• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

NatječajSVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK


raspisuje


NATJEČAJ


za izbor

1.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste na znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena u Zavodu za integrativnu medicinu

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 70% radnog vremena u Katedri za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijomSvi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne Novine“ broj 93/14., 127/17. i 98/19., 151/22. i 64/23.).


Kandidati natječaja pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 39. stavkom 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), člankom 123. stavkom 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 57. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17. i 120/21.),  člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i članka 5. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Kandidati natječaja pod točkom 2. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 39. stavkom 1. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), člankom 123. stavkom 1. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 57. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17. i 120/21.),  člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i članka 3. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Kandidati Natječaja pod točkom 1. i 2. podnose prijavu na Natječaj uz obvezno priloženu dokumentaciju prema propisanom obrascu za prijavu Obrazac br. 2. – Prijava na natječaj za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto, koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek www.fdmz.hr   (dokumenti-izbori u zvanja).


Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek www.fdmz.hr.

Za kandidate Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C2).

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi kandidati Natječaja obvezni su priložiti potpisan i popunjen Obrazac privole koji je objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek www.fdmz.hr. (dokumenti-izbori u zvanja). Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu  na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.


Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja u „Narodnim novinama“ s naznakom „Prijava na natječaj pod točkom __.“,
                                                                                  


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal