blank

Zavod za biologiju

UVOD

Unatoč velikoj raznolikosti i složenosti života na Zemlji, svi živi organizmi građeni su od jednostavne, osnovne jedinice života, stanice i svima su zajednička temeljna svojstva, koja su im omogućila opstanak i razvoj, a to su sposobnost evolutivnog razvoja, rasta i diferencijacije, održavanja homeostaze, replikacije, komuniciranja s okolišem kroz različite signalne mehanizme, te fenotipsko i genotipsko prilagođavanje uvjetima okoliša. U osnovi svih tih svojstava leže brojni stanični mehanizmi, međuinterakcije i osobitosti, koji su predmet proučavanja biologije.
Istraživanja živog svijeta datiraju od najranijih vremena, i postepeno su dovela do spoznaja koje su, na prijelazu iz 18.-og u 19. stoljeće biologiju pretvorile u modernu znanost, čija su otkrića u osnovi brojnih drugih istraživačkih područja i bez koje je suvremena znanost nezamisliva.
Temeljna podjela biologije na botaniku, zoologiju i antropologiju, daje privid jednostavnosti znanosti koja zapravo u suvremeno doba obuhvaća jako velik broj područja istraživanja. Biološka istraživanja su u osnovi ne samo proučavanja prirodnih zakonitosti biljnog i animalnog svijeta, nego i procesa, mehanizama i načina funkcioniranja ljudskog organizma, te predstavljaju osnovu suvremene medicine, dentalne medicine i zdravstva, zahvaljujući spoznajama brojnih bioloških grana kao što su stanična biologija, citologija, genetika, epigenetika, histologija, anatomija, molekularna biologija, mikrobiologija, patobiologija, teorijska biologija, biomedicina, populacijska biologija, integrativna biologija.
U dentalnoj medicini, biologija, kao temeljna znanost zapravo predstavljaja bazu za edukaciju o dentalnim procesima. Oralna biologija kroz spoznaje i objašnjenja o submolekularnim, molekularnim, staničnim i tkivnim procesima u usnoj šupljini i njenim organima daje temeljna znanja, neophodna za daljnju nadgradnju kroz interakciju sa spoznajama iz ostalih područja dentalne medicine.
Studiji zdravstva nezamislivi su bez spoznaja stanične biologije, genetike, poznavanja bioloških osnova fizioloških procesa u tijelu, te biološkog djelovanja različitih tvari na ljudski organizam.
Iz svega navedenog bila je očita potreba za osnivanjem Zavoda za biologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, do čega je došlo na inicijativu dekana fakulteta, prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, prim. dr.med., s čime se složio inicijativni odbor, te je osnivanje Zavoda potvrđeno i odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, na 3. redovitoj sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine.

Sastanku su nazočili:
1. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prim. dr. med., dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za patofiziologiju.
2. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić, mag. educ. biol. et chem, predsjednica katedre za biologiju, predstojnica Zavoda
3. Doc. dr. sc. Andrea Milostić-Srb, mag. biolog, Voditeljica Laboratorija za andrologiju i biologiju humane reprodukcije.,
4. Ivana Škrlec, dipl. ing. mol. biologije-stručni suradnik, Voditeljica Laboratorija za histologiju i genetiku.,
5. Dr. sc. Damir Šebo, mag. oec.,
6. Lucija Kuna, mag. biolog, asistent.,
7. Jelena Trojan, dipl.iur.,
8. Bojan Popović, oec.

Inicijativni odbor se pozitivno izrazio o prijedlogu osnivanja Zavoda za biologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U sklopu Zavoda osnovana su i dva laboratorija:
1. Laboratorij za histologiju i genetiku
- voditeljica Ivana Škrlec, dipl. ing. mol. biologije-stručni suradnik,
2. Laboratorij za andrologiju i biologiju humane reprodukcije
- voditeljica doc. dr. sc. Andrea Milostić-Srb, mag. biolog.

POTREBA ZA OSNIVANJEM ZAVODA ZA BIOLOGIJU

Potreba osnivanja Zavoda za biologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo proizlazi iz potrebe za objedinjavanjem svih istraživača, nastavnika i djelatnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva i susjednim znanstvenim područjima.
Zadatak je formirati nastavni i istraživački kadar za istraživanje mogućnosti biomedicine, a što je trend u Europi i svijetu.

PREDMET ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI ZAVODA ZA BIOLOGIJU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

Znanstveno-istraživačke, kao i stručne i edukativne djelatnosti Zavoda za biologiju odvijat će se prvenstveno u okviru slijedećih disciplina:
-u području biomedicine i zdravstva,
-u polju temeljnih medicinskih znanosti,
-u polju kliničkih medicinskih znanosti,
-u polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

U sklopu Zavoda za biologiju su dva laboratorija: Laboratorij za histologiju i genetiku, te Laboratorij za andrologiju i biologiju humane reprodukcije.

Znanstvenoistraživački rad Laboratorija za histologiju i genetiku obuhvaća bazična istraživanja iz područja biomedicine i zdravstva, s posebnim naglaskom na histološka istraživanja na raznim animalnim i humanim modelima, te istraživanja iz područja molekularne genetike. Laboratorij je opremljen suvremenim laboratorijskim namještajem i opremom za histološku analizu tkiva, te za molekularne analize primjenom različitih molekularno-genetičkih metoda. Povećana svijest javnosti o povezanosti genetike i osobnog zdravlja povećala je potražnju za utvrđivanjem genskog statusa, te upravo iz tih razloga Laboratorij istražuje uzroke i posljedice prirodnih genetičkih varijacija kod različitih medicinskih stanja.

Predmet istraživanja Laboratorija za andrologiju i biologiju humane reprodukcije je istraživanje plodnosti i neplodnosti, što je u suvremeno vrijeme kada je problem muške neplodnosti u porastu svakako vrlo značajno područje istraživanja. Osim toga, spoznaje istraživanja ovog Laboratorija mogu pridonijeti saznanjima o oplodnji i razvoju humanog embrija.

OSNOVNA DJELATNOST

Osnovna djelatnost Zavoda za biologiju je znanstvena aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva, poglavito u izvođenju histoloških istraživanja.
Zavod za biologiju provodit će znanstvena istraživanja u skladu s prioritetima i strategijama razvoja regije Slavonije i Baranje, kao i Republike Hrvatske, a u cilju primjene rezultata istraživanja u biomedicinskim djelatnostima, na dobrobit lokalne zajednice, te svih državljana Republike Hrvatske.
Program rada Zavoda za biologiju temeljit će se na ugovorenim znanstveno-istraživačkim projektima, domaćim i međunarodnim projektima, te nastavnim, istraživačkim i promidžbenim aktivnostima iz područja biomedicine i zdravstva.

DJELATNOST ZAVODA

Djelatnost zavoda obuhvaća:
1. sustavna znanstvena, razvojna i ekspertna istraživanja iz područja temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti,
2. javnozdravstvene aktivnosti (akcije, promocije sl),
3. znanstveno educiranje i osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstvene infrastrukture,
4. pružanje ekspertnih specijalističkih i subspecijalističkih usluga, uključivo dijagnostičke, terapijske, preventivne i rehabilitacijske,
5. izrada elaborata, studija, planova, strategija i sl, pružanje savjetničkih i nadzornih usluga,
6. objavljivanje i popularizacija rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja provedenih u okviru rada Zavoda,
7. suradnja s domaćim i inozemnim institucijama u provedbi znanstvenih istraživanja,
8. suradnja s visokom učilištima i izvođenju studijskih programa u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskom studiju u skladu sa Zakonom i potpisanim ugovorima s visokim učilištima,
9. organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, tečajeva trajne edukacije, radionica i sl,
10. sve druge aktivnosti, predviđene Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo,
11. nastavna djelatnost u okviru preddiplomskih, diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

NASTAVNA DJELATNOST

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trenutno izvodi nekoliko nastavnih programa: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine, Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstva, Sveučilišni diplomski studij Sestrinstva, Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapija, Sveučilišni diplomski studij fizioterapija, Sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena i poslijediplomski studiji.

KNJIŽNICA

U okviru Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te (Kliničkog Bolničkog Centra Osijek) djeluje i knjižnica sa zadovoljavajućim fundusom knjiga, znanstvenih i stručnih časopisa nužnih za uspješnu znanstveno-istraživačku, stručnu i nastavnu aktivnost Zavoda. Svim djelatnicima Zavoda osiguran je pristup internetu i bazama podataka iz područja biomedicine. Djelatnici Zavoda (predsjednici katedri-osnivača Zavoda) su članovi uređivačkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Medicinski vjesnik, te drugih znanstvenih časopisa (Medicinski glasnik, SCI_exp časopis).

PROSTORIJE ZAVODA

Prostorije Zavoda za biologiju nalaze se u novoj zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21 u prizemlju zgrade, veličine oko 150 m2.

FINANCIRANJE ZAVODA

Znanstveno istraživački rad Zavoda financirat će se iz sredstava znanstvenih projekata financiranih od MZOŠ-a, NZZ-a, UKF-a, bilateralnih projekata, predpristupnih fondova EU, donacijama, te pružanjem ekspertnih zdravstvenih usluga za potrebe šire društvene zajednice npr. ( pregledi sportaša, ekspertne konzultacije, klinički pokusi i sl.). Sve ostale aktivnosti Zavoda financirat će se kako je zakonom za pojedinu djelatnost predviđeno,a u okviru sredstava raspoloživih Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

ZNANSTVENI DJELATNICI ZAVODA

Prilikom osnivanja Zavoda za biologiju osiguran je zakonski određen broj znanstvenika.

Članovi Zavoda u znanstveno-nastavnim zvanjima su:
1. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prim. dr.med., dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za patofiziologiju
2. Prof. dr. sc. Svjetlana Marić, mag. educ. biol. et chem., predsjednica katedre za biologiju, predstojnica Zavoda
3. Doc. dr. sc. Andrea Milostić-Srb, mag. biolog., voditeljica Laboratorija za andrologiju i biologiju humane reprodukcije.

Članovi Zavoda u suradničkim zvanjima su:
1. Dr. sc. Damir Šebo, mag. oec.
2. Lucija Kuna, mag. biolog., asistent.

Članovi Zavoda u stručnim zvanjima su:
1. Ivana Škrlec, dipl. ing. mol. biologije., stručni suradnik
2. Jelena Trojan, dipl. iur., stručni suradnik
3. Bojan Popović., oec., stručni suradnik

TEHNIČKA OPREMLJENOST ZAVODA

Zavod za biologiju opremljen je svom potrebnom informatičkom opremom s pristupom na Internet. U okviru Zavoda je na raspolaganju sva oprema potrebna za provođenje pretkliničke i kliničke nastave. S obzirom da Zavod djeluje kao jedinica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, sva ostala oprema koja postoji na fakultetu dostupna je na korištenje i djelatnicima Zavoda za biologiju.

IZDAVAČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENO-STRUČNIH SKUPOVA

Djelatnici Zavoda za biologiju sudjeluju u radu više znanstvenih časopisa. Prema potrebama i sukladno razvoju aktivnosti Zavoda, tiskat će se bilteni i news letteri, te održavati web stranica. Djelatnici Zavoda sudjelovat će u publiciranju znanstveno-istraživačkih i stručnih radova, udžbenika, priručnika i sl.
Prema planiranim aktivnostima, Zavod za biologiju sudjelovat će u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, u organiziranju i izvođenju tečajeva trajne medicinske edukacije. Planirane su i edukativne aktivnosti za širu društvenu zajednicu.

webmail studomat