blank

Ispis

Osnove istraživačkog rada

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban pratiti i razumjeti većinu stručnih i znanstvenih radova s područja fizioterapije.
 • Metodologija; Istraživački pristup; pregled istraživačkog procesa; vrste istraživačkih nacrta; izvori i vrste podataka; vrste mjernih skala; karakteristike mjernog postupka; sustavno opažanje; liste označavanja i skale procjene; intervju, ankete, upitnici i testovi; izvori stručne literature; Samostalno provođenje istraživanja; Oblikovanje stručnih i znanstvenih izvještaja.
  Statistika; Osnovni pojmovi vjerojatnosti; tablično i grafičko prikazivanje rezultata; grupiranje rezultata; Mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost; raspon, standardna devijacija i koeficijent varijabilnosti; Normalna raspodjela i druge vrste distribucija; Standardizirani rezultati (z-vrijednosti, centili i decili); Pogreška aritmetičke sredine; Statistička značajnost razlike između raznih grupa podataka (t-test i hi2 test za različite vrste podataka); Povezanost među podacima - korelacija; Unos podataka i primjena navedenih statističkih postupaka u programu za statističku obradu podataka.
 • Obavezna literatura:
  1. Mejovšek, M. (2003) Uvod u metode znanstvenog istraživanja. Jastrebarsko: Naklada "Slap".1. dio – Poglavlja: od 1. do 4. (od 17. do 114. stranice) 93 stranice
  2. Petz, B. (1997) Statistika za praksu. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Sektor za kadrovske, pravne i obrazovne poslove.

  Dopunska literatura:
  1. Marušić, M., Petrovečki, M., Petrak, J. i Marušić, A. (2000) Uvod u znanstveni rad u medicini. Zagreb: Medicinska naklada.
  2. Petz, B. (1997) Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada "Slap".
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  • imenovati sve važne elemente istraživačkog nacrta, kao i istraživačkog izvještaja, te usporediti i prepoznati nacrte različite kvalitete,
  • razumjeti važnost provođenja istraživanja na području fizioterapije, te planirati i provoditi jednostavnija istraživanja, opisati i primijeniti osnovne statističke metode i postupke, imenovati i koristiti različite statističke postupke i usporediti iste s obzirom na njihove prednosti i nedostatke,
  • odabrati odgovarajuće postupke ovisno o vrsti podataka kojom raspolažu, prepoznati i opisati obilježja podataka na pojedinoj mjernoj skali,
  • obraditi i interpretirati podatke prikupljene u istraživanju,
  • unositi, obraditi i interpretirati podatke u odgovarajućem kompjutorskom programu za statističku obradu podataka,
  • pratiti stručnu literaturu.

webmail studomat