blank

Ispis

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapija u Orahovici

Napisao/la Super User. Napisano u Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapija

DSC09283


Fizioterapija je autonomna struka čiji bi praktičari trebali raditi u otvorenom i ravnopravnom profesionalnom odnosu s ostalim zdravstvenim stručnjacima. Fizioterapeuti procjenjuju bolesnike i zatim planiraju i provode terapiju koristeći različite oblike fizikalnih sredstava (pokret, električnu energiju, vodu, toplinu, minerale, blata, klimatske uvjete, ultrazvuk, laser, elektromagnetsko polje, i sl.) u suradnji s bolesnicima ili korisnicima i njihovim obiteljima, a pod nadzorom i po uputama doktora medicine-specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Program studija prilagođen je suvremenim potrebama struke, primjeren je sposobnostima studenta te aktualnim potrebama suvremenog zdravstva i zdravstvenog turizma. Sadašnji podaci Hrvatske udruge fizioterapeuta govore o broju viših fizioterapeuta, koji daje omjer jednog fizioterapeuta na oko 3 000 stanovnika. Taj odnos je značajno manji od istog odnosa u Austriji (1:350), Švicarskoj (1:720) ili Sloveniji (1:1404), što uz ranije podatke o demografskim promjenama, specifičnoj patologiji i objektivnim potrebama, daje za pravo mišljenjima da je hrvatskom zdravstvu za podizanje razine zdravstvenog standarda, nužan ovako visoko obrazovani medicinski kadar.

Uvjeti upisa na studij


Pravnim aktima (Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Privremenom Statutu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Pravilnik o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provođenju državne mature) propisan je status studenta što podrazumijeva način na koji student stječe navedeni status, tko ima pravo upisa, na koji način pristupnik stječe pravo upisa u prvu godinu i u više godine studija.
Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, poštujući naputke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Središnjeg prijavnog ureda, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:
1. Završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu u Republici Hrvatskoj – odabir kandidata prema jedinstvenoj listi Središnjeg prijavnog ureda. Predlažemo sljedeći sustav bodovanja za upis na ovaj studijski programa:

Vrednovanje ocjena iz srednje škole

 

Uvjet (DA/NE)

Postotak

Broj bodova

OPĆI USPJEH

DA

40%

400

Vrednovanje uvjeta obveznih predmeta državne mature:

 

RAZINA (A/B)

Postotak

Broj bodova

Hrvatski jezik

B

20%

200

Matematika

B

10%

100

Strani jezik

B

15%

150

Vrednovanje uvjeta obveznih predmeta državne mature:

 

Uvjet (DA/NE)

Postotak

Broj bodova

FIZIKA

NE

15%

150

UKUPNO

100%

1.000

2. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati.

Trajanje studija


Studij traje šest (6) semestara tj. tri (3) akademske godine (180 ECTS)

 

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija

SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA FIZIOTERAPIJE


Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene tri godine odnosno 6 semestara (180 ECTS) preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, studenti će biti kompetentni organizirati i provoditi modele primjene fizioterapije čime su osposobljeni za samostalan rad u zdravstvenim ustanovama, zdravstveno-rehabilitacijskim centrima, profesionalnim sportskim klubovima i drugim objektima zdravstvenog turizma.
Prvostupnik/prvostupnica (baccalaures/baccalaurea) fizioterapije svojim se obrazovanjem osposobljava za sudjelovanje u rehabilitacijskom timskom radu kroz:

 • Procjenu statusa korisnika i potrebe za fizioterapeutskim tretmanom
 • Provođenje kineziometrijskih i drugih mjerenja u svrhu dijagnosticiranja funkcije lokomotornog sustava
 • Planiranje i programiranje fizioterapeutskih  postupaka
 • Primjenu posebnih fizioterapeutskih postupaka sukladno potrebama korisnika
 • Evaluaciju učinaka tretmana
 • Sudjelovanje u obrazovanju fizioterapeuta i ostalih zdravstvenih djelatnika
 • Sudjelovanje u istraživanjima u području fizikalne terapije
 • Osposobljavanje za timski rad, osobito za transdisciplinarni model u rješavanju problema korisnika
 • Kontinuiranu vlastitu edukaciju
 • Rad na unapređenju struke.

Nastavni program treba pomoći budućim fizioterapeutima:

 • u stjecanju humanističkog i cjelovitog pristupa osobi koja je u tretmanu fizikalne terapije,
 • u postizanju osjetljivosti na individualne potrebe i želje korisnika,
 • u djelovanju prema utvrđenim ili uočenim potrebama,
 • u stjecanju vještina,
 • u temeljenju prakse na znanju,
 • u razvijanju kritičkog mišljenja,
 • u poticanju zanimanja za trajno profesionalno usavršavanje.
 • u poticanju na znanstveno istraživački rad u području fizioterapije

Vertikalna mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja

Za sve sveučilišne studijske programe koje trenutno izvodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek otvorena je mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata FDMZ-a).


Studijski-programi-grafikon

 

Povezanost studija s temeljnim i modernim vještinama i strukom

Fizioterapijska struka podrazumijeva skrb o osobama svih starosnih kategorija kako u zdravlju tako i u različitim stadijima bolesti s primarnim ciljem optimizacije pokreta, funkcionalnosti i zdravlja. Ova je disciplina holistički orijentirana inkorporirajući tjelesno, psihičko i emocionalno blagostanje u širokom spektru različitih sredina koje između ostalog uključuju: dječje bolnice i bolnice za odrasle, primarnu zdravstvenu zaštitu, rehabilitacijske centre, klubove za promociju zdravlja, sportske klubove, privatnu praksu itd. Svjetski kongres za fizioterapiju, jedna od vodećih institucija iz ove oblasti identificirao je 4 ključne oblasti djelovanja: promidžbu, prevenciju, intervenciju i rehabilitaciju. Kanadsko udruženje  za fizioterapiju u jednom od ključnih dokumenata “Fizioterapijska praksa danas” ukazuje da se fizioterapija nalazi u razdoblju izraženih promjena u dva osnovna pravca: prijelaz s tradicijskih fizikalnih procedura na procedure zasnovane na jasnim znanstvenim dokazima (eng. Evidence-Based Practice) s jedne strane, kao i značajnom proširivanju djelatnog polja kao posljedice uključivanja fizioterapije u primarnu zdravstvenu zaštitu, ali i izlaska fizioterapije iz bolnica i transparentnijeg uključivanja u društvenu zajednicu s druge strane. S prelaskom fizioterapije u primarnu zaštitu i preventivnu medicinu, ali i u privatnu praksu na svjetskom razini, raste potreba za stjecanjem znanja i vještina iz oblasti promidžbe i biznisa. Zaključno, područje fizioterapije se značajno razvilo u posljednjem desetljeću. Granice polja djelovanja su se proširile što je dovelo i do porasta razine odgovornosti. Fizioterapeuti su danas daleko više od strogo bolničkog osoblja zaduženog za provođenje programa propisanog od strane liječnika i stoga postoji rastuća potreba za naprednim znanjima i upoznavanjem s novim tehnologijama u oblasti komunikacije, procjene i liječenja. Predloženi studijski program kroz priloženi kurikulum zadovoljava najveći dio ovih zahtjeva.

 

Analiza uposlivosti studenata nakon završetka studijskog programa

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije izvodi Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zadru pa završenih sveučilišnih prvostupnika fizioterapije nema značajno u području sjeverne i sjeveroistočne Hrvatske.
Postoje trenutno brojni fizioterapeuti sa završenom srednjom školom koji su zainteresirana skupina za nastavak obrazovanja kako bi povećali svoje kompetencije i specifične vještine te tako bili konkurentiji na tržištu rada. Predloženi studijski program u posljednjem, šestom semestru nudi veliki dio izbornih kolegija koji omogućavaju upravo specifičnu profilaciju polaznika.
Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije je u području biomedicine i zdravstva i prema tome u STEM području studijskih programa koje je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku postavilo kao strateški cilj i u tom smislu i potpisalo Programski ugovor s MZOS RH. Ovaj je cilj određen upravo imajući u vidu rastući potencijal upošljavanja zdravstvenih djelatnika, a posebno nakon ulaska Republike Hrvatske u EU.

Sveučilišni prvostupnici fizioterapije studija fizioterapije u Orahovici su prepoznati od strane Zavoda za zapošljavanje Virovitičko-Podravske i Požeško-Slavonske županije kao neophodan kadar u sustavu zdravstva tih županija.
Demografski trendovi u našoj zemlji s rastućim brojem starijih osoba u populaciji, porastu kroničnih nezaraznih bolesti, poglavito bolesti lokomotornog sustava i neuroloških bolesti, daju nam za pravo očekivati povećanje udjela osoba s ograničenjem djelatnosti i ometenosti u sudjelovanju u aktivnostima svakodnevnog i profesionalnog življenja, gdje je od najvećeg značenja liječenje rehabilitacijskim postupcima, koje bi provodili visoko educirani fizioterapeuti, kao bitna sastavnica rehabilitacijskog tima. Kada nabrojenim stanjima pridodamo i sve učestalije prometne politraume u kojima stradavaju mahom mlađe osobe, potreba rečenog profila zdravstvenih radnika još više dobiva na značaju.
Ovome treba dodati i očekivani daljnji razvoj turističke ponude u Republici Hrvatskoj, a time i zdravstvenog turizma gdje jednu od važnih uloga imaju i visokokvalificirani fizioterapeuti.

 

Usporedba studijskog programa s inozemnim akreditiranim programima


Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s ECTS bodovima. Stoga se otvara mogućnost da pohađaju organiziranu nastavu bilo nekog drugog sličnog preddiplomskog studija ili da prijeđu na slični stručni studij prenoseći svoje ECTS bodove.

Prikaz ukupnog nastavnog opterećenja te udjela kliničke i teorijske nastave:

 

Obvezni

Izborni

Udio izbornih predmeta prema broju ECTS

Teorijska nastava (sati)

P/S

Vježbe (sati)

Teorijska nastava (sati)

P/S

Vježbe (sati)

Obveza studenta (ECTS)

PK*

KL**

PK*

KL**

1. godina studija

435/60

195

255

60/0

15

15

3 / 6

3 / 60 (5%)

2. godina studija

420/105

0

360

105/15

30

30

6 / 9

6 / 60 (10%)

3. godina studija

255/75

30

465

240/90

15

150

15 / 33

15 / 60 (25%)

UKUPNO

1110/240

225

1080

405/105

60

195

24 / 48

24 / 180 (13,3%)

*vježbe u praktikumu, metodičke i terenske vježbe
**kliničke i posebne kliničke vježbe

 Program studija je koncipiran tako da veliku većinu čine kolegiji iz područja fizioterapije i kliničke medicine u udjelu od 85,2%, odnosno 2850 sati od ukupno 3345 sati nastavnog opterećenja na obveznim i izbornim kolegijima.

 Popis obvezatnih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave i ECTS

 

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: 1. godina studija

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

PK

KL

PKL

M

T

Anatomija s histologijom

70

60

 

 

 

0

9

0

Biomehanika

30

15

 

 

 

0

3

0

Fizika s osnovama radiologije

30

15

 

 

 

0

3

0

Fiziologija i patofiziologija

30

0

 

 

 

45

4

0

Patologija

30

 

 

0

 

 

0

2

0

Klinička propedeutika

20

 

15

 

 

10

3

0

Fizioterapijska procjena

30

 

45

 

 

15

6

0

Javno zdravstvo

30

 

 

0

 

15

3

0

Klinička kineziologija

45

 

30

 

 

30

7

0

Osnove motoričkih transformacija

20

 

40

 

 

0

4

0

Osnove zdravstvene njege

15

 

15

 

 

0

2

0

Komunikacijske vještine

15

 

 

0

 

15

2

0

Strani jezik

0

 

 

30

 

0

2

0

Uvod u fizioterapiju

15

 

 

0

 

 

15

2

0

Informatika u zdravstvu

15

15

 

 

 

0

2

0

Klinička praksa I

 

 

 

90

 

 

 

3

0

UKUPNO:

395

105

145

90

30

0

145

57

 

Gerontologija

15

 

15

 

 

15

3

1

Prehrana i zdravlje

15

15

 

 

 

15

3

1

UKUPNO:

30

15

15

0

0

0

30

6

 

 

 

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija: 2. godina studija

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

PK

KL

PKL

M

T

Ortopedija, traumatologija, ortotika, protetika i odabrana poglavlja iz kirurgije

70

 

 

0

 

 

0

7

0

Interna medicina

30

 

 

0

 

 

30

6

0

Etika u zdravstvu

15

 

 

0

 

 

15

2

0

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

60

 

 

30

 

 

30

9

0

Fizioterapija internističkih i onkoloških bolesnika

30

 

 

10

 

 

20

4

0

Fizikalni čimbenici u terapiji

30

 

30

 

 

0

4

0

Fizioterapijske vještine I

45

 

90

 

 

0

10

0

Zdravstvena psihologija

15

 

 

0

 

 

15

2

0

Klinička praksa II

 

 

 

180

 

 

 

6

0

Kineziologija hoda

20

 

20

 

 

 

10

4

0

UKUPNO:

315

0

140

220

0

0

120

54

 

Osnove radne terapije

15

 

15

 

 

15

3

1

Urgentna medicina

15

 

15

 

 

15

3

1

Palijativna skrb

15

 

 

15

 

 

15

3

1

UKUPNO:

45

0

30

15

0

0

45

9

 

 

POPIS MODULA/PREDMETA

Godina studija 3. godina studija

PREDMET

P

V

S

ECTS

STATUS

PK

KL

PKL

M

T

Osnove istraživačkog rada

30

 

 

15

 

15

4

0

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

30

 

 

0

 

 

0

2

0

Psihijatrija i neurologija

30

 

 

0

 

 

30

4

0

Fizioterapija u neurologiji i psihijatriji

30

 

15

 

 

30

5

0

Fizioterapijske vještine II

45

 

90

 

 

0

8

0

Klinička praksa III

0

 

 

180

 

 

0

6

0

Patokineziologija hoda

30

 

30

 

 

 

20

6

 

Patokineziologija trupa i gornjih ekstremiteta

40

40

20

7

Izrada završnog rada

 

 

180

 

 

6

0

UKUPNO:

235

0

175

360

15

0

115

54

 

Pedijatrija

20

 

 

0

 

 

15

3

1

Sport osoba s invaliditetom

15

 

 

 

15

15

3

1

Ginekologija s porodiljstvom

20

 

 

0

 

 

15

3

1

Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodništvu

15

 

15

 

 

15

3

1

Zdravstvena skrb kirurškog pacijenta

20

 

0

 

 

15

3

1

UKUPNO:

90

0

15

0

0

15

75

15

 

UKUPNO CIJELI PROGRAM (OBVEZNI PREDMETI)

945

105

460

670

45

0

380

159

 

 

webmail studomat