blank

Ankete - procjena studenata nakon kolegija

Poštovani,

- anketu ispunjavaju studenti koji su odslušali navedene kolegije (bez obzira jesu ih položili ili ne)
- anketa se ispunjava za svakoga nastavnika na kolegiju zasebno - anketi istoga kolegija pristupate onoliko puta koliko je nastavnika izvodilo (predavanja, seminari, vježbe)
- anketa je u potpunosti anonimna
- u svrhu podizanja kvalitete nastave očekujemo vašu potpunu iskrenost i zahvaljujemo na suradnji.

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine:

1. godina

Medicinska biologija - 175399

Anatomija 1 - 175397

2. godina

Oralna biologija - 175966

Biokemija - 175750

3. godina

- Dentalni materijali i tehnologija dentalnih materijala - 183698 

Gnatologija - 183683

Pretklinički praktikum - 183684

- Informatika u zdravstvu - 183700

Metode javnog zdravlja - 183680

4. godina

- Stomatološka propedeutika - 205974 

- Klinička medicina 1 - 205976

Klinička medicina 2 - 205975

Infektologija i epidemiologija - 205977


Preddiplomski sveučilišni studij Dentalne higijene:


2. godina

- Oralna patologija - 175762 

Farmakologija - 175764

Epidemiologija - 175761

Preventivna dentalna medicina i pedodoncija - 175763

3. godina

Karijes zuba - 176090

Oralna medicina - 176091

 

Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapije Orahovica:

1. godina

Anatomija s histologijom -201556

Patologija - 175457

Fizika s osnovama radiologije - 201559

Osnove zdravstvene njege - 175456

- Informatika u zdravstvu - 175447

2. godina

- Ortopedija, traumatologija, ortotika, protetika i odabrana poglavlja iz kirurgije - 204282 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji - 204283

Urgentna medicina - 204290

Osnove radne terapije - 204291

Zdravstvena psihologija - 204284

Palijativna skrb - 204293

3. godina

- Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo - 204295 

- Zdravstvena skrb kirurškog pacijenta - 204294 

Fizioterapijske vještine II - 189260

 

Klinička praksa III - 189261

 

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapije Orahovica:

1. godina

- Fizioterapija temeljena na dokazima - 179207 

Bioenergetika pokreta i utjecaji okoliša - 179212

Fizioterapija u primarnoj prevenciji - 179208

Istraživački pristup u zdravstvu - 179206

 

2. godina

Fizioterapija i zdravlje žena - 190741

Fizioterapija u gerijatriji - 190743

 

Fizioterapija mišićno-koštanog sustava - 190744

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva Osijek:

1. godina

- Prehrana ljudi - 175473 

Osnove zdravstvene njege - 175471

Osnove medicinske kemije i biokemije - 188392

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja - 175463

Javno zdravstvo - 176263

Klinička praksa I - 175474

Tjelesna i zdravstvena kultura - 188396

Farmakologija - 188393

 

2. godina

- Psihologija u zdravstvu - 176266

- Patofiziologija - 176257

Interna medicina - 176254

Neurologija - 176256

Infektologija s mikrobiologijom i parazitologijom - 183581

Klinička praksa II - 176268

Tjelesna i zdravstvena kultura - 190716

3. godina

- Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje - 176279

- Kirurgija, traumatologija i ortopedija - 176272 

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - 190717

Psihijatrija - 176276

Klinička praksa III - 176287

 

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - 176277

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva Nova Gradiška:

1. godina

- Osnove zdravstvene njege - 175505 

Javno zdravstvo - 188545

Zdravstveno zakonodavstvo - 188941

Osnove medicinske kemije i biokemije - 175497

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja - 175498

Klinička praksa I - 175509

Tjelesna i zdravstvena kultura - 202991

Komunikacijske vještine - 175510

Prehrana ljudi - 175508

 

2. godina

- Patologija - 176226

- Sociologija zdravlja i bolesti - 176239

Patofiziologija - 176234

Neurologija - 176233

Interna medicina - 176231

Klinička praksa II - 176244

Tjelesna i zdravstvena kultura - 190707

Infektologija s mikrobiologijom i parazitologijom - 190706

3. godina

- Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje - 180680

- Kirurgija, traumatologija i ortopedija - 190709

- Oftalmologija - 180682

- Otorinolaringologija - 180683 

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - 190710

Psihijatrija - 180685

Klinička praksa III - 180693


Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva Pregrada:

1. godina

- Anatomija - 188683 

Osnove zdravstvene njege - 175482

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja - 175479

Osnove medicinske kemije i biokemije - 175478

Tjelesna i zdravstvena kultura - 202988

Fiziologija - 175480

Klinička praksa 1 - 202987

 

2. godina

- Ginekologija i porodništvo - 190718

- Sociologija zdravlja i bolesti - 190719 

Infektologija s mikrobiologijom i parazitologijom - 190720

Dermatologija - 176161

Interna medicina - 190721

Tjelesna i zdravstvena kultura - 190727

Klinička praksa 2 - 176167

 

3. godina

- Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja - 190731

- Psihijatrija - 176181 

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika - 176182

Kirurgija, traumatologija i ortopedija - 190732

Zdravstvena njega kirurških bolesnika - 190733

Klinička praksa 3 - 176200


Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Osijek:

1. godina

- Psihologija sestrinstva 1 - 189130

Uvod u biomedicinu i zdravstvo - 182941

Psihologija sestrinstva 2 - 189131

Psihologija sestrinstva 3 - 189132

Teorija kurikuluma - 175534

2. godina

- Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija - 176321

- Prehrana ljudi u starijoj dobi - 176316 

Klinička bioetika - 182954

Intrahospitalne infekcije - 176335

 

Onkološka zdravstvena njega i onkologija - 183065


Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Slavonski Brod:

1. godina

- Pedagogija, didaktika i metodika odgoja - 189145

Teorija kurikuluma - 175561

Uvod u biomedicinu i zdravstvo - 189146

2. godina

- Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija - 180597 

Prehrana ljudi u starijoj dobi - 190764

Poremećaj svijesti - 190766

 

Rehabilitacija u zajednici - 190777

Organizacija palijativne zdravstvene skrbi - 190774


Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Sveta Nedelja:

1. godina

- Kvaliteta rada u sestrinstvu - 205929

- Psihologija sestrinstva 1 - 205921

Psihologija sestrinstva 2 - 205922

Psihologija sestrinstva 3 - 205923

 

Istraživanje i metodologija istraživanja - 205919

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Čakovec:

2. godina

- Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija - 176367 

Prehrana ljudi u starijoj dobi - 190695

Poremećaj svijesti - 190697

 

Globalizacija i zdravlje - 205994 

webmail studomat