blank

Zavod za integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju

UVOD

Integrativna ginekologija, opstetricija i minimalno invazivna ginekološka kirurgija novi holistički pristup u liječenju ginekoloških bolesti. U fokusu Integrativne ginekologije, opstetricije i minimalno invazivne ginekološke kirurgije ne promatra se isključivo samo pojedina bolest, poremećaj ili stanje, već sveukupnost dobrobiti osobe. Integrativna ginekologija, opstetricija i minimalno invazivna ginekološka kirurgija pristupa svakoj bolesnici uvažavajući cjelovitost svih aspekata osobe.
Holistički i integrativni pristup u medicini, ginekologiji, opstetriciji i minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji temelji se na pretpostavci da su ljudska bića u zdravlju i bolesti složeni sustavi bioloških, psiholoških, društvenih, informacijskih i duhovnih procesa u dinamičkoj interakciji. Integrativna ginekologija, opstetricija i minimalno invazivna ginekološka kirurgija podrazumijeva široko prihvaćenu opću teoriju sustava o ginekologiji, opstetriciji i minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji, koja uvažava nova tehnološka dostignuća i znanstvene spoznaje, koje su najizraženije u posljednjih dvadesetak godina, s tim da posljednjih godina bilježe do jućer nezabilježen razvoj.
Dosadašnja brojna znanstvena istraživanja ali i klinička iskustva ukazuju na potrebu implementacije najnovijih znanstvenih, stručnih te tehnoloških dostignuća na planu Integrativne ginekologije, opstetricije i minimalno invazivne ginekološke kirurgije, u suvremeni znanstveno nastavni proces i kliničku praksu. Primjenom spomenutih najsuvremenijih znanstvenih i tehnoloških spoznaja, osiguravamo najkvalitetnije rezultate u lijećenju naših ginekoloških bolesnica, ali u isto vrijeme osiguravamo i unapređujemo uvjete za daljnji napredak znanstveno nastavne djelatnosti, a poglavito edukacijske djelatnosti te kliničkog djelovanja.

Iz svega spomenuto bila je očita potreba za osnivanjem Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, do čega je došlo na inicijativu dekana Fakulteta, prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, prim. dr. med., s čime se složio inicijativni odbor dana 10. travnja 2018. godine na sastanku u Specijalnoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu, Stručni kolegij odjela ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Stručno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te Upravno vijeće Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana dana 29. Travnja 2019., te je osnivanje Zavoda potvrđeno i odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, na redovitoj sjednici održanoj 21. svibnja 2019. godine.

Sastanku su nazočili:

1. prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prim. dr. med., dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju,

2. doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist ginekološke onkologije, Voditelj odjela ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, docent na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predstojnik Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju,

3. izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, prim. dr. med., spec. psihijatar, ravnatelj Specijalne bolnice Sveti Ivan, Zagreb, predsjednik Katedre za Psihijatriju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,

4. doc. dr. sc. Ivan Miloloža, dr. med., prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik Katedre za društvene i humanističke znanosti u biomedicini na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

5. doc. dr. sc. Marko Matijević, dr. med. dent, spec. oralne kirurgije., prodekan za znanost i poslijediplomske studije, predsjednik Katedre za dentalnu medicinu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

6. doc. dr. sc. Damir Šebo, mag. oec., docent na Katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Inicijativni odbor se pozitivno izrazio o prijedlogu osnivanja Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

POTREBA ZA OSNIVANJEM ZAVODA ZA INTEGRATIVNU GINEKOLOGIJU, OPSTETRICIJU I MINIMALNO INVAZIVNU GINEKOLOŠKU KIRURGIJU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Potreba osnivanja Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju proizlazi iz potrebe za objedinjavanjem svih istraživača, nastavnika i djelatnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva. Zadatak je formirati nastavni i istraživački kadar za istraživanje mogućnosti integrativne ginekologije, opstetricije i minimalno invazivne ginekološke kirurgije.

PREDMET ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI ZAVODA ZA INTEGRATIVNU GINEKOLOGIJU, OPSTETRICIJU I MINIMALNO INVAZIVNU GINEKOLOŠKU KIRURGIJU FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Znanstveno-istraživačke, kao i stručne i edukativne djelatnosti Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju odvijat će se prvenstveno u okviru slijedećih disciplina:

 • u području biomedicine i zdravstva,
 • u području humanističkih i društvenih znanosti,
 • u umjetničkom području,
 • u interdisciplinarnim područjima znanosti i umjetnosti.

OSNOVNA DJELATNOST

Osnovna djelatnost Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju je znanstvena aktivnost iz područja biomedicine i zdravstva tj. ginekologije i endoskopije. Zavod objedinjuje znanstveno – nastavne cjeline – Odjel ginekologije i porodništva sa sastavnim jedinicama: ginekologijom, patologijom trudnoće, babinjačama, neonatologijom i rađaonicom sa predrađaonicom i operacijskom salom za opstetričke operacije. Uz spomenuto, posjeduje i dnevnu bolnicu sa operacijskom salom za male operacijske zahvate te endoskopske operacijske zahvate. U polikliničkom dijelu zavoda nalaze se polikliničke ambulante: ginekološka, te subspecijalističke – ginekološko onkološka i uroginekološka te subspecijalistička ambulanta za fetalnu medicinu. Uz spomenute polikliničke ambulante djeluje i uzv ambulanta sa najsuvremenijim UZV 4d uređajem. Uz spomenuto zavod ima i knjižnicu, biblioteku sa učionicom te predavaonicu.
Program integrativne ginekologije i endoskopije provodi multidisciplinarni tim koji vodi ginekolog, a u timu sudjeluju i pedijatri, kirurzi, anesteziolozi te drugo više i srednje medicinsko osoblje, medicinske sestre, primalje te psiholog i psihijatar.
Njeguje se timski rad i integrativni pristup sa ciljem pravodobnog prepoznavanja poremećaja bolesti, liječenja i rehabilitacije. Poseban naglasak se stavlja na komorbiditete osobito sa somatskim bolestima i poremećajima jer su vrlo česti te kompromitiraju tijek osnovne bolesti, a interferiraju i s izborom te učinkovitošću samog liječenja te primjenom najsuvremenijih endoskopskih metoda u ginekologiji. Liječenje se provodi personaliziranim pristupom uz primjenu najsuvremenijih postupaka, lijekova, vodeći se najsuvremenijim smjernicama, uz individualnu farmakoterapiju, uz praćenje i nadzor interakcija i nuspojava, grupnom i individualnom terapijom te humanizacijom u interakciji između medicinskog osoblja i pacijentica uz pridržavanje recentnih znanstvenih i stručnih spoznaja. Cilj integrativne ginekologije i endoskopije je uz poboljšanje kvalitete života i zadovoljstva naših pacijentica, smanjenje troškova liječenja i podizanje njegove kvalitete. Cilj ovog specifičnog programa je znanstveno dokazano smanjenje morbiditeta na planu integrativne ginekologije, opstetricije i minimalno invazivne ginekološke kirurgije te u konačnici podizanje kvalitete liječenja te u ukupnosti i poboljšanje kvalitete života.
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49210 Zabok,
Zavod za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju provodi znanstvena istraživanja u skladu s prioritetima i strategijama razvoja Republike Hrvatske i EU.

Djelatnost Zavoda

Djelatnost zavoda obuhvaća:

 • sustavna znanstvena, razvojna i ekspertna istraživanja iz prethodno navedenih znanstvenih područja,
 • javnozdravstvene aktivnosti (akcije, promocije sl.),
 • znanstveno educiranje i osposobljavanje, te održavanje i razvoj znanstvene infrastrukture,
 • pružanje ekspertnih specijalističkih i subspecijalističkih usluga, uključivo dijagnostičke, terapijske, preventivne i rehabilitacijske,
 • izrada elaborata, studija, planova, strategija i sl., pružanje savjetničkih i nadzornih usluga,
 • objavljivanje i popularizacija rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja provedenih u okviru rada Zavoda,
 • suradnja s visokom učilištima i izvođenju studijskih programa u preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u skladu sa Zakonom i potpisanim ugovorima s visokim učilištima,
 • organizacija međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, kongresa, tečajeva trajne edukacije, radionica i sl.,
 • sve druge aktivnosti, predviđene Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
 • nastavna djelatnost u okviru preddiplomskih, diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

NASTAVNA DJELATNOST

• Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trenutno izvodi nekoliko nastavnih programa: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine, Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstva, Sveučilišni diplomski studij Sestrinstva, Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapija, Sveučilišni diplomski studij fizioterapija, Sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena i poslijediplomski studiji.

• Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, nastavna je baza Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek gdje se izvodi nastava gotovo u svim segmentima djelatnosti Fakulteta.

KNJIŽNICA

• U okviru Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te (Kliničkog Bolničkog Centra Osijek) djeluje i knjižnica sa zadovoljavajućim fundusom knjiga, znanstvenih i stručnih časopisa nužnih za uspješnu znanstveno-istraživačku, stručnu i nastavnu aktivnost Zavoda. Svim djelatnicima Zavoda osiguran je pristup internetu i bazama podataka iz područja biomedicine. Djelatnici Zavoda (predsjednici katedri-osnivača Zavoda) su članovi uređivačkog odbora znanstveno-stručnog časopisa Medicinski vjesnik, Nova Bolnica (glasilo OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana) te drugih znanstvenih časopisa.

• U okviru OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana je knjižnica sa zadovoljavajućim fundusom knjiga, znanstvenih i stručnih časopisa nužnih za uspješnu znanstveno-istraživačku, stručnu i nastavnu aktivnost Zavoda. Svim djelatnicima Zavoda osiguran je pristup internetu i bazama podataka iz područja biomedicine.

PROSTORIJE ZAVODA

Prostorije Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju nalaze se u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, Bračak 8, 49210 Zabok, ukupne površine 6000 m2 .

FINANCIRANJE ZAVODA

Znanstveno istraživački rad Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju financirat će se iz sredstava znanstvenih projekata financiranih od MZO-a, NZZ-a, UKF-a, bilateralnih projekata, fondova EU, donacijama, te pružanjem ekspertnih zdravstvenih usluga za potrebe šire društvene zajednice. Sve ostale aktivnosti Zavoda financirat će se kako je zakonom za pojedinu djelatnost predviđeno, a u okviru sredstava raspoloživih Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

ZNANSTVENI DJELATNICI ZAVODA

Prilikom osnivanja Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju osiguran je zakonski određen broj znanstvenika.

Članovi Zavoda u znanstveno-nastavnim zvanjima su:
1. Prof. dr. sc. Aleksandar Včev, prim. dr. med., dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju,
2. Doc. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist ginekološke onkologije, Voditelj odjela ginekologije i porodništva Opće bolnice zabok i bolnice hrvatskih veterana, docent na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predstojnik Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju,
3. Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, prim. dr. med., spec. psihijatar, ravnatelj Specijalne bolnice Sveti Ivan, Zagreb, predsjednik Katedre za psihijatriju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
4. Doc. dr. sc. Vesna Ćosić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist ginekološke endoskopije, docentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
5. Doc. dr. sc. Ivana Erceg Ivkošić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije, KB Sveti Duh Zagreb, Specijalna Bolnica Sveta Katarina Zabok, docent na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,
6. Doc. dr. sc. Ivan Miloloža, prodekan za međuinstitucijsku suradnju i razvoj na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik katedre za društvene i humanističke znanosti u biomedicini,
7. Doc. dr. sc. Marko Matijević, dr. med. dent, spec. oralne kirurgije., prodekan za znanost i poslijediplomske studije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik Katedre za dentalnu medicinu.
8. Doc. dr. sc. Damir Šebo, mag. oec., docent na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
9. Doc. dr. sc. Cvjetko Lež, prim. dr. med., specijalist patologije, Odjel patologije i citologije Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, docent na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Članovi Zavoda u suradničkim zvanjima su:

1. Dr. sc. Damir Hodžić, prim. dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist uroginekologije, KB Merkur, Klinika za ginekologiju i porodništvo,
2. Martin Gredičak, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, Odjel za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Zabok i bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
3. Sanja Malinac Malojčić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine, Odjel za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Zabok i bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
4. Mr.sc. Jadranka Šanjug, prim. dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine, Odjel za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Zabok i bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
5. Marin Šimić, prim. dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, asistent, Odjel za ginekologiju i porodništvo Opće bolnice Zabok i bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
6. Dr.sc. Sanja Kovačić, dr. med., spec neurolog, Odjel za neurologiju Opće bolnice Zabok i bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
7. Dr.sc. Biljana Georgievska, dr. med., spec. dermatolog, poslijedoktorand, Odjel poliklinike Opće bolnice Zabok i bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
8. Dr.sc. Tihomir Grgić, dr. med., spec. kirurg, subspecijalist abdominalne kirurgije, Služba za kirurgiju Opće bolnice Zabok i bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,
9. Mr. sc. Milvija Plazibat, dr. med., spec. pedijatar, subspecijalist neonatologije, asistent, Odjel pedijatrije Opće bolnice Zabok i bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,

TEHNIČKA OPREMLJENOST ZAVODA

Zavod za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku opremljen je svom potrebnom informatičkom opremom s pristupom na internet. U okviru Zavoda je na raspolaganju sva oprema potrebna za provođenje pretkliničke i kliničke nastave. S obzirom da Zavod djeluje kao jedinica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, sva ostala oprema koja postoji na Fakultetu dostupna je na korištenje i djelatnicima Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju. Na raspolaganju Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju stoji i kompletna tehnička opremljenost Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.

IZDAVAČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENO - STRUČNIH SKUPOVA

Djelatnici Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju sudjeluju u radu više znanstvenih časopisa. Prema potrebama i sukladno razvoju aktivnosti Zavoda, tiskat će se bilteni i news letteri, te održavati web stranica. Djelatnici Zavoda sudjelovat će u publiciranju znanstveno-istraživačkih i stručnih radova, udžbenika, priručnika i sl.
Prema planiranim aktivnostima, Zavoda za Integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju sudjelovat će u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, u organiziranju i izvođenju tečajeva trajne medicinske edukacije. Planirane su i edukativne aktivnosti za širu društvenu zajednicu.

webmail studomat