• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Sastanak projektnih partnera DDS-MAP održan na medicinskom fakultetu RSU u Rigi

17. i 18. lipnja 2024. partneri projekta DDS-MAP sastali su se na kampusu medicinskog fakulteta RSU Redcross u Rigi za svoj središnji sastanak na kojemu su sudjelovali članovi projektnog tima prof. dr. sc. Martina Smolić, prodekanica za znanost i poslijediplomske studije Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, i prof. dr. sc. Robert Smolić. Su-financiran u okviru programa EU4Health, projekt ima za cilj razviti novu obuku za zdravstvene i srodne stručnjake u EU, usredotočenu na stjecanje i ovladavanje novim digitalnim tehnologijama u pružanju usluga njege.


Sastanak je započeo ažuriranjima ukupnog upravljanja projektom s periodičnim i kontinuiranim aspektima izvještavanja i planiranja. Partneri su predstavili rezultate pan-europske ankete koja je provedena između studenog 2023. i siječnja 2024. – pripreme su u tijeku za objavu znanstvenih publikacija kako bi se rezultati podijelili s širom zajednicom dionika. Kasnije poslijepodne, predstavljen je napredak zadataka na razvoju modula za obuku, ocjenjivanje kvalitete, komunikaciju, širenje, održivost i upravljanje podacima. Partneri su također bacili svjetlo na trenutnu procjenu platformi proširene i virtualne stvarnosti (AR i VR) kako bi se iskoristila stručnost unutar DDS-MAP konzorcija. Prvi dan završio je grupnom vježbom razmišljanja o poslovnom modelu koja će pomoći projektnim partnerima da rezultati projekta budu održivi na duge staze.


U utorak ujutro, dr. Helen Murphy iz SETU-a održala je interaktivnu sesiju o pristupu akreditaciji putem mikro-kvalifikacija. Dala je pregled trenutnog stanja okvira za mikro-kvalifikacije na razini EU-a i njihove prilagodbe u različitim državama članicama. Sveučilišta partneri projekta DDS-MAP iz Poljske, Italije, Latvije, Slovenije, Hrvatske, Litve, Njemačke i Irske pridružila su se plenarnoj sjednici dijeleći situaciju na razini svojih zemalja, izazove i buduće planove za uvođenje takvih kvalifikacija za DDS-MAP module obuke. Kasnije su partneri predstavili svoje kratkoročne, srednjoročne i dugoročne strategije s planovima djelovanja kako bi uložili napore u promicanje mikro-učenja, kvalifikacija i akreditacije za stjecanje i prepoznavanje digitalnih vještina.


Dan je završio događajem širenja održanim na kampusu RSU-a koji je informirao lokalne zdravstvene menadžere, medicinske sestre, studente i srodne stručnjake o rezultatima pan-europske ankete o potrebama i nedostacima digitalnih vještina. Ranu verziju modula za obuku o digitalnim vještinama predstavila je Kasandra Musović sa Sveučilišta u Mariboru. Kasnije je Andreas Dalluege govorio o okviru za ocjenu organizacije, a Vytis Radvila i Aelita Bredelyte sa Sveučilišta Klaipeda održali su uvodnu riječ o digitalnoj kompetenciji u kibernetičkoj sigurnosti u zdravstvu, također su istaknuli plan lokalizacije DDS-MAP modula za fazu zajedničkog stvaranja.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal