• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Fizioterapija temeljena na dokazima

Cilj ovog kolegija je naučiti studente kritički evaluirati postojeće znanstvene dokaze, dizajnirati i izvijestiti o rezultatima znanstvenog rada, razumjeti smjernice kliničke prakse kao preduvjeta za fizioterapijsku praksu temeljenu na dokazima.
Studente će se podučiti i specifičnim kompetencijama:
- korištenje kliničkih smjernica i evaluacija rezultata fizioterapijske prakse temeljene na dokazima
- pronalazak znanstvenih dokaza u bazama podataka i preglednim člancima
- kritička procjena znanstvenih dokaza u odnosu na odabir uzorka, tip studije i statističku analizu; kritička procjena protokola, mjernih karakteristika i mjernih uređaja
- definiranje znanstvenog problema i postavljanje dijagnoze; razumijevanje etičkih problema u kliničkoj praksi; pripremanja projektne prijave
- izvođenje usmenog izlaganja i izvještavanje o rezultatima na konferencijama i u znanstvenim publikacijama

Fizioterapijska praksa temeljena na dokazima: povijesni razvoj medicine temeljene na dokazima, značenje znanstvenih dokaza u kliničkoj praksi, kliničke smjernice kao izvor fizioterapije temeljene na dokazima.
Potraga za postojećim znanstvenim dokazima: strategije pretraživanja, baze podataka, pregled literature, pristup punom tekstu znanstvenog rada.
Pregled uobičajenih pogrešaka pri statističkoj analizi (veličina uzorka, meta-analiza, istraživački i konfirmatorni pristup, statistička i klinička značajnost, problemi multiplih testova i analiza podgrupa, korelacija i uzimanje uzoraka).
Kritička procjena (kvaliteta i relativnost) znanstveno dokazanog liječenja, klinička promatranja, prognoza, dijagnoza i uzrok, odabir uzorka, monitoriranje eksperimentalnih stanja, varijabilnost kliničkih istraživanja (prikaz slučaja, usporedba grupa, randomizacija, prospektivne i retrospektivne studije, kohortno istraživanje, presječna istraživanja).
Kritička procjena mjernih karakteristika i uređaja za analizu u znanstvenim radovima i kliničkoj praksi (pouzdanost, osjetljivost, validnost, pogreške u mjerenju).
Definiranje znanstvenog problema i postavljanje hipoteze. Etički problemi u znanstvenim istraživanjima. Prijava projekta, mogući izvori financiranja znanstvenog rada. Struktura i pisanje znanstvenog istraživanja: prikaz slučaja, članak, pripremanje usmenog izlaganja ili poster prezentacije za konferencije ili predavanje.
Prezentacija rezultata u istraživanju i kliničkoj praksi (kognitivni i perceptivni procesi, primjeri grafičke interpretacije, dobri i loši primjeri).
Implementacija prakse utemeljene na dokazima i otkrivanje njene učinkovitosti.

Obavezna literatura:

 1. Marušić M. Uvod u znanstveni rad u medicini. 5. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2013.

 2. Herbet R i sur. Practical evidence-based physiotherapy. 2. izd. Edinburgh: Churchill Livingstone/Elsevier; 2011.

 3. Bilješke s predavanja i recenzirani seminarski radovi
   

Dopunska literatura:

 1. Law M, MacDermid J, ur. Evidence-Based Rehabilitation: A Guide to Practice.  2. izd. Thorofare, NJ: Slack; 2008.

 2. Hicks CM. Research Methods for Clinical Therapists: Applied Project Designand Analysis. Edinburgh: Elsevier/Churchill Livingstone; 1999.

 3. Gross Portney L, Watkins MP. Foundations of Clinical Research: Applications to Practice. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall; 2009.

 4. Lawer Fawcett AJ. Principles of Assessment and Outcome Measurement for Occupational Therapists and Physiotherapists: Theory, Skills and Application. New York: John Wiley; 2007.

 5. Freeman JV, Walters SJ, Campbell MJ. How to Display Data. Oxford: Blackwell BMJ Books; 2008.
   

 1. Razumjeti značenje fizioterapijske prakse temeljene na dokazima i značenje smjernica u kliničkoj praksi
 2. Analizirati postojeće znanstvene dokaze
 3. Kritički evaluirati znanstveni rad
 4. Pripremiti projektni prijedlog
 5. Demonstrirati svoj znanstveni rad u usmenom i pisanom obliku prezentirati svoje znanstveni rad
 6. Primijeniti saznanja iz znanstvenih baza na radu u kliničkoj praksi

Nositelj: doc. dr. sc. Anđela Grgić

Suradnici:

 1. Josip Jakab, mag. ing. el., predavač,
 2. Ivica Fotez, dr. med., asistent,
 3. Damir Lenz, dr. med., asistent,
 4. Marinko Žulj, dr. med., viši stručni suradnik.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal