Katedra za interdisciplinarna područja

U okviru kolegija koji se izvode na Katedri za interdisciplinarna područja studenti stječu znanja o utjecaju okolišnih čimbenika na zdravlje, globalnom kontekstu javnog zdravstva, zadacima javnog zdravstva, definicijama zdravlja i bolesti te mjerilima zdravlja. Nadalje studenti stječu znanja o zdravstvenoj zaštiti u cjelini kao i specifičnostima zdravstvene zaštite posebno vulnerabilnih populacijskih podskupina (žene, dojenčad i mala djeca, školska djeca i mladi te osobe starije životne dobi). Stjecanjem znanja o hrvatskim javnozdravstvenim prioritetima, međuodnosu životnih navika i zdravlja te nekim novim izazovima u javnom zdravstvu, studenti će moći stvoriti preduvjete za provedbu javnozdravstvenih aktivnosti. Nakon odslušanih kolegija studenti će moći objasniti ulogu i funkcioniranje vodećih svjetskih javnozdravstvenih organizacija, nacionalne javnozdravstvene programe te nacionalne strategije i planove, objasniti ulogu javnog zdravstva u izvanrednim stanjima, osobitosti komunikacije u javnom zdravstvu te primjenu etičkih načela u javnom zdravstvu.


U okviru Kolegija Sociologija zdravlja i bolesti studenti stječu znanja vezana uz problematiku socijalne nejednakosti i zdravlja, spolne determinante i zdravlje, radnim uvjetima i zdravlju, socijalnoj integraciji i socijalnoj podršci, štetnim zdravstvenim ponašanjima, alternativnoj medicini i pravima pacijenata i njihovim zadovoljstvom zdravstvenim sustavom.


U okviru kolegija Globalizacija i zdravlje, te Kolegija Zdravlje i okoliš studenti stječu znanja o problematici zaštite okoliša, odnosno uzrocima i posljedicama globalnog zagrijavanja, zagađenju zraka i voda, problemima vezanim uz rast populacije, mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije. Nakon odslušane nastave studenti će moći prepoznati pozitivne i negativne strane globalizacijskih procesa, izraditi strategiju preventivnih aktivnosti i procijeniti njihove ishode, prikazati ulogu i funkcioniranje vodećih svjetskih javnozdravstvenih organizacija, nacionalne javnozdravstvene programe te nacionalne strategije i planove. U okviru metodičkih vježbi studenti posjećuju pogone za preradu vode za ljudsku potrošnju te uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i u laboratoriju stječu znanja o kemizmu vode, kemijskim, fizikalnim i biološkim onečišćenjima vode, detaljima, prednostima i nedostatcima konvencionalnih i suvremenih tehnologija vode i obrade otpadnih voda te o međunarodnim i nacionalnim propisima i standardima kakvoće vode.


U okviru kolegija Epidemiologija i higijena studenti će moći opisati osnovne pojmove te uzroke pojedinih bolesti kao i osnovna obilježja epidemioloških istraživanja. Također će moći objasniti metode njihovog  prepoznavanja. Biti će u stanju grupirati i razlikovati bolesti prema njihovim epidemiološkim karakteristikama kao i prepoznati utjecaj pojedinog epidemiološkog problema na određeno područje i zajednicu. Biti će u stanju prikazati utjecaj preventivnih mjera na higijensko-epidemiološke probleme s posebnim naglaskom na cijepljenje. Moći će primijeniti preventivne mjere u svom radu.

U okviru kolegija Ekonomika zdravstva i Kolegija Poslovno komuniciranje studenti će moći prepoznati i razumjeti temeljne elemente mikroekonomske analize, zbog budućeg profesionalnog rada, te pokazati da koncept ekonomike u zdravstvu ima jednako važnu i komplementarnu, ali drugačiju ulogu od zdravstvene struke i savladati komunikacijske vještine u zdravstvu.


Znanstveno‐istraživački i stručni rad zaposlenika Katedre usko je vezan uz discipline koje se predaju studentima


Područja istraživanja Katedre su usmjerena na:

  • utvrđivanje utjecaja okolišnih čimbenika i životnih navika na rizik obolijevanja od različitih bolesti (putem anketnih upitnika) a s ciljem prevencije istih, kao i na progresiju postojećih zdravstvenih stanja (posebice kroničnih bolesti) i utjecaj na kvalitetu života oboljelih i društvo u cjelini;
  • probir - rano otkrivanje rizičnog ponašanja mladeži na području grada Osijeka
  • primjena meta-analize i sistematskih pregleda literature radi jačanja dokaza u otkrivanju konduktivnih poremećaja među djecom s prekomjernom tjelesnom masom
  • istraživanja o socijalnim nejednakostima, spolnim determinantama zdravlja, radnim uvjetima , štetnim zdravstvenim ponašanjima

Predsjednik katedre

izv. prof. dr. sc. Dario Galić


Nastavnici i suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivan Miloloža
izv.prof.dr.sc. Ivica Kelam
doc.dr.sc. Slavko Čandrlić 
Lorna Dubac Nemet, viši predavač
dr.sc. Tamara Alebić, predavač
dr.sc. Dubravka Holik, viši asistent

dr. sc. Sanja Pešić, asistent

Kristina Kopf, predavač
Emanuela Ham, asistent
Ivan Včev, asistent 


Vanjski suradnici

prof. dr. sc. Dubravka Mahaček

izv. prof. dr. sc. Ante Cvitković
izv. prof. dr. sc. Sanda Pribić
izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić 
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Glavaš
izv. prof. dr. sc. Jasmina Pacek

izv. prof. dr. sc. Senka Samardžić

izv. prof. dr. sc. Zrinka Puharić

doc. dr. sc. Dario Brdarić
doc. dr. sc. Agneza Aleksijević
doc. dr. sc. Sanja Friedrich
doc. dr. sc. Željko Sudarić
doc. dr. sc. Atila Čokolić

doc. dr. sc. Albina Dumić
Boris Grgić, predavač
Marko Mikša, predavač
Jasenka Crnković, predavač
Martina Bogut Barić, predavač
dr. sc. Vilmica Kapac, viši asistent

Mario Vukušić, asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal