• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

UPIS NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KARDIOPULMONALNA REHABILITACIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./ 2024.

UPISI NA SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KARDIOPULMONALNA REHABILITACIJA

 

obavljat će se:

9. listopada 2023. u 12:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na adresi Bana Josipa Jelačića 19a, 33515 Orahovica

Upisna kvota: 20 studenata

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm i 4 x 6 cm
2.) Dvije uplatnice: - Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-23, iznos od 60,00 eura za troškove prijave, upisa i upisnih materijala - primjer uplatnice (.jpg), i uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-23, iznos od 3000,00 eura za troškove školarine za akademsku 2023./2024. godinu - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Rodni list-original -ili e-Izvadak iz Matice rođenih iz sustava e-Građani (ne stariji od 6 mjeseci )
4.) Preslika domovnice (original na uvid) -ili e-Domovnica iz sustava e-Građani
5.) Preslika osobne iskaznice
6.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine

 

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 091/224-1511.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO


raspisuje


NATJEČAJ


za upis na Sveučilišni specijalistički studij Kardiopulmonalna rehabilitacija

u akademskoj godini 2023./ 2024.


I.

Sveučilišni specijalistički studij Kardiopulmonalna rehabilitacija traje dva semestra (jedna akademska godina) i njegovim završetkom stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist/specijalistica kardiopulmonalne rehabilitacije (univ.spec.med.)


Nakon završenog sveučilišnog specijalističkog studija, studenti će, osim nastavnih kompetencija (ako se tako odluče) biti kompetentni organizirati i provoditi modele primjene kardiopulmonalne rehabilitacije čime su osposobljeni za samostalan rad u timu kojim rukovodi liječnik specijalista u zdravstvenim ustanovama.


II.

UVJETI UPISA


Studij mogu upisati:


 • Pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz područja Biomedicine i zdravstva
 • Pristupnici koji su završili dodiplomski studij po studijskom sustavu prije 2005. godine.


Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani ako su završili odgovarajući studij na inozemnom visokom učilištu i stekli najmanje 300 ECTS bodova na prijediplomskom i diplomskom studiju uz uvažavanje kriterija prijenosa ECTS bodova.III.

PRIJAVA NA NATJEČAJ:


Prijave na natječaj podnose se na Obrascu za prijavu koji je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta ( Obrazac za prijavu - doc )


Uz Prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:


 1. Popunjen Obrazac prijave
 2. Ovjerena preslika diplome o završenom sveučilišnom studiju
 3. Preslika domovnice, rodnog lista ili dokaza o državljanstvu (za strane državljane)
 4. Preslika osobne iskaznice (preslika obje strane) ili putovnice
 5. Ovjereni prijepis ocjena ili presliku Dopunske isprave o studiju
 1. Potvrda o promjeni imena/ prezimena ako se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima
 2. Potvrda o priznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike kojima hrvatski nije materinji jezik)
 1. Odluku tvrtke ili ustanove (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ako pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine
 2. Privolu o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu obvezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskog, te prijavi priložiti rješenje o akademskom priznavanju ili dokaz o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Postupak se pokreće pri Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Osijeku, a detaljnije informacije nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Osijeku Akademsko priznavanje | Kvaliteta (unios.hr)


Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Potpisne prijave s prilozima dostavljaju se poštom na adresu:


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Crkvena 21

31 000 Osijek


Uz naznaku: „Prijava na Natječaj za upis na Sveučilišni specijalistički studij Kardiopulmonalna rehabilitacija“


Rok za podnošenje prijava: 60 dana od dana objave Natječaja.IV.

Broj upisnih mjesta: 20V.


Upis na Studij:

Troškovi prijave, upisa i upisnih materijala u iznosu od 60,00 eura uplaćuju se prilikom upisa na Studij na račun Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,  IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-23


Školarina:  Školarina iznosi 3.000,00 eura.  


Školarina se plaća u cijelosti i uplaćuje na račun Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,  IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-23VI.

Odabir kandidata će se vršiti formiranjem razredbenog postupka tijekom kojeg će se na transparentan način odabrati najbolji kandidati. Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija, prema radnom iskustvu i razgovoru s kandidatom.


Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama neće se razmatrati,  kao i nepotpune i nepravovremene prijave.VII.

Sve dodatne informacije za upis na sveučilišni specijalistički studij Kardiopulmonalna rehabilitacija pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek možete pronaći na mrežnim stranicama Fakulteta: www.fdmz.hr

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal