Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

Vrsta studija:

Sveučilišni redovni

 
Mjesto izvođenja studija:

Orahovica

 
Trajanje studija:

2 godine, odnosno 4 semestra (120 ECTS bodova)

 
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Sveučilišni magistar/magistra fizioterapije – mag.physioth.

 

Uvjeti upisa na studij

Pravnim aktima (Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Pravilnik o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provođenju državne mature) propisan je status studenta što podrazumijeva način na koji student stječe navedeni status, tko ima pravo upisa, na koji način pristupnik stječe pravo upisa u prvu godinu i u više godine studija.
Uvjeti za upis na diplomski sveučilišni studij fizioterapije utvrđeni su na osnovu gore navedenih pravnih akata kao i na osnovu Pravilnika o studiranju. 
Polazeći od načela ravnopravnosti i vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje su:
a) završili preddiplomski sveučilišni studij fizioterapija 
b) završili stručni studij fizioterapija s nastavnim opterećenjem od najmanje 120 ECTS uz određivanje razlikovnih ispita
c) završili slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij (područje biomedicine i zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita
Odabir kandidata će se vršiti formiranjem razredbenog postupka tijekom kojeg će se na transparentan način odabrati najbolji kandidati.
Upis na diplomski studij obavlja se na temelju javnog natječaja čije se propozicije objavljuju u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te mrežnim stranicama nastavnih baza koje su mjesta izvođenja studija.
Upis u prvu godinu diplomskog studija uključuje sljedeće dokumente/izjave:
• obrazac fakulteta za upis na diplomski studij 
• službeni prijepis ocjena (završen trogodišnji preddiplomski studij fizioterapije).
Studenti se biraju putem javnog natječaja i analize gore navedenih dokumenata/izjava.

 
Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene dvije godine odnosno 4 semestara (120 ECTS) diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, studenti će biti kompetentni organizirati i provoditi modele primjene fizioterapije čime su osposobljeni za samostalan rad u zdravstvenim ustanovama, zdravstveno- rehabilitacijskim centrima, profesionalnim sportskim klubovima i drugim objektima zdravstvenog turizma.
Magistar/magistra (mag. physioth.) fizioterapije imat će usvojena znanja i vještine za obavljanje stručnog rada koji obuhvaća postupke unapređenja zdravlja, prevencije i liječenja bolesti te habilitacije i rehabilitacije. Radit će po načelima medicinske etike poštujući međunarodne kodekse ponašanja u zdravstvu. Aktivni su članovi stručnog rehabilitacijskog tima te s liječnikom odgovarajuće specijalizacije planiraju, primjenjuju kineziterapijske postupke i apliciraju ostale fizikalne procedure, imajući na umu individualni pristup bolesniku po holističkom principu. Osim toga imat će mogućnost prepoznati vlastite potrebe i mogućnost daljnjeg učenja, pratiti srodne znanosti i znanja primjenjivati u struci, pratiti istraživanja u fizioterapiji i sudjelovati u njima.

Magistar/magistra (mag. physioth.) fizioterapije svojim se obrazovanjem osposobljava za sudjelovanje u rehabilitacijskom timskom radu kroz:
• Procjenu statusa korisnika i potrebe za fizioterapeutskim tretmanom
• Provođenje kineziometrijskih i drugih mjerenja u svrhu dijagnosticiranja funkcije lokomotornog sustava
• Planiranje i programiranje fizioterapeutskih postupaka
• Primjenu posebnih fizioterapeutskih postupaka sukladno potrebama korisnika
• Evaluaciju učinaka tretmana
• Sudjelovanje u obrazovanju fizioterapeuta i ostalih zdravstvenih djelatnika
• Sudjelovanje u istraživanjima u području fizikalne terapije
• Osposobljavanje za timski rad, osobito za transdisciplinarni model u rješavanju problema korisnika
• Kontinuiranu vlastitu edukaciju
• Rad na unapređenju struke.

Nastavni program treba pomoći budućim fizioterapeutima:
• u stjecanju humanističkog i cjelovitog pristupa osobi koja je u tretmanu fizikalne terapije,
• u postizanju osjetljivosti na individualne potrebe i želje korisnika,
• u djelovanju prema utvrđenim ili uočenim potrebama,
• u stjecanju vještina,
• u temeljenju prakse na znanju,
• u razvijanju kritičkog mišljenja,
• u poticanju zanimanja za trajno profesionalno usavršavanje.
• u poticanju na znanstveno istraživački rad u području fizioterapije

 

Povezanost studija s temeljnim i modernim vještinama i strukom

Fizioterapijska struka podrazumijeva skrb o osobama svih starosnih kategorija kako u zdravlju tako i u različitim stadijima bolesti s primarnim ciljem optimizacije pokreta, funkcionalnosti i zdravlja. Ova je disciplina holistički orijentirana inkorporirajući tjelesno, psihičko i emocionalno blagostanje u širokom spektru različitih sredina koje između ostalog uključuju: dječje bolnice i bolnice za odrasle, primarnu zdravstvenu zaštitu, rehabilitacijske centre, klubove za promociju zdravlja, sportske klubove, privatnu praksu itd. Svjetski kongres za fizioterapiju, jedna od vodećih institucija iz ove oblasti identificirao je 4 ključne oblasti djelovanja: promidžbu, prevenciju, intervenciju i rehabilitaciju. Kanadsko udruženje za fizioterapiju u jednom od ključnih dokumenata “Fizioterapijska praksa danas” ukazuje da se fizioterapija nalazi u razdoblju izraženih promjena u dva osnovna pravca: prijelaz s tradicijskih fizikalnih procedura na procedure zasnovane na jasnim znanstvenim dokazima (eng. Evidence-Based Practice) s jedne strane, kao i značajnom proširivanju djelatnog polja kao posljedice uključivanja fizioterapije u primarnu zdravstvenu zaštitu, ali i izlaska fizioterapije iz bolnica i transparentnijeg uključivanja u društvenu zajednicu s druge strane. S prelaskom fizioterapije u primarnu zaštitu i preventivnu medicinu, ali i u privatnu praksu na svjetskom razini, raste potreba za stjecanjem znanja i vještina iz oblasti promidžbe i biznisa. Zaključno, područje fizioterapije se značajno razvilo u posljednjem desetljeću. Granice polja djelovanja su se proširile što je dovelo i do porasta razine odgovornosti. Fizioterapeuti su danas daleko više od strogo bolničkog osoblja zaduženog za provođenje programa propisanog od strane liječnika i stoga postoji rastuća potreba za naprednim znanjima i upoznavanjem s novim tehnologijama u oblasti komunikacije, procjene i liječenja. Predloženi studijski program kroz priloženi kurikulum zadovoljava najveći dio ovih zahtjeva.

 

Povezanost studija s potrebama lokalne zajednice

Fakultet za dentalnu medicinu u i zdravstvo Osijek, u okviru kojega se obrazuju stručnjaci u području biomedicine i zdravstva (doktori dentalne medicine, prvostupnici/e i magistri/ce sestrinstva i prvostupnici/e dentalne higijene i fizioterapije), svjesno je svoje odgovornosti za unaprjeđenje zdravlja i razine tjelesne pripremljenosti stanovništva lokalne zajednice, a imajući u vidu postojeću mrežu zdravstvenih ustanova te rastući broj institucija koje se bave raznim oblicima pružanja zdravstvenih usluga kao i razvoj zdravstvenog turizma. Upravo lokalni razvoj zdravstvenog turizma u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja i poboljšanja kvalitete života zahtijeva kompetentne educirane kadrove u području fizioterapije. 
Stoga je i namjera pokretanja ovog diplomskog sveučilišnog studija fizioterapije upotpunjavanje palete studijskih programa iz područja biomedicine i zdravstva koje provodi Fakultet za dentalnu medicinu u i zdravstvo Osijek s ciljem podizanja kvalitete zdravstvenih usluga što posljedično dovodi do potencijalnog stvaranja novih radnih mjesta.
Studijski program izvodi se u cilju poticanja razvoja Slavonije i Baranje, što potkrepljuju i izjavama dužnosnici lokalne vlasti na području grada Orahovice i županije Virovitičko – podravske, gdje se studijski program izvodi.

 

Analiza uposlivosti studenata nakon završetka studijskog programa

Trenutno diplomski sveučilišni studij fizioterapije izvodi Sveučilište u Splitu kao i Sveučilište u Rijeci pa ne postoji značajni broj završenih sveučilišnih magistara fizioterapije na području sjeverne i sjeveroistočne Hrvatske. 
Postoje trenutno brojni prvostupnici fizioterapije koji su zainteresirana skupina za nastavak obrazovanja kako bi povećali svoje kompetencije i specifične vještine te tako bili konkurentniji na tržištu rada. 
Diplomski sveučilišni studij fizioterapije je u području biomedicine i zdravstva i prema tome u STEM području studijskih programa prema kojem se je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odredilo kao prema strateškom cilju i u tom smislu i potpisalo Programski ugovor s MZOS RH. Ovaj je cilj određen upravo imajući u vidu rastući potencijal upošljavanja zdravstvenih djelatnika, a posebno nakon ulaska Republike Hrvatske u EU.
Demografski trendovi u našoj zemlji s rastućim brojem starijih osoba u populaciji, porastu kroničnih nezaraznih bolesti, poglavito bolesti lokomotornog sustava i neuroloških bolesti, daju nam za pravo očekivati povećanje udjela osoba s ograničenjem djelatnosti i ometenosti u sudjelovanju u aktivnostima svakodnevnog i profesionalnog življenja, gdje je od najvećeg značenja liječenje rehabilitacijskim postupcima koje bi provodili visoko educirani fizioterapeuti, kao bitna sastavnica rehabilitacijskog tima. Kada nabrojenim stanjima pridodamo i sve učestalije prometne politraume u kojima stradavaju mahom mlađe osobe, potreba rečenog profila zdravstvenih radnika još više dobiva na značaju.
Ovome treba dodati i očekivani daljnji razvoj turističke ponude u Republici Hrvatskoj, a time i zdravstvenog turizma gdje jednu od važnih uloga imaju i visokokvalificirani fizioterapeuti.

 

Usporedba predloženog studijskog programa s inozemnim akreditiranim programima

Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s ECTS bodovima. Stoga se otvara mogućnost pohađanja organizirane nastave nekog drugog sličnog diplomskog studija ili prelaska na slični stručni studij prenoseći svoje ECTS bodove. Međunarodna pokretljivost studenata i nastavnika treba se temeljiti na bilateralnim, partnerskim sporazumima sveučilišta, a podržana je kroz programe EU za poticanje mobilnosti na sveučilištima.
Izradom programa diplomskog sveučilišnog studija fizioterapije nastojalo se prilagoditi studijskim programima koji su u najvećoj mjeri usporedivi s visokom učilištima u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji, a sve s ciljem postizanja mobilnosti studenata i nastavnika. Studij fizioterapije od ranije je priznat kao sveučilišni program u SAD-u te u većini zemalja Europske Unije (posebice u zemljama Skandinavije, Beneluxa, Velikoj Britaniji i Irskoj).
Program diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija je sadržajno i kvalifikacijski usporediv s programom koji se izvodi na Sveučilištu u Ljubljani:
• Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija Zdravstvena fakulteta Sveučilišta u Ljubljani
(http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/ft/predstavitveni_zbornik_2_stopnja_FT.pdf)

 

Vertikalna mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na poslijediplomskim studijima iz područja biomedicine i zdravstva. Daljnji razvoj diplomskih studija za zdravstvene struke je jedan od značajnih strateških ciljeva što vodi prema uspostavljanju cjelovitog studijskog programa vertikale obrazovanja. 
Samim ustrojem studijskih programa Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek , osigurana je vertikalna mobilnost studenata unutar samog Fakulteta. Za sve sveučilišne studijske programe koje trenutno izvodi Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek stvorena je mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek ).

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Simpozij