• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija

Vrsta studija:

Sveučilišni

 
Mjesto izvođenja studija:

Orahovica

 
Trajanje studija:

2 godine, odnosno 4 semestra (120 ECTS bodova)

 
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Sveučilišni magistar/magistra fizioterapije – mag.physioth.

 

Uvjeti upisa na studij

Pravnim aktima (Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Pravilnik o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provođenju državne mature) propisan je status studenta što podrazumijeva način na koji student stječe navedeni status, tko ima pravo upisa, na koji način pristupnik stječe pravo upisa u prvu godinu i u više godine studija.
Uvjeti za upis na diplomski sveučilišni studij fizioterapije utvrđeni su na osnovu gore navedenih pravnih akata kao i na osnovu Pravilnika o studiranju. 
Polazeći od načela ravnopravnosti i vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje su:
a) završili preddiplomski sveučilišni studij fizioterapija 
b) završili stručni studij fizioterapija s nastavnim opterećenjem od najmanje 120 ECTS uz određivanje razlikovnih ispita
c) završili slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij (područje biomedicine i zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita
Odabir kandidata će se vršiti formiranjem razredbenog postupka tijekom kojeg će se na transparentan način odabrati najbolji kandidati.
Upis na diplomski studij obavlja se na temelju javnog natječaja čije se propozicije objavljuju u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te mrežnim stranicama nastavnih baza koje su mjesta izvođenja studija.
Upis u prvu godinu diplomskog studija uključuje sljedeće dokumente/izjave:
• obrazac fakulteta za upis na diplomski studij 
• službeni prijepis ocjena (završen trogodišnji preddiplomski studij fizioterapije).
Studenti se biraju putem javnog natječaja i analize gore navedenih dokumenata/izjava.

 
Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Magistar/magistra (mag. physioth.) fizioterapije imat će usvojena znanja i vještine za obavljanje stručnog rada koji obuhvaća postupke unapređenja zdravlja, prevencije i liječenja bolesti te habilitacije i rehabilitacije. Radit će po načelima medicinske etike poštujući međunarodne kodekse ponašanja u zdravstvu. Aktivni su članovi stručnog rehabilitacijskog tima te s liječnikom odgovarajuće specijalizacije planiraju, primjenjuju kineziterapijske postupke i apliciraju ostale fizikalne procedure, imajući na umu individualni pristup bolesniku po holističkom principu. Osim toga imat će mogućnost prepoznati vlastite potrebe i mogućnost daljnjeg učenja, pratiti srodne znanosti i znanja primjenjivati u struci, pratiti istraživanja u fizioterapiji i sudjelovati u njima.

  
Usporedba predloženog studijskog programa s inozemnim akreditiranim programima

Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s ECTS bodovima. Stoga se otvara mogućnost pohađanja organizirane nastave nekog drugog sličnog diplomskog studija ili prelaska na slični stručni studij prenoseći svoje ECTS bodove. Međunarodna pokretljivost studenata i nastavnika treba se temeljiti na bilateralnim, partnerskim sporazumima sveučilišta, a podržana je kroz programe EU za poticanje mobilnosti na sveučilištima.
Izradom programa diplomskog sveučilišnog studija fizioterapije nastojalo se prilagoditi studijskim programima koji su u najvećoj mjeri usporedivi s visokom učilištima u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji, a sve s ciljem postizanja mobilnosti studenata i nastavnika. Studij fizioterapije od ranije je priznat kao sveučilišni program u SAD-u te u većini zemalja Europske Unije (posebice u zemljama Skandinavije, Beneluxa, Velikoj Britaniji i Irskoj).
Program diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija je sadržajno i kvalifikacijski usporediv s programom koji se izvodi na Sveučilištu u Ljubljani:
• Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija Zdravstvena fakulteta Sveučilišta u Ljubljani
(http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/ft/predstavitveni_zbornik_2_stopnja_FT.pdf)

 

Vertikalna mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na poslijediplomskim studijima iz područja biomedicine i zdravstva. Daljnji razvoj diplomskih studija za zdravstvene struke je jedan od značajnih strateških ciljeva što vodi prema uspostavljanju cjelovitog studijskog programa vertikale obrazovanja. 
Samim ustrojem studijskih programa Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek , osigurana je vertikalna mobilnost studenata unutar samog Fakulteta. Za sve sveučilišne studijske programe koje trenutno izvodi Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek stvorena je mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek ).

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal