• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Prijediplomski sveučilišni studij Fizioterapija u Orahovici


Uvjeti upisa na studij


Pravnim aktima (Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Privremenom Statutu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Pravilnik o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provođenju državne mature) propisan je status studenta što podrazumijeva način na koji student stječe navedeni status, tko ima pravo upisa, na koji način pristupnik stječe pravo upisa u prvu godinu i u više godine studija.
Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, poštujući naputke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Središnjeg prijavnog ureda, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:
1. Završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu u Republici Hrvatskoj – odabir kandidata prema jedinstvenoj listi Središnjeg prijavnog ureda. Predlažemo sljedeći sustav bodovanja za upis na ovaj studijski programa:

2. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati.

 
Trajanje studija

Studij traje šest (6) semestara tj. tri (3) akademske godine (180 ECTS)

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA FIZIOTERAPIJE


Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene tri godine odnosno 6 semestara (180 ECTS) preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, studenti će biti osposobljeni za samostalan rad u zdravstvenim ustanovama, zdravstveno-rehabilitacijskim centrima, profesionalnim sportskim klubovima i drugim objektima zdravstvenog turizma.


 

Vertikalna mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja

Za sve sveučilišne studijske programe koje trenutno izvodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek otvorena je mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata FDMZ-a).


 

Analiza uposlivosti studenata nakon završetka studijskog programa

Sveučilišni prvostupnici fizioterapije studija fizioterapije u Orahovici su prepoznati od strane Zavoda za zapošljavanje Virovitičko-Podravske i Požeško-Slavonske županije kao neophodan kadar u sustavu zdravstva tih županija.
Demografski trendovi u našoj zemlji s rastućim brojem starijih osoba u populaciji, porastu kroničnih nezaraznih bolesti, poglavito bolesti lokomotornog sustava i neuroloških bolesti, daju nam za pravo očekivati povećanje udjela osoba s ograničenjem djelatnosti i ometenosti u sudjelovanju u aktivnostima svakodnevnog i profesionalnog življenja, gdje je od najvećeg značenja liječenje rehabilitacijskim postupcima, koje bi provodili visoko educirani fizioterapeuti, kao bitna sastavnica rehabilitacijskog tima. Kada nabrojenim stanjima pridodamo i sve učestalije prometne politraume u kojima stradavaju mahom mlađe osobe, potreba rečenog profila zdravstvenih radnika još više dobiva na značaju.
Ovome treba dodati i očekivani daljnji razvoj turističke ponude u Republici Hrvatskoj, a time i zdravstvenog turizma gdje jednu od važnih uloga imaju i visokokvalificirani fizioterapeuti.

 
Usporedba studijskog programa s inozemnim akreditiranim programima

Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s ECTS bodovima. Stoga se otvara mogućnost da pohađaju organiziranu nastavu bilo nekog drugog sličnog preddiplomskog studija ili da prijeđu na slični stručni studij prenoseći svoje ECTS bodove.


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal