• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo

Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo temeljen je na znanstvenom i stručnom osposobljavanju studenata uz mentorski nadzor na specijaliziranim vježbama, omogućuje izobrazbu na nacionalnoj i na međunarodnoj razini kompetentnog, prepoznatljivog i konkurentnog visokoobrazovanog kadra kao odgovorne osobe u organizaciji zdravstvene njege, promocije zdravlja, očuvanja zdravlja i napretka društva u cjelini. 

Direktiva Europske komisije 2005/36/EZ donesena 07. rujna 2005. godine ključan je pravni propis o regulaciji uzajamnog priznavanja kvalifikacija i diploma među državama članicama i ujedno polazna postavka rabljena u izradi ovog studijskog programa. Za određene regulirane profesije (zdravstvene profesije, veterina, arhitektura) potrebno je pratiti zajednički minimalni program izobrazbe kako bi se stečena kvalifikacija automatski priznala u nekoj državi članici Europske unije.

 

Osnovna obilježja prijediplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo:
  • usklađenost studijskog programa i predviđenog ustroja studija s odrednicama Bolonjske deklaracije, sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo izvodi se u trajanju 3 godine odnosno 6 semestara. Minimalan broj bodova koje student stječe u jednoj akademskoj godini je 60 ECTS bodova. Slijedom navedenog  za završetak studija i svih propisanih obaveza prijediplomskog studija potrebno je 180 ECTS bodova.
  • cilj sveučilišnog prijediplomskog studija Sestrinstvo je obrazovanje stručnjaka za samostalni rad u kliničkim bolnicama, zdravstvenim zavodima i institutima.
  • prema strukturi predloženog studijskog programa evidentno je da se nastava izvodi u grupiranim kolegijima prema područjima kroz predavanja, seminare te kliničke i metodičke vježbe, individualni rad studenta uz sudjelovanje mentora te od drugih izvannastavnih i nastavnih aktivnosti.

 

Uvjeti upisa na studij

Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, poštujući naputke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Središnjeg prijavnog ureda, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:

1. Završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu u Republici Hrvatskoj – odabir kandidata prema jedinstvenoj listi Središnjeg prijavnog ureda, a prema parametrima vrjednovanja rezultata državne mature koje donosi Fakultet. Aktualni sustav bodovanja za upis na ovaj studijski programa je:

2. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati.

 

Trajanje studija    

Predloženi studij traje šest (6) semestara tj. tri (3) akademske godine (180 ECTS)

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA

 

Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene tri godine odnosno 6 semestra (180 ECTS) prijediplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo studenti će biti kompetentni samostalno planirati, provoditi, nadzirati provođenje i evaluirati zdravstvenu njegu na osnovu vrednovanja činjenica ali i vrednovanja teorijskih znanja unutar područja zdravstvene njege. Time je on osposobljen za samostalan rad u sustavu zdravstva gdje ima prepoznatljivo mjesto u vođenju zdrastvene njege na kliničkim odjelima, organiziranju zdravstvene njege u zajednici, promoviranju zdravlja i primarnoj, sekundarnoj te tercijarnoj prevenciji bolesti. 
Nakon završetka studija moguć je i nastavak obrazovanja na sveučilišnom diplomskom studiju Sestrinstvo ili nekom drugom sličnom sveučilišnom studijskom programu.

 
Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata FDMZ-a).

Usporedba predloženog studijskog programa s inozemnim akreditiranim programima

Studijski program u potpunosti ispunjava zahtjeve Direktive 2005/36/EC kojom se definiraju uvjeti obrazovanja medicinskih sestara u Europskoj Uniji tako da sva visoka učilišta u EU imaju usporedive studijske programe jer se temelje na spomenutoj Direktivi.

Studijski program ima strukturu usklađenu s europskom legislativom u obliku nastavnog opterećenja od preko 4600 sati s nadpolovičnim udjelom kliničke nastave i trećinskim udjelom teorijske nastave.

Prijediplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Osijek

Prijediplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Nova Gradiška

Prijediplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Slavonski Brod

Prijediplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Sveta Nedelja i Pregrada​

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal