• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Prijediplomski sveučilišni studij Dentalne higijene

Vrsta studija:

Sveučilišni

 

Mjesto izvođenja studija:

Osijek

 

Trajanje studija:

3 godine, odnosno 6 semestara (180 ECTS bodova)

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dentalne higijene – univ.bacc.dent.hig

 

Uvjeti upisa na studij

Pravnim aktima (Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Pravilnik o studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provođenju državne mature) propisan je status studenta što podrazumijeva način na koji student stječe navedeni status, tko ima pravo upisa, na koji način pristupnik stječe pravo upisa u prvu godinu i u više godine studija.
Uvjeti za upis na prijediplomski studij dentalne higijene utvrđeni su na osnovu gore navedenih pravnih akata kao i na osnovu Pravilnika o studiranju. 
Polazeći od načela ravnopravnosti te vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, poštujući naputke Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje i Središnjeg prijavnog ureda, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje imaju:

  1. Završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu u Republici Hrvatskoj – odabir kandidata prema jedinstvenoj listi Središnjeg prijavnog ureda, a prema parametrima vrednovanja rezultata državne mature koje donosi Fakultet. 
  2. Uspješno položen test psihomotorike koji provodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek:

3. Završenu srednju školu bez obveze polaganja državne mature ukoliko su stariji od 25 godine – odabir kandidata putem razredbenog postupka u organizaciji Fakulteta tijekom kojeg će se transparentno odabrati najbolji kandidati.

 

Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Studenti Dentalne higijene će biti kompetentni samostalno planirati, educirati, informirati i provoditi zdravstvenu zaštitu oralne šupljine na osnovu vrednovanja činjenica ali i vrednovanja teorijskih znanja unutar područja dentalne medicine. Time je prvostupnik dentalne higijene osposobljen za samostalan rad u sustavu zdravstva gdje ima značajnu ulogu za oralno zdravlje čitavog društva koje se očituje u edukaciji, prevenciji i promociji zdravlja koju dentalni higijeničari obavljaju u sklopu dentalnog tima.

Nakon završetka studija omogućiti će se i nastavak obrazovanja na nekom drugom sličnom sveučilišnom studijskom programu.

 

Povezanost studija s temeljnim i modernim vještinama i strukom

Svrha studija je upoznati pristupnike, kroz predavanja, seminare i vježbe, sa suvremenim pristupom razvoju dentalne medicine. 
Navedeno zanimanje ima značajnu uloga za oralno zdravlje čitavog društva koje se očituje u edukaciji, prevenciji i promociji zdravlja koju dentalni higijeničari obavljaju u sklopu dentalnog tima.
U Republici Hrvatskoj zasad ne postoji zanimanje dentalnog higijeničara. Prateći trendove iz Europske unije i zemalja u našoj regiji prepoznali smo unaprjeđivanje struke dentalne medicine uvođenjem zanimanja dentalnih higijeničara.
U razvijenim državama EU konstantna je potražnja za prevencijom, estetikom i “wellness“ tretmanima u području usne šupljine te je razvijena svijest da je oralno zdravlje dio općeg zdravlja i bitna komponenta kvalitete života. Postoje relevantni podaci da je provođenjem dentalne skrbi od strane dentalnih higijeničara u ovim zemljama došlo do pada pojavnosti karijesa u djece, pada bezubosti kod starijih osoba te je došlo do općeg poboljšanja oralnog zdravlja u zajednici.

 

Povezanost studija s potrebama lokalne zajednice

Fakultet za dentalnu medicinu u i zdravstvo Osijek, u okviru kojega se obrazuju stručnjaci u području biomedicine i zdravstva (doktori dentalne medicine, prvostupnici/e sestrinstva i magistar sestrinstva), svjesno je svoje odgovornosti za unaprjeđenje zdravlja i razine tjelesne pripremljenosti stanovništva lokalne zajednice, a imajući u vidu postojeću mrežu zdravstvenih ustanova te rastući broj institucija koje se bave raznim oblicima pružanja zdravstvenih usluga kao i razvoj zdravstvenog turizma. Upravo lokalni razvoj zdravstvenog turizma u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja i poboljšanja kvalitete života zahtijeva kompetentne educirane kadrove u području dentalne higijene. 
Stoga je i namjera pokretanja studija dentalne higijene bila upotpunjavanje palete studijskih programa iz područja biomedicine i zdravstva koje provodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s ciljem podizanja kvalitete zdravstvenih usluga što posljedično dovodi do potencijalnog stvaranja novih radnih mjesta.

 

Analiza uposlivosti studenata nakon završetka studijskog programa

U Republici Hrvatskoj trenutno ima dvije visokoobrazovne institucije koje provode ovakav studijski program što obzirom na iskazanu potrebu stomatološke struke predstavlja veliki prostor za uposlivost završenih studenata. 
Prijediplomski sveučilišni studij dentalne higijene je u području biomedicine i zdravstva i prema tome u STEM području studijskih programa prema kojem se je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odredilo kao prema strateškom cilju i u tom smislu i potpisalo Programski ugovor s MZOS RH. Ovaj je cilj određen upravo imajući u vidu rastući potencijal upošljavanja zdravstvenih djelatnika, a posebno nakon ulaska Republike Hrvatske u EU.
Ovome treba dodati i očekivani daljnji razvoj turističke ponude u Republici Hrvatskoj, a time i zdravstvenog turizma gdje jednu od važnih uloga imaju i visokokvalificirani dentalni higijeničari.

 

Usporedba predloženog studijskog programa s inozemnim akreditiranim programima

Sukladno načelima Bolonjske deklaracije predloženi studijski program je strukturiran i vrednovan s ECTS bodovima. Stoga se otvara mogućnost da pohađaju organiziranu nastavu bilo nekog drugog sličnog prijediplomskog studija ili da prijeđu na slični stručni studij prenoseći svoje ECTS bodove. Međunarodna pokretljivost studenata i nastavnika treba se temeljiti na bilateralnim, partnerskim sporazumima sveučilišta, a podržana je kroz programe EU za poticanje mobilnosti na sveučilištima.
Izradom programa sveučilišnog prijediplomskog studija dentalne higijene nastojalo se prilagoditi studijskim programima koji su u najvećoj mjeri usporedivi s visokom učilištima u Europskoj Uniji, a sve s ciljem postizanja mobilnosti studenata i nastavnika. Studij dentalne higijene od ranije je priznat kao sveučilišni program u većini zemalja Europske Unije. 
Program je izrađen prema preporukama Europske parodontološke federacije (EFP) (http://www.efp.org/education/dental-hygienist).
Program sveučilišnog prijediplomskog studija dentalne higijene je sadržajno i kvalifikacijski potpuno usporediv s programom koji se izvodi na Sveučilištima u Malti (http://www.um.edu.mt/ds/programme/UBSCHIDNYFT-2013-4-O) i Slovačkoj 
(https://student.unipo.sk/maisportal/studijneProgramy.mais).

 

Vertikalna mobilnost studenata u nacionalnom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na bilo kojem diplomskom studiju iz područja biomedicine i zdravstva. Daljnji razvoj diplomskih studija za zdravstvene struke je jedan od značajnih strateških ciljeva što vodi prema uspostavljanju cjelovitog studijskog programa vertikale obrazovanja. 
Samim ustrojem studijskih programa Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, osigurana je vertikalna mobilnost studenata unutar samog Fakulteta. Za sve sveučilište studijske programe koje trenutno izvodi Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek stvorena je mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata FDMZ-a ).

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal