blank

Zdravstvena njega kirurških bolesnika

 • Osposobiti studenta za samostalno i/ili u stručnom timu planiranje, pripremanje i provedbu zdravstvene njege kirurških bolesnika prije i nakon operacije na pojedinim organima i/ili dijelovima tijela sukladno prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnoj etici - uz razvijanje profesionalne savjesnosti i humana odnosa prema korisniku zdravstvene skrbi.
 • Uvod u zdravstvenu njegu kirurškog bolesnika;
  Holistički pristup kirurškom bolesniku
  Biofizički i psihološki koncept u svezi bolesti
  Stres i tjelesno zdravlje
  Samopercepcija tjelesnog zdravlja
  Organizacija rada i sestrinske službe  na kirurškom odjelu
  Etičke smjernice u prikupljanju podataka kod kirurškog bolesnika
  Proces zdravstvene njege kirurškog bolesnika;
  Dokumentacija procesa zdravstvene njege kirurških bolesnika
  Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom kirurškog  bolesnika
  Planiranje zdravstvene njege kirurškog bolesnika
  Provođenje zdravstvene njege kirurškog bolesnika
  Evaluacija zdravstvene njege kirurškog bolesnika
  Zdravstvene njega kirurškog bolesnika-opća;
  Mjere sprečavanja intrahospitalnih infekcija na kirurškom odjelu
  Hitni i elektivni prijem kirurških bolesnika
  Rizični čimbenici za kirurški zahvat
  Opća i neposredna priprema bolesnika za kirurški zahvat
  Edukacija kirurškog bolesnika i članova njegove obitelji– opća
  Zdravstvena njega bolesnika u operacijskom prostoru
  Opća i neposredna poslijeoperacijska zdravstvena njega; (opći i specijalni monitoring enteralna i parenteralna prehrana bolesnika, transfuzija krvi i krvnih pripravaka, nadoknada cirkulacijskog volumena)
  Zdravstvena njega bolesnika s drenom/drenažom
  Zbrinjavanje kirurške neinficirane i inficirane kirurške rane
  Poslijeoperacijske poteškoće
  Bol kao dijagnoza u procesu zdravstvene njege kirurškog bolesnika
  Sindrom SMBS u procesu zdravstvene njege kirurškog bolesnika
  Poslijeoperacijske komplikacije; visok rizik za komplikacije mirovanja
  Zdravstvene njega kirurškog bolesnika-specijalna;
  Proces zdravstvene njege u prijeoperacijskoj intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi kardiokiruškog, neurokiruškog, urološkog, traumatološkog  bolesnika
  Proces zdravstvene njege u prijeoperacijskoj, intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi s operativnim zahvatom na gastrointenstinalnom, respiratornom traktu
  Proces zdravstvene njege u prijeoperacijskoj, intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi bolesnika s operativnim zahvatom štitnjače, dojke, ženskih spolnih organa
  Specifičnosti kirurške njege djeteta, bolesnika s opeklinama
 • Obvezna literatura:
  1.    Fučkar, G. (1995). Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  2.    Fučkar, G. (1996). Uvod u sestrinske dijagnoze. Zagreb: Hrvatska udruga za sestrinsku edukaciju.
  3.    Vujanić, J. (2017). Nastavni tekstovi. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, preddiplomski studij sestrinstvo.

  Dopunska literatura:
  1.    Brunner, L.S. & Suddarth, D.S. (2002). Textbook of Medical Surgical Nursing. 10-et Ed. Philadelphia:J.B. Lippincott Company.
  2.    Carpenito, J.L. (1991). Handbook of Nursing Diagnosis. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
  3.    Prpić, I. I sur. (2005). Kirurgija za medicinare. Zagreb: Školska knjiga.
  4.    Prlić, N. (2014.) Zdravstvena njega kirurških bolesnika-opća. Zagreb: Školska knjiga.
  5.    Prlić, N. Rogina, V. & Muk, B. (2005). Zdravstvena njega 4. Zagreb: Školska knjiga.
  6.    Hausman, A.K. & Ignatavicius, D.D. (2002). Clinical Companion for Medical Surgical nursing – critical thinking for collaborative care; fourth edition; Saunderr company; Philadelphia.  
 • Student će nakon održanog kolegija i učenja biti sposoban:
  • Analizirati organizaciju rada i organizaciju sestrinske službe na kirurškom odjelu
  • Utvrditi specifičnosti procesa zdravstvene njege kirurških bolesnika
  • Usporediti prijam bolesnika i hitan prijam bolesnika na kirurški odjel
  • Analizirati opću i  neposrednu pripremu bolesnika za kirurški zahvat
  • Primijeniti poučavanje  bolesnika i članova njegove obitelji
  • Analizirati specifičnosti sestrinske skrbi u prijeoperacijskoj, intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi kardiokirurškog, neurokirurškog, urološkog, traumatološkog bolesnika, bolesnika  s operativnim zahvatima na gastrointestinalnom traktu, respiratornom traktu, kod operacije štitnjače, bolesnice s operacijom dojke i ženskih spolnih organa
  • Analizirati specifičnosti kirurške  njege djeteta i bolesnika s  opeklinama
  • Razlikovati prehranu kirurških bolesnika prije i nakon operacije, te umjetne načine hranjenja
  • Provoditi zdravstveni odgoj kirurških bolesnika
  • Identificirati potrebe kirurškog bolesnika za zdravstvenom njegom na prikazu slučaju i u stvarnim uvjetima u kliničkom okruženju
  • Formulirati ciljeve (željene ishode) zdravstvene njege kirurških bolesnika na prikazu slučaju i u stvarnim uvjetima u kliničkom okruženju
  • Planirati zdravstvenu njegu u prijeoperacijskoj, intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi u specijalnim područjima  zdravstvene njege kirurških bolesnika na prikazu slučaju i u stvarnim uvjetima u kliničkom okruženju
  • Primijeniti intervencije i sestrinsku skrb u prijeoperacijskoj, intraoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi u specijalnim područjima  zdravstvene njege kirurških bolesnika prema izrađenom planu, uvažavajući individualne potrebe bolesnika
  • Dokumentirati proces zdravstvene njege kirurških bolesnika prema zadanim obrascima
  • Vrednovati ciljeve i plan sestrinske skrbi u prijeoperacijskoj, intraoperacijskoj  i poslijeoperacijskoj njezi u specijalnim područjima  zdravstvene njege kirurških bolesnika

webmail studomat