• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.


Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva (ispunjavanjem Obrasca Zahtjev za pristup informacijama) Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek može se podnijeti pisanim putem na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Službenik za informiranje
Crkvena 21
31000 Osijek


ili osobno na urudžbeni zapisnik Fakulteta radnim danom od 08:00 do 12:00 sati i elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., telefonom na broj: 031/399-613.


Službenik za informiranje: Ana Filaković, mag. iur.


Odluka o imenovanju službenika za informiranje (.pdf)


Da bi bio valjan, pisani zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Rokovi

Na temelju zahtjeva za pristup informacijama Fakultet će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Fakultet će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Fakultet će odbaciti zahtjev rješenjem.


Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:


Zahtjev za pristup informacijama (.doc)

Zahtjev za dopunu/ispravak informacija (.doc)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.doc)


Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.). https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html, i izmjenama kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija ("Narodne novine", broj 141/022.) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.htmlZakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13., 85/15. i 69/22.)
https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal