blank

Ispis

Specijalne teme u fizioterapiji u pedijatriji

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Usvajanje znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod najčešćih stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta.
 • Zakonitosti, karakteristike i etape normalnog senzomotoričkog razvoja, te usporedba sa odstupanjima u razvoju. Fizioterapija kod najčešćih stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta – nedonešenost, neuro-razvojna odstupanja, cerebralna paraliza, pulmološka stanja i bolesti, neuro-mišićne bolesti, periferne lezije živaca, neuropsihijatrijski poremećaji. Temeljni principi primjene različitih fizioterapijskih koncepata u djece (neuro-razvojni tretman prema Bobath konceptu, rana kineziološka dijagnostika i terapija prema Vojti, metoda konduktivne edukacije, Halliwick koncept).
 • Obavezna literatura:
  1. Klaić, I.: Specijalne teme u fizioterapiji - nastavni tekstovi, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2001.

  Dopunska literatura:
  1. E. I. Blanche, T. M. Botticelli, M. K. Hallway: Combining Neuro-Developmental Treatment and Sensory Integration Principles – An Approach to Pediatric Therapy. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1995.
  2. L. Bly, A. Whiteside: Facilitation techniques based on NDT principles. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1997.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  • prezentirati problematiku i potrebu primjene fizioterapije kod odabranih skupina pedijatrijskih pacijenata;
  • razumjeti, opisati i demonstrirati zakonitosti, karakteristike i etape normalnog senzomotoričkog razvoja djeteta;
  • prepoznati, analizirati i usporediti glavne tipove odstupanja u razvoju djeteta;
  • planirati i primijeniti postupke fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije u okviru rada s ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom;
  • opisati i interpretirati temeljnu teorijsku pozadinu, principe i sadržaje različitih koncepata fizioterapije kod navedenih skupina korisnika,
  • opisati uloge i moći odraditi zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom;
  • demonstrirati temeljna znanja i vještine suradnje unutar tima.

webmail studomat