• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor 


1.    na Katedri za interdisciplinarna područja

- 1.1.    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogija, za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
- 1.2.    jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija


2.    na Katedri za farmakologiju i biokemiju
-     jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, za rad na neodređeno vrijeme s 12,5% radnog vremena


3.    na Katedri za psihijatriju i neurologiju
- 3.1.    jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti

- 3.2.    jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti


4.    na Katedri za dentalnu medicinu
-     petnaest suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja dentalna medicina

5.    na Katedri za kliničku medicinu
- 5.1.    jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija, za rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

- 5.2.    jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija


Kandidati, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017 i 98/2019), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pored navedenoga, kandidati za izbore u znanstveno-nastavna zvanja (točke 1.2. i 2. natječaja) moraju ispunjavati i uvjete propisane i uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), a moraju priložiti i dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje.

Navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti 


Kandidati za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora (točka 2. natječaja) prijavljuju na obrascu br. 2 - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem. 


Kandidati za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (točka 1.2. natječaja) prijavljuju na obrascu br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. 


Kandidati za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta (točke 1.1. i 5.1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem.


Kandidati za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (točke 3.2., 4. i 5.2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.


Kandidati za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda (točka 3.1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 5 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.


Obrasci za prijavu na natječaj i tablice s popisom uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja


Kandidati za izbor u suradnička zvanja asistenta i poslijedoktoranda (točke 1.1., 3.1., 3.2., 4., 5.1. i 5.2. natječaja), a koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Za kandidate koji ne pristupe razgovoru/intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva uprave Republike Hrvatske na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/3-uprava-za-sluzbenicki-sustav-1078/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738


Kandidati koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.


Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom te u elektroničnom obliku na CD-u. CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku natječaja i zvanje za koje se kandidat prijavljuje.


Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola. 


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi kandidati  bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte. 


Rok za podnošenje prijave na natječaj za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta (točke 1.1. i 5.1. natječaja) i za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora (točka 2. natječaja) je 30 dana od dana objave natječaja.


Rok za podnošenje prijave na natječaj za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (točke 3.2., 4. i 5.2. natječaja), naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda (točka 3.1. natječaja) te naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (točka 1.2. natječaja), je 8 dana od dana objave natječaja.


Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Kandidati su uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:  http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja


Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se na adresu: 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 
Ulica cara Hadrijana 10E 
31000 Osijek 
s naznakom „Prijava na natječaj  pod točkom natječaja ____“ (upisati točku natječaja)

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal