• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo priznat je od ranije kao sveučilišni programi u SAD te u zemljama Europske Unije (posebice u zamljama Skandinavije, Beneluxa, Velikoj Britaniji i Irskoj). Završetkom takvog programa u spomenutim se zemljama omogućava rad na visoko odgovornim dužnostima u organizaciji zdravstvene njege u zdravstvenim institucijama, u edukaciji medicinskih sestara, kao i nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju.

Novi studijski program diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo sadržajno se nastavlja na program preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo i uz znanstveni pristup i izvođenje kliničke nastave u pojedinim modulima omogućava razvoj novih visokoobrazovanih stručnjaka iz područja zdravstvene njege, što predstavlja novi iskorak u sveučilišnom obrazovanju u znanstvenoj grani Sestrinstvo, stoga je predloženi studijski program od strateškog značaja za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i razvoj znanstvene grane Sestrinstvo. Dobiveni magistri sestrinstva će, ovisno o odabiru izbornih modula, biti jamci podizanju kvalitete obrazovanja medicinskih sestara, podizanju kvalitete pružanja zdravstvene njege te kvalitetnijoj i organiziranijoj promociji zdravlja, kao i boljem zdravstvenom djelovanju u zajednici.

 

Osnovna obilježja diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva
 • Usklađenost studijskog programa i predviđenog ustroja studija s odrednicama Bolonjske deklaracije, diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo nastavnak je obrazovanja koji se izvodi u dva ciklusa obrazovanja: preddiplomski studij traje 3 godine odnosno 6 semestara, a diplomski studij traje 2 godine odnosno 4 semestra.
 • Cilj diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstva je obrazovanje stručnjaka za samostalni rad u kliničkim bolnicama, zdravstvenim zavodima i institutima, kao i za suradnički rad u znanstvenim i kliničkim istraživanjima (projekti, komunikacija, prezentacija) na zdravstvenim visokim učilištima.
 • Posebni strateški cilj je omogućiti znanstveno usavršavanje u znanstvenoj grani Sestrinstvo, osposobiti  novi nastavni kadar koji će po završetku diplomskog  studija biti kompetentni za samostalno vođenje nastave iz područja zdravstvene njege, sudjelovanje u istraživačkom radu i nastavku znanstvenog usavršavanja na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo.
 • Prema strukturi predloženog studijskog programa evidentno je da se nastava izvodi u grupiranim kolegijima prema područjima i izbornim modulim kroz predavanja, seminare te kliničke i metodičke vježbi, individualnog rada studenta uz sudjelovanje mentora, te od izvannastavnih i nastavnih aktivnosti .
 • Sudjelovanje gostujućih nastavnika sa inozemnih sveučilišta u okviru potpisanih ugovora o suradnji  te priznatih domaćih i inozemnih stručnjaka u području zdravstvene njege i u okviru znanstvene grane Sestrinstvo, ali drugih znanstvenih područja budući studijski program u sebi sadrži značajne elemente interdisciplinarnosti
 • Povezivanje znanstvenih spoznaja, specijalističkih znanja i stručnih vještina kroz naglašen praktično izvođenje nastave-kliničke vježbe iz područja znanstvene njege u nastavnim bazama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 

 

Uvjeti upisa na studij

Polazeći od načela ravnopravnosti i vertikalne i horizontalne prohodnosti kroz obrazovni sustav, studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje su:

 • završili preddiplomski sveučilišni studij sestrinstvo
 • završili stručni studij sestrinstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS uz određivanje razlikovnih ispita
 • završili slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij (područje biomedicine i zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita
 • imaju prosjek ocjena najmanje 3,5

Odabir kandidata će se vršiti formiranjem razredbenog postupka tijekom kojeg će se na transparentan način odabrati najbolji kandidati.

 

Trajanje studija    

Predloženi studij traje četiri (4) semestara tj. dvije (2) akademske godine (120 ECTS)

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

MAGISTAR / MAGISTRA SESTRINSTVA

 
Kompetencije koje student stječe završetkom predloženog studija

Nakon završene dvije godine odnosno 4 semestra (120 ECTS) diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo studenti će biti kompetentni, ovisno o izbornim kolegijima za koje se odluče, voditi nastavu iz područja zdravstvene njege, organizirati, analizirati i istraživati modele zdravstvene njege bolesnika uz holistični pristup pacijentu, surađivati u kliničkom istraživačkom radu ili pak nastaviti usavršavanje prema doktoratu. Time su osposobljeni za samostalan rad u sustavu obrazovanja djelatnika u zdravstvenom sustavu, kako na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i njegovim nastavnim bazama, tako i u ostalim učilištima gdje se educiraju zdravstveni djelatnici na osnovnoj ili prvostupničkoj razini. Osim nastavnih kompetencija, ukoliko se tako odluče, studenti nakon završetka studijskog programa bit će sposobni  preuzimati najodgovornije zadatke u organiziranju zdrastvene njege na kliničkim odjelima i u zajednici.
Nakon završetka studija moguć je i nastavak obrazovanja na sveučilišnom doktorskom studiju iz područja Biomedicine i zdravstva kakav postoji na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

 
Mogućnost nastavka obrazovanja

Nakon završetka ovog studijskog programa studentima se otvara mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnoj obrazovnoj vertikali u području biomedicine i zdravstva (dijagram prohodnosti studenata FDMZ-a).

Popis kolegija po godinama studija

Popis obveznih i izbornih predmeta s brojem sati aktivne nastave i ECTS bodovima navode se prema pregledu u tablicama i to pojedinačno za svaku godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo:

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Nova Gradiška

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Slavonski Brod

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Sveta Nedelja i Pregrada​

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal