blank

Kirurgija, traumatologija i ortopedija

 • Studentima prenijeti znanje o osnovama opće kirurgije.
  Studentima prenijeti znanje o osnovama kirurgije u ortopediji.
  Studentima prenijeti znanje o osnovama kirurgije u traumatologiji.
  Studentima prenijeti znanje o načelima kliničkog liječenja kirurških, ortopedskih i traumatoloških bolesnika.
  Studentima prenijeti znanje o mogućim postoperativnim komplikacijama.
 • Opća kirurška patofiziologija, predoperacijska obrada i priprema bolesnika.
  Osnovni operacijski zahvati iz područja abdominalne, vaskularne, torakalne, kardijalne, plastično-rekonstruktivne kirurgije, traumatologije, neurokirurgije, urologije i ortopedije.
  Moguće komplikacije i načini liječenja.
  Suvremeni aspekti onkološke kirurgije.
 • Obvezna literatura:
  1.    Prpić, I.: Kirurgija za više medicinske škole, Medicinska naklada, Zagreb 1996.

  Dopunska literatura:
  1.    Prpić I. i suradnici: Kirurgija za medicinare, Školska knjiga, Zagreb 2002.
 • Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:
  • objasniti i primijeniti stečeno teorijsko i praktično znanje te vještine vezane uz kliničko liječenje kirurških, ortopedskih i traumatoloških bolesnika;
  • objasniti kliničku sliku, kirurške pristupe, vrste operacija i moguće postoperativne komplikacije u liječenju najčešćih kirurških bolesti i ozljeda organskih sustava;
  • izvesti postavljanje venskog i CV puta, kateterizacije za predoperacijsku pripremu bolesnika;
  • objasniti temelje parenteralne i enteralne prehrane;
  • provesti postoperacijski monitoring bolesnika;
  • objasniti simptomatologiju, patologiju i patofiziologiju, dijagnostiku i terapiju glavnih kirurških bolesti.

webmail studomat