštivanje načela privatnosti djeteta i roditelja/skrbnika.