• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Odbor za znanost

Odbor za znanost tijelo je koje organizira i održava sustav potpore istraživačkim aktivnostima djelatnika i prijenos znanja i tehnologija. Odbor surađuje također s uredima Sveučilišta u Osijeku te agencijama i ministarstvima nadležnima za provedbu projekata, pruža obavijesti o raspisanim natječajima za financiranje znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata, prikuplja prijedloge projekata, administrativno prati ugovorene projekte, informira voditelje projekata i suradnika na projektima o pravilima, procedurama i nužnim dokumentima potrebnim za provođenje projekata, osigurava pomoć pri sastavljanju financijskih izvješća za projekte te organizira prijem i slanje izvješća o radu na projektima.


Članove Odbora za znanost imenuje Fakultetsko vijeće na razdoblje od četiri godine:


1. Prof. dr. sc. Martina Smolić, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Blaženka Miškić

3. Izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić

4. Izv. prof. dr. sc. Marko Boban

5. Doc. dr. sc. Anita Matić


Iako je primjetan trend povećanja broja radova u časopisima najviše kategorije, Fakultet i dalje poduzima aktivnosti kako bi se unaprijedila znanstvena produktivnost nastavnika. Fakultet potiče objavljivanje znanstvenih radova, knjiga, vođenje projekata i usavršavanje djelatnika financiranjem na godišnjoj razini iz vlastitih sredstava putem Pravilnika Fonda za znanost.Misija Odbora za znanost jest povećati svijest o važnosti međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, ojačati poziciju Fakulteta u unapređenju zdravstvenih strategija i projekata za zdravstvo te pružiti savjetodavnu, administracijsku i tehničku podršku nastavnom i nenastavnom osoblju u pripremi, pisanju i provođenju projekata. Osim navedenog, djelokrug rada Odbora za znanost je pronalazak izvora financiranja te poticanje transfera znanja i tehnologija razvijenih na Fakultetu prema gospodarstvu i javnom sektoru. Odbor za znanost potiče osnivanje istraživačkih skupina na Fakultetu i njihov rad na zajedničkim projektima te osposobljavanje za prijavu istraživanja financiranih iz različitih domaćih i europskih izvora. 


Fond za znanost

Na inicijativu Odbora za znanost Odlukom Fakultetskog vijeća od 22. siječnja 2019. godine osnovan je Fond za znanost na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 


Način i uvjeti korištenja sredstava fonda za znanost propisani su Pravilnikom Fonda za znanost od 26. ožujka 2019. godine objavljen je na web stranici Fakulteta http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/na-razini-fakulteta/pravilnik_fonda_za_znanost_fdmz_procisceni_tekst.pdf


Fondom upravlja dekan Fakulteta uz pomoć prodekana za znanost i poslijediplomske studije te prodekana za međuinstitucijsku suradnju i razvoj, koji podnose izvješće o radu Fonda u okviru izvještaja o godišnjem izvješću o radu.


Fond se financira:

- iz vlastitih sredstava Fakulteta 

- iz sredstava za višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti,

- iz donacija i drugih izvora financiranja, ako to nije u suprotnosti sa Zakonom ili Statutom Fakulteta.


Što se poticanja znanstvene izvrsnosti tiče, svakom nastavniku stoji na raspolaganju Fond za znanost čija su sredstva namijenjena za nabavu statističkih alata za djelatnike, potporu pri objavi znanstvenih radova koji su publicirani u časopisima koji su indeksirani u WOS-bazi, a na kojem je mladi istraživač prvi autor, uplatu članarine u međunarodnim asocijacijama, održavanje dolaznih i odlaznih pozvanih predavanja, promociju Fakulteta na međunarodnim znanstvenim skupovima, odlaske na radne sastanke za izradu projekata te po objavljenim natječajima: za institucijske znanstvene projekte i za najbolji znanstveno-istraživački rad studenata, mladih znanstvenika te znanstvenika seniora.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal