blank

Ispis

Engleski jezik 3

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Treći  i posljednji dio u naravi trodijelnog kolegija (3. godina) preddiplomskog studija sestrinstva fokusira se na proces sestrinske njege kirurškog bolesnika, kolegij koji studenti slušaju na 3. godini studija. Na ovoj razini, studenti bi trebali finalno usavršiti stručna jezična znanja i vještine, te u najvećoj mjeri ovladati praćenjem stručne literature na engleskom jeziku: uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija. Na taj način, po završetku ovog trodijelnog kolegija, studenti bi trebali biti  osposobljeni za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života. 
 • Upute o pisanju seminarskog rada na engleskom jeziku – pretraživanje interneta: korištenje web pretraživača, prepoznavanje pouzdanih izvora
  Prijeoperacijska sestrinska njega kirurškog bolesnika
  Perioperacijska sestrinska njega kirurškog bolesnika
  Poslijeoperacijska sestrinska njega kirurškog bolesnika
  Upute o sastavljanju uspješne MS Powerpoint prezentacije bazirane na seminarskom radu
  Grupni rad: rasprava o praktičnim problemima i poteškoćama pri izradi seminarskog rada i MS Powerpoint prezentacije
  Upute za uspješno usmeno izlaganje
 • Obvezna literatura:
  1.  U.S. ARMY MEDICAL DEPARTMENT CENTER AND SCHOOL , FORT SAM HOUSTON, TEXAS 78234-6100: NURSING CARE OF THE SURGICAL PATIENT http://www.brooksidepress.org/Products/Nursing_Care_of_the_Surgical_Patient/Index.htm
  2.  odabrani handouti

  Dopunska literatura:
  1. V. Tanay: Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja, Medicinska naklada Zagreb, 2003
  2. Oxford University Press: Concise Medical Dictionary, Oxford, 2002
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • pravilno koristiti sestrinsku terminologiju na engleskom jeziku vezanu uz proces zdravstvene njege određenog kirurškog bolesnika
  • učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi, pronaći željene informacije, sažeti ih i prezentirati, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala, korektnom pravopisu i izgovoru medicinske terminologije, te općeg engleskog jezika.

webmail studomat