blank

Psihijatrija

 • Cilj predmeta je usvojiti znanje prepoznavanja psihopatologije i znanje svrstavanja psihičkih poremećaja u glavne dijagnostičke skupine (organski uvjetovane psihičke disfunkcije; psihički poremećaji izazvani psihoaktivnim tvarima; shizofrenija i slični poremećaji; poremećaji u raspoloženju; anksiozni poremećaji; poremećaji izazvani stresom; poremećaji spavanja i hranjenja; poremećaji osobnosti; pervazivni razvojni poremećaji; poremećaji vezani uz dječju i adolescentnu dob). Nadalje, cilj je da student usvoji znanje o specifičnosti pristupa bolesniku sa psihičkim poremećajima - definirati ulogu medicinske sestre u radu s bolesnicima koji imaju psihičke poremećaje ili psihičke pritužbe, definirati moguće prediktore psihičkih poremećaja.
 • Uvod u psihijatriju, osnove psihopatologije, duševni poremećaji organskog podrijetla, mentalni i bihevioralni poremećaji kao posljedica uporabe psihoaktivnih tvari. Shizofrenija, shizotipni i drugi sumanuti poremećaji, afektivni poremećaji i poremećaji raspoloženja, poremećaj osobnosti, neurotski poremećaj kao posljedica izloženosti stresu. Mentalna retardacija, poremećaji psihološkog razvoja, bihevioralni i emocionalni poremećaji dječje dobi i u adolescenciji. Urgentna stanja u psihijatriji. Suvremena organizacija psihijatrijske službe. Osnove različitih pristupa u psihijatriji, psihofarmakoterapija. Društveno-pravni status duševnih bolesnika i njihova prava.
 • Obvezna literatura:
  1.    Moro Lj., Frančišković T. i sur., Psihijatrija: udžbenik za više zdravstvene studije. Medicinska naklada, Zagreb 2011.
  2.    Jakovljević, M: Psihijatrija za studente Visoke zdravstvene škole, Samobor, A. G. Matoš, 2003.

  • prepoznati opću psihopatologiju (poremećaji svjesnosti; poremećaji komunikacije; poremećaji pažnje; poremećaji opažanja; poremećaji psihomotorike; poremećaji mišljenja; poremećaji raspoloženja i afekta; poremećaji volje; poremećaji mnestičkih i intelektualnih sposobnosti; poremećaji nagona; poremećaji sjećanja i pamćenja);
  • samostalno pristupiti duševnom bolesniku i definirati ulogu medicinske sestre u vođenje medicinske dokumentacije te identificirati osnovnu klasifikaciju duševnih bolesti;
  • prosuditi  specifičnost pristupa bolesniku sa psihičkim poremećajima (pristup psihotičnom bolesniku; pristup maničnom bolesniku; pristup depresivnom bolesniku; pristup delirantnom bolesniku; pristup bolesniku s demencijom; pristup anksioznom bolesniku; pristup agresivnom bolesniku; pristup suicidalnom bolesniku);
  • imenovati osnovne psihofarmatike i prepoznati ozbiljne nuspojave lijekova; definirati moguće prediktore psihičkih poremećaja.

webmail studomat